background

Drgania maszyn

Pomiary według normy ISO 20816-1

Maszyny są obecnie eksploatowane przy coraz wyższych prędkościach obrotowych i obciążeniach, a także przy bardziej elastycznej pracy przy częściowym i pełnym obciążeniu oraz w coraz trudniejszych warunkach pracy. Pomiary drgań maszyn są wykorzystywane do wielu celów, od rutynowego monitorowania operacyjnego i testów akceptacyjnych po zaawansowane testy eksperymentalne, a także badania diagnostyczne i analityczne.

ISO 20816-1 zawiera wytyczne dotyczące głównie monitorowania operacyjnego i testów akceptacyjnych, określając limity dla
trzech podstawowych wielkości drgań: przemieszczenia, prędkość i przyspieszenia.

drgania maszyn

ISO 20816-1

Metodologia

Sposób pomiaru drgań jest z reguły wskazywany przez producenta maszyny. Pomiar drgań powinien być wykonywany w szerokim paśmie, tak aby widmo częstotliwości pokrywało częstotliwości pracy maszyny. Do oceny drgań maszyny można wykorzystać następujące wielkości pomiarowe:

a) przemieszczenie drgań mierzone w mikrometrach;
b) prędkość drgań mierzona w milimetrach na sekundę;
c) przyspieszenie drgań mierzone w metrach na sekundę kwadrat.

Powszechnie stosowane metody to mierzenie drgań na nieobrotowych częściach maszyn i mierzenie względnych drgań wału. Pomiary drgań na nieobrotowych częściach są zwykle wykonywane za pomocą czułego przetwornika drgań, który wyczuwa bezwzględną prędkość lub przyspieszenie części konstrukcji, na których jest zamontowany (np. obudowa łożyska). Względne pomiary drgań wału są zwykle wykonywane za pomocą bezdotykowego przetwornika, który wyczuwa drgania przemieszczenia między wałem a elementem konstrukcyjnym, na którym jest zamontowany (np. obudową łożyska).

Pomiarowa

Aparatura

Miernik poziomu drgań

Miernik mierzący przyspieszenie, prędkość i przemieszczenie drgań z wymaganymi filtrami korekcyjnymi, np. VelMF

RPM prędkość obrotowa

Równolegle do pomiaru drgań mierniki oferują pomiar prędkości obrotów za pomocą obrotomierza laserowego.

Analiza częstotliwościowa

Analiza częstotliwościowa drgań może być wykonywana w pasmach oktawowych, tercjowych lub FFT.

Aparatura pomiarowa powinna być dostosowana do warunków, w których będzie używana, na przykład w odniesieniu do temperatury i wilgotności. Specyfikacje przyrządów do pomiaru drgań określa norma ISO 2954, a przyrządy do pomiaru drgań wału opisuje norma ISO 10817-1.

W trakcie pomiaru należy zwrócić uwagę na to, aby przetwornik drgań był prawidłowo zamontowany i aby jego obecność nie miała wpływu na charakterystykę odpowiedzi na drgania maszyny. Specyfikacje dotyczące montażu akcelerometrów podano w ISO 5348, która w zasadzie ma zastosowanie również do przetworników prędkości.

Współczesne mierniki drgań mierzą drgania zarówno w przyspieszeniu, prędkości jak i przemieszczeniu. Ułatwia to porównania z wartościami limitów opartych na wielkościach RMS wyrażonych w jednostkach prędkości w mm/s dla pomiarów na nieobrotowych częściach i przesunięcia międzyszczytowych (peak-to-peak) w mikrometrach dla pomiarów na częściach obracających się. Limity podane w normie są tak sformułowane, aby można było je stosować w zależności od metody polecanej przez producentów maszyn.
Pożądane jest, aby system pomiarowy miał możliwość kalibracji, a ponadto miał odpowiednie izolowane wyjścia, aby umożliwić dalszą analizę w razie potrzeby.

Porozmawiajmy

O drganiach

porozmawiajmy o akustyce
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Polecane

  Produkty

  processing...