Zastosowania

Urządzenia Svantek do pomiaru dźwięku i wibracji są przeznaczone do różnych zastosowań. Są używane do oceny potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z wibracjami ręki i ramienia oraz do monitorowania codziennego narażenia na hałas w środowiskach zawodowych zgodnie z normami ISO. W zakresie pomiaru dźwięku, instrumenty Svantek dokładnie rejestrują szczegóły wibracji i używają wskaźnika przekazywania mowy (STIPA) do oceny jakości mowy. Dla osób z sektora budowlanego i architektonicznego te narzędzia są niezbędne do mierzenia wibracji w budynkach i terenach oraz oceny akustyki budynków zgodnie z normą ISO 16283. Przykładając wagę do zdrowia środowiskowego, te produkty są zaprojektowane do rejestrowania hałasu środowiskowego, przestrzegając normy ISO 1996.

machine vibration

Drgania maszyn

Drgania maszyn są zwykle analizowane za pomocą pomiarów częstotliwości drgań, przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia.

stipa measurement sti

Pomiary zrozumiałości mowy

Wskaźnik transmisji mowy jest miarą jakości zrozumiałości mowy. STIPA to wersja STI wykorzystująca uproszczoną metodę i sygnał testowy.

building acoustics

Akustyka budowlana

Zgodnie z normą ISO 16283, akustyka budowlana odnosi obejmuje dźwięki powietrzne, dźwięki uderzeniowe oraz izolację akustyczną elewacji budynków.

noise measurement

Pomiary dźwięku

Dźwięk to odczucie odbierane przez ludzkie ucho w wyniku gwałtownych zmian ciśnienia powietrza. Te fluktuacje są zwykle wywoływane przez jakiś wibrujący obiekt, który wprawia w ruch cząsteczki powietrza.

building vibration

Drgania gruntu i budynków

W praktyce pomiarów drgań gruntu i budynków stosowane są dwie główne metody: oparta na wyznaczaniu PPV i częstotliwości dominującej przy użyciu FFT oraz metoda analizy tercjowej. Każda z tych metod używa innych kryteriów oceny narażenia na uszkodzenie.

environmental noise

Hałas w środowisku

Seria standardów ISO 1996 opisuje metodykę pomiaru hałasu w środowisku. Metody i procedury mają zastosowanie do pomiarów hałasu od różnego rodzaju źródeł w celu wskazania emisji oraz imisji hałasu.

whole body vibration

Drgania ogólne

Metoda pomiaru drgań ogólnych w zakresie częstotliwości od 0.5 Hz do 80 Hz jest zdefiniowana w normie ISO 2631-1 w odniesieniu do zdrowia, komfortu i percepcji, oraz w zakresie od 0.1 Hz do 0.5 Hz w odniesieniu do choroby lokomocyjnej. Pomiar drgań w zakresie ISO 2631-1 jest oparty na ważonych wartościach skutecznych RMS przyspieszenia.

hand arm vibration

Drgania miejscowe

Drgania generowane przez narzędzia ręczne są z reguły skomplikowanymi sygnałami wibracyjnymi, co wynika z konstrukcji tych urządzeń, ich uszkodzeń lub sposobu używania narzędzi. Podczas kontaktu ręki z narzędziem, drgania przenoszą się z narzędzia bezpośrednio do ciała człowieka, wpływając na tkanki miękkie, kostne i nerwowe.

occupational noise

Hałas na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu na stanowisku pracy wykonywane są w oparciu o poziom ekspozycji LEX, 8h zdefiniowany w standardzie ISO 1999. Poziom ekspozycji na hałas LEX, 8h to poziom zmierzonego Leq w odniesieniu do 8-godzinnego czasu pracy. Dyrektywa Unii Europejskiej wyznacza dzienny limit poziomu ekspozycji LEX, 8h jako 87 dBA.

processing...