background

Pomiary dźwięku

Poziom dźwięku i decybele

Dla ludzi dźwięk jest tym, co słyszymy, ale w rzeczywistości dźwięk jest formą energii, która umożliwia nam słyszenie. Energia dźwięku jest przenoszona przez powietrze wraz z ruchem cząsteczki powietrza, które poruszają się tam i z powrotem, natomiast energia porusza się do przodu.

Podczas pomiaru dźwięku podstawowym używanym wskaźnikiem jest ciśnienie akustyczne. Wahania ciśnienia powstające podczas rozchodzenia się fali dźwiękowej w powietrzu są bardzo małe w porównaniu ze statycznym ciśnieniem atmosferycznym. Dlatego ze względu na bardzo dużą skalę zmian ciśnienia akustycznego słyszalnych dla człowieka w praktyce pomiary dźwięku wyrażane są w decybelach. Użycie decybeli oznacza, że pomiary dźwięku odnoszą się do ciśnienia poziomu odniesienia.

sound measurements

Leq, Peak, Dawka

Metodologia

Energia dźwięku powoduje zmiany ciśnienia powietrza. Zmiany ciśnienia powietrza są wykrywane przez membrany mikrofonów pomiarowych, stanowiących istotną część mierników poziomu dźwięku. Jednostkami ciśnienia powietrza są paskale, a najmniejsza zmiana ciśnienia atmosferycznego, jaką człowiek może wykryć, to zmiana o 20 uPa, a najwyższa zmiana może dochodzić do tysięcy paskali. Do zarządzania tak dużym zakresem zmienności ciśnienia powietrza stosuje się skalę decybeli (dB). Decybel dźwięku to skala logarytmiczna, która wykorzystuje odniesienie 20 uPa i kompresuje dużą skalę paskali do możliwej do opanowania skali decybeli. Ze względu na skalę decybeli wyniki pomiarów dźwięku określa się jako poziomy ciśnienia akustycznego.

Dźwięk zmieniający się w czasie jest zwykle przedstawiany jako wyniki Leq lub Peak, wyrażone w decybelach. Równoważny ciągły poziom dźwięku (Leq) jest najczęściej używany, ponieważ ma bezpośredni związek z zawartością energii sygnału. Leq jest formą reprezentacji energii sygnału dźwiękowego i służy do oceny poziomu zagrożenia dla ludzkiego słuchu. Wartość szczytowa (Peak) to maksymalna wartość amplitudy, którą sygnał osiąga w okresie czasu.

Czas pomiaru jest kluczowym parametrem w pomiarach dźwięku. Ponieważ charakter sygnałów dźwiękowych polega na ich zmienności w czasie, w celu oceny poziomu ciśnienia akustycznego należy zdefiniować okres pomiarowy, w którym zmiany sygnału są całkowane i uśredniane.

W przypadku hałasu w miejscu pracy LEQ mierzy się w okresie 8 godzin dnia pracy i taki wynik określa się jako dzienny poziom narażenia na hałas (LEX). Dzienne narażenie na hałas można również przedstawić jako % dziennego limitu, a takie przedstawienie wyniku nazywa się dawką hałasu.

Pomiarowa

Aparatura

Miernik poziomu dźwięku

Miernik poziomu dźwięku to elektroniczne urządzenie wyposażone w mikrofon, które wykrywa zmiany ciśnienia powietrza i przetwarza je na sygnał elektryczny. Sygnał elektryczny jest następnie konwertowany na cyfrowy, dzięki czemu można go wyświetlić na wyświetlaczu lub zapisać w pamięci mierników.

Zakres pomiarowy

Zakres miernika poziomu dźwięku jest określony przez dynamikę jego przetwornika analogowo-cyfrowego. Typowa dynamika przetwornika A / D wynosi 110 dB, dlatego typowy zakres pomiarowy w skali decybeli zaczyna się od 20 dBA, a dochodzi do 130 dBA. 130 dBA to już próg bólu dla ludzkiego ucha.

Analiza częstotliwościowa

Rzeczywiste sygnały dźwiękowe są zmienne i łączą w sobie wiele pojedynczych sygnałów. Mierniki poziomu dźwięku wykorzystują analizę częstotliwości w czasie rzeczywistym w pasmach 1/1 lub 1/3 oktawy w celu oceny zawartości niskich i wysokich częstotliwości w sygnale. Wynik takiej analizy nazywany jest widmem częstotliwości.

Miernik poziomu dźwięku to połączenie mikrofonu, przedwzmacniacza, procesora sygnału i urządzenia wyświetlającego. Działanie miernika poziomu dźwięku określa się jako jego klasę zgodnie z normą IEC 61672-1. Miernik poziomu dźwięku powinien mieć co najmniej ważenie częstotliwości A i ważenie w czasie ze stałą FAST. Mierniki poziomu dźwięku zgodne z klasą 1 muszą również umożliwiać ważenie częstotliwości C. Ważenie częstotliwości Z jest opcjonalne. Mikrofon powinien być odłączalny tak aby umożliwić wprowadzenie elektrycznych sygnałów testowych na wejście przedwzmacniacza.

 

Porozmawiajmy

O hałasie
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Polecane

  Produkty

  Filmy

  Video

  processing...