Zastosowania

machine vibration

Drgania maszyn

Drgania maszyn są zwykle analizowane za pomocą pomiarów częstotliwości drgań, przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia.

stipa measurement sti

Pomiary zrozumiałości mowy

Wskaźnik transmisji mowy jest miarą jakości zrozumiałości mowy. STIPA to wersja STI wykorzystująca uproszczoną metodę i sygnał testowy.

building acoustics

Akustyka budowlana

Zgodnie z normą ISO 16283, akustyka budowlana odnosi obejmuje dźwięki powietrzne, dźwięki uderzeniowe oraz izolację akustyczną elewacji budynków.

noise measurement

Pomiary dźwięku

Dźwięk to odczucie odbierane przez ludzkie ucho w wyniku gwałtownych zmian ciśnienia powietrza. Te fluktuacje są zwykle wywoływane przez jakiś wibrujący obiekt, który wprawia w ruch cząsteczki powietrza.

building vibration

Drgania gruntu i budynków

W praktyce pomiarów drgań gruntu i budynków stosowane są dwie główne metody: oparta na wyznaczaniu PPV i częstotliwości dominującej przy użyciu FFT oraz metoda analizy tercjowej. Każda z tych metod używa innych kryteriów oceny narażenia na uszkodzenie.

environmental noise

Hałas w środowisku

Seria standardów ISO 1996 opisuje metodykę pomiaru hałasu w środowisku. Metody i procedury mają zastosowanie do pomiarów hałasu od różnego rodzaju źródeł w celu wskazania emisji oraz imisji hałasu.

whole body vibration

Drgania ogólne

Metoda pomiaru drgań ogólnych w zakresie częstotliwości od 0.5 Hz do 80 Hz jest zdefiniowana w normie ISO 2631-1 w odniesieniu do zdrowia, komfortu i percepcji, oraz w zakresie od 0.1 Hz do 0.5 Hz w odniesieniu do choroby lokomocyjnej. Pomiar drgań w zakresie ISO 2631-1 jest oparty na ważonych wartościach skutecznych RMS przyspieszenia.

hand arm vibration

Drgania miejscowe

Drgania generowane przez narzędzia ręczne są z reguły skomplikowanymi sygnałami wibracyjnymi, co wynika z konstrukcji tych urządzeń, ich uszkodzeń lub sposobu używania narzędzi. Podczas kontaktu ręki z narzędziem, drgania przenoszą się z narzędzia bezpośrednio do ciała człowieka, wpływając na tkanki miękkie, kostne i nerwowe.

occupational noise

Hałas na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu na stanowisku pracy wykonywane są w oparciu o poziom ekspozycji LEX, 8h zdefiniowany w standardzie ISO 1999. Poziom ekspozycji na hałas LEX, 8h to poziom zmierzonego Leq w odniesieniu do 8-godzinnego czasu pracy. Dyrektywa Unii Europejskiej wyznacza dzienny limit poziomu ekspozycji LEX, 8h jako 87 dBA.

processing...