background

Pomiary hałasu w środowisku

Pomiary według normy ISO 1996

ISO 1996 opisuje metody pomiarów hałasu w środowisku emitowanych przez różne źródła zarówno w ujęciu pomiarów pojedynczych zdarzeń jak i ciągłego monitoringu hałasu.

W przypadku hałasu od pojedynczych zdarzeń, takich jak przejazd pojazdu czy przelot samolotu ISO 1996 wskazuje metodę pomiaru ekspozycji na hałas LAE oraz maksymalnego poziomu dźwięku LAmax i wartości szczytowej LCpeak. Czas trwania zdarzenia wyznaczany jest na podstawie poziomu dźwięku w zakresie odstępu 10 dB od maksymalnego poziomu dźwięku dla danego zdarzenia.

Źródła hałasu takie jak transformatory czy klimatyzatory produkują ciągły hałas, dlatego do pomiarów tego rodzaju hałasu ciągłego stosuje się poziom równoważny Leq mierzony w reprezentatywnym czasie pomiaru. W przypadku gdy hałas ciągły jest również zmienny, dodatkowo mierzony jest maksymalny poziom hałasu LAmax.

ISO 1996-2

Metodologia

ISO 1996-2:2017 wskazuje na kluczową rolę wyboru lokalizacji punktu pomiarowego, tak aby zminimalizować hałas od niepożądanych źródeł. Miejsce pomiaru jest krytyczne w celu uzyskania wiarygodnych i dokładnych pomiarów, dlatego wybór powinien być dokonany odpowiednio wcześniej na etapie ustalania celów pomiaru.

Typowe umiejscowienie mikrofonu to 4 m nad ziemią w odległości 2 m od powierzchni odbijających. W przypadku gdy mikrofon jest zlokalizowany bliżej niż 2 m od powierzchni odbijającej, wówczas odpowiednie współczynniki korygujące powinny być stosowane, przykładowo dla odległości od 0.5 do 2 m korekcja pola swobodnego to -3 dB.

Aparatura pomiarowa powinna mierzyć i zapisywać uśrednione poziomy dźwięku w minimum w 1s interwałach, wraz z danymi ze stacji pogodowej. Dodatkowo pomiar powinien mieć tzw. stempel czasowy, walidujący czas pomiaru, np. pochodzący z zegara GPS. Istotną funkcją aparatury pomiarowej jest również automatyczna detekcja i zapis zdarzeń akustycznych.

Pomiarowa

Aparatura

Stacja monitoringu hałasu

Stacja monitoringu to urządzenie, które mierzy i zapisuje ważone poziomy hałasu wraz z analizą widmową.

System monitoringu hałasu

Automatyczny system monitoringu hałasu składa się ze stacji monitoringu, oprogramowania oraz urządzeń dodatkowych zaangażowanych w pomiary.

meteo-station

Moduł pogodowy

Moduł pogodowy mierzy prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność i obecność opadów deszczu.

cloud-svannet

SvanNET on-line

SvanNET to platforma on-line pozwalająca na zdalny dostęp do danych i tworzenie raportów pomiarowych.

Aparatura do pomiarów hałasu w środowisku powinna spełniać wymagania klasy 1 zgodnie z IEC 61672-1 a filtry tercjowe powinny spełniać wymagania klasy 1 normy IEC 61260. W przypadku pomiarów ciągłych, stacja monitoringu hałasu powinna być wyposażona w automatyczne sprawdzanie systemu.

Norma ISO rekomenduje, aby przynajmniej raz w roku stacja monitoringu była weryfikowana w akredytowanym laboratorium wzorcującym. 

Częścią systemu monitoringu jest oprogramowanie SvanPC++, które pozwala na identyfikację zdarzeń akustycznych w przebiegach czasowych, na podstawie odsłuchu nagrań audio i zapisu automatycznym markerów.

Zarówno w krótko jak i długoterminowych pomiarach hałasu, konieczne jest monitorowanie warunków pogodowych. Stacja pogodowa powinna mierzyć jako minimum kierunek i prędkość wiatru, wilgotność powietrza i temperaturę.

Porozmawiajmy

O hałasie
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Polecane

  Produkty

  Filmy

  Video

  processing...