Pomiary hałasu i drgań

Pomiary

Laboratorium badawcze

Akredytowane pomiary i analizy hałasu i drgań

Pomiary hałasu i drgań wykonywane są przez zespół specjalistów z zakresu akustyki i wibroakustyki. Dzięki dostępowi do najnowszej aparatury pomiarowej Konsultanci Svantek są w stanie świadczyć najwyższej jakości usługi pomiarowe, analityczne i szkoleniowe na terenie całego kraju. Konsultanci Svantek na co dzień wykonują pomiaru hałasu i drgań, przy użyciu stacji monitoringu, mierników poziomu, czy dozymetrów.

Ile kosztują pomiary

Zapytaj o ofertę

accredited consultant noise
  Twoje zapytanie:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Kim są

  Konsultanci Svantek

  Najlepsza aparatura pomiarowa

  Konsultanci Svantek mają dostęp do najwyższej jakości aparatury pomiarowej. Svantek należy światowej czołówki światowych producentów aparatury do pomiarów drgań i hałasu.

   

  Wysoko wykwalifikowana kadra

  Zespół laboratorium tworzą specjaliści z dużym doświadczeniem w dziedzinie pomiarów hałasu i drgań oraz znajomością krajowych i międzynarodowych norm pomiarowych.

   

  Najnowsze metody badawcze

  Stale monitorujemy jakość wykonywanych pomiarów z uwzględnieniem najnowszych metod pomiarowych.

   

  Szeroki zakres usług

  Laboratorium Svantek oferuje kompleksową obsługę poprzez najszerszy zakres usług pomiarowych hałasu i drgań.

   

  Referencje

  Laboratorium pomiarowe Svantek świadczy usługi w całym kraju, wśród klientów znajdują się instytucje państwowe a także firmy prywatne.

   

  Cele i

  Misja Laboratorium

  MISJA Misją Laboratorium Badawczego SVANTEK jest świadczenie naszym klientom usług badawczych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem renomowanej aparatury pomiarowej.

   

  Laboratorium Badawcze SVANTEK posiada akredytację POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI nr AB 1391, opartą o normę PN-EN ISO/IEC 17025. Szczegółowe informację dotyczącą pełnego zakresu akredytacji odnajdą Państwo na stronach Polskiego Centrum Akredytacji

   

  Cele strategiczne Laboratorium Badawczego

  zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego wszystkich wykonywanych pomiarów przy zachowaniu spójności pomiarowej w ramach Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI

   

  zapewnienie rzetelności, bezstronności i poufności w odniesieniu do świadczonych usług oraz do Klientów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych

   

  budowanie zaufania Klientów do jakości usług świadczonych przez Laboratorium, w celu uzyskania ich zadowolenia, między innymi poprzez terminową realizację wykonywanych badań

   

  nieangażowanie się pracowników Laboratorium w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do ich kompetencji, bezstronności i rzetelności

   

  ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i podnoszenie kompetencji pracowników Laboratorium

   

  Powyższe cele strategiczne Laboratorium realizuje poprzez:

  rozwój bazy technicznej oraz wdrażanie najnowszych metod pomiarowych

   

  wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów

   

  uczestnictwo w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne

   

  ciągłe monitorowanie jakości wykonywanych pomiarów z uwzględnieniem opinii i sugestii Klientów

   

  dążenie do uzyskania satysfakcji zawodowej pracowników poprzez stałe monitorowanie ich kompetencji do wykonywanych powierzonych zadań oraz ich potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji i jednocześnie stwarzanie możliwości stałego podnoszenia tych kwalifikacji

   

  zaangażowanie kierownictwa w ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania i zwiększanie jego skuteczności

   

  Pomiary i analizy

  Zakres Akredytacji

  processing...