background

Hałas na stanowiskach pracy

Pomiary według normy ISO 9612

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy są wykonywane w celu wyznaczenia dziennego poziomu ekspozycji na hałas zdefiniowanego w standardzie ISO 1999 jako LEX,8h. W praktyce LEX,8h wyznaczany jest na podstawie zmierzonego Leq w odniesieniu do 8-godzinnego dnia pracy. Dyrektywa unijna wyznacza dzienne 3 limity dziennego poziomu ekspozycji na hałas: 87 dBA jako nieprzekraczalny limit, 85 dBA jako górny limit, w którym należy podjąć działania oraz 80 dBA jako dolny limit, w którym należy podjąć określone działania w celu zabezpieczenia przed osiągnięciem kolejnych limitów.  Dodatkowo, dyrektywa przedstawia analogiczne limity na poziom szczytowy hałasu LCpeak jako 140 dBC, 137 dBC oraz 135 dBC.

W praktyce, wiele krajów europejskich do pomiarów stosuje metodę pomiarową opisaną w standardzie ISO 9612, który wykorzystuje 3 strategie pomiarowe: pomiar wg. zadań, pomiar wg. prac oraz całodzienny pomiar. Wybór strategii zależy od wielu czynników, m.in. od organizacji pracy w fabryce.

occupational noise exposure

ISO 9612

Metodologia

Metoda pomiary ISO 9612 wykorzystuje trzy strategie pomiarowe. Wybór strategii jest oparty na podstawie analizy wykonywanej pracy, w tym zadań, źródeł hałasu, harmonogramowi pracy czy przerw. W praktyce, strategia nr 1, zadaniowa, jest stosowana dla prostych prac, które z reguły wykonywane są przy jednym stanowisku. Strategia druga jest stosowana, gdy grupa pracowników wykonuje tę samą pracę i są w podobny sposób narażeni na hałas. Strategia druga nie wymaga podziału pracy na zadania, a dzięki zastosowaniu pomiaru tzw. grup reprezentatywnych czas tej strategii jest krótszy. Trzecia strategia to pomiar całodniowy. Jest to najdłuższy rodzaj pomiaru, gdyż wykonuje się go przez kilka dni. Strategię tę stosuje się w przypadku skomplikowanych harmonogramów pracy i gdy pracownicy często zmieniają stanowiska pracy, lub gdy trudno jest przewidzieć, w którym miejscu będzie znajdował się pracownik.

Zgodnie z normą ISO 9612, dane pomiarowe powinny służyć do wyznaczenia poziomu ekspozycji LEX, 8h w celu porównania do obowiązujących limitów. Dodatkowo historia czasowa pomiaru powinna zostać zweryfikowana pod względem niechcianych źródeł hałasu, w celu usunięcia artefaktów takich jak uderzenia mechaniczne w mikrofon, podmuchy powietrza czy hałas niezwiązany z pracą (np. muzyka z radia).

Pomiarowa

Aparatura

dozymetr-hałasu

Dozymetr hałasu

Osobisty dozymetr hałasu, bezprzewodowy, zintegrowany z mikrofonem, według specyfikacji  IEC61252.

sound exposure meter

Miernik poziomu dźwięku

Mierniki poziomu dźwięku według specyfikacji klasy 1 lub 2 normy IEC61672-1. Klasa 1 jest rekomendowana, gdy pomiary odbywają się w niskich temperaturach lub gdy dominują wysokie częstotliwości.

sound-calibrator

Kalibrator Akustyczny

Kalibrator akustyczny spełniający wymagania klasy 1 zgodnie z IEC 60942:2003, z dostępną jedną lub więcej częstotliwością w zakresie mierzonego hałasu.

supervisor software

Oprogramowanie Supervisor

Program PC dedykowany do obróbki danych pomiarowych oraz raportowania zgodnie z ISO 9612.

Norma ISO 9612 dopuszcza użycie zarówno mierników poziomu dźwięku (tzw. sonometrów), jak i dozymetrów (wskazując dozymetr jako preferowany przyrząd). Dozymetr może być noszony w niewielkiej odległości od ucha, typowo jest zaczepiany na ramieniu, blisko kołnierza lub na kasku pracownika.

Przyrządy do pomiarów hałasu na stanowiskach pracy nazywane są personalnymi dozymetrami hałasu, z uwagi na to, że są to urządzenia noszone na ubraniu pracownika i wykonują pomiar dawki hałasu (ang. dose). Dozymetr hałasu spełnia wymagania klasy 2 na mierniki poziomu dźwięku. W określonych przypadkach stosowane są mierniki klasy 1 – gdy pomiar jest wykonywany w temperaturach poniżej zera stopni Celsjusza lub gdy dominują wysokie częstotliwości.

Zarówno dozymetry, jak i mierniki ręczne, powinny być kalibrowane przed i po serii pomiarowej. Dodatkowo nie dłużej niż w odstępach dwuletnich powinny być weryfikowane w akredytowanych laboratoriach pomiarowych.

Porozmawiajmy

O hałasie
  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Polecane

  Produkty

  Filmy

  Video

  processing...