background

Drgania gruntu i budynków

Pomiary zgodnie z normami ISO 4866, DIN 4150-3 i BS 7385-2

Europejska norma ISO 4866, brytyjska BS 7385-2 oraz niemiecka DIN 4150-3 to najbardziej powszechnie stosowane metody pomiarowe drgań gruntu i budynków. Wszystkie te metody wykorzystują metodę PPV (ang. Peak Particle Velocity) oraz analizę FFT do wyznaczania częstotliwości dominującej.

Dokładny opis metody PPV i wyznaczania częstotliwości dominującej znajduje się w standardzie DIN 4150-3. PPV to wartość szczytowa (peak) sygnału drganiowego w okresie zdarzenia wyznaczana na podstawie najwyższej próbki amplitudy nieważonego sygnału prędkości drgań. Analiza FFT jest wykonywana w ten sposób, że środek okna FFT znajduje się dokładnie w miejscu wystąpienia PPV. Wynik takiej analizy to para wyników – wartość PPV i obliczona częstotliwość dominująca (DF) dla każdej z osi X,Y,Z. Wyniki są następnie porównywane z układem osi współrzędnych na których znajdują się limity.

DIN 4150-3 vs. IEST

Metodologia

Standard DIN 4150-3 określa limity i metodę pomiarów drgań budynków i gruntu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń struktur budynków. Standard stosuje się do budynków, które nie mają specjalnych wymagań projektowych związanych z obciążeniem dynamicznym. Standard opiera się na pomiarach prędkości drgań.

W ujęciu normy, drgania dzielą się na krótkoterminowe, czyli takie które nie występują na tyle często by powodować zużycie budynku i nie powodują efektu rezonansu struktur, oraz pozostałe drgania o charakterze długoterminowym. Drgania krótkoterminowe są podzielone na kategorie, wyróżnione w zależności od typu budynków. Każda kategoria budynków jest przedstawiona w postaci linii określającej limit drgań, do której porównuje się zmierzoną wartość PPV z wyznaczoną częstotliwością dominującą w celu oceny narażenia struktury na uszkodzenie.  Powszechnie stosowane limity są przedstawione w standardzie jako 3 linie, gdzie pierwsza oznacza kategorię budynków do celów niemieszkalnych, np. zakładów przemysłowych. Duga kategoria to budynki mieszkalne, a trzecia to budynki wrażliwe ze względu na przeznaczenie np. muzea.

Polskie normy oraz amerykański standard IEST stosuje metodę pomiarów drgań w 1/3 oktawy. W standardzie IEST limity drgań nazywane są krzywymi VC (vibration criterion) i wyrażone są w wartościach RMS prędkości drgań. Oznacza to, że zmierzone widma tercjowe są porównywane z krzywymi VC w celu oszacowania narażenia na drgania. W polskich normach stosowane w miejscu wartości RMS stosowane są wartości PEAK.

W praktyce pomiarowej, istotne jest aby zmierzone wartości porównywać z odpowiednimi limitami, gdyż porównanie wartości PEAK z limitami wyznaczonymi dla wartości RMS może doprowadzić do błędów, których konsekwencją będą poważne uszkodzenia budynków.

Pomiarowa

Aparatura

Miernik drgań budynków

Mierniki drgań budynków powinny spełniać wymagania normy DIN 45669-1. Do pomiaru drgań miernik może używać czujnika przyspieszenia, prędkości lub przemieszczenia.

PPV detektor

Wartość szczytowa PPV to maksymalna wartość amplitudy surowego sygnału niefiltrowanego w okresie zdarzenia wibracyjnego.

Dawka drgań VDV

VDV jest mierzone w odniesieniu do krótkich i impulsowych drgań przy ocenie ich wpływu na ludzi w budynkach zgodnie ze standardem brytyjskim BS 6472:1

cloud-svannet

SvanNET on-line

SvanNET to platforma on-line dająca dostęp do wyników pomiarów oraz narzędzi raportowania.

Mierniki drgań budynków powinny spełniać wymagania normy DIN 45669-1. Ta norma specyfikuje wymagania na system pomiarowy, którego częścią jest miernik oraz procedury pomiarowe. Mierniki spełniające tą normę mogą być używane zarówno do pomiarów drgań oddziałujących na struktury budynków jak i na ludzi pracujących w budynkach.

Dozwolone jest, aby miernik używał czujników przyspieszeń, prędkości lub przemieszczenia drgań. Minimalne wymagania na zakres pomiarowy miernika to detekcja PPV na poziomie 0.05 mm/s.

Porozmawiajmy

O drganiach
  lub podaj dane kontaktowe:

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  Polecane

  Produkty

  Filmy

  Video

  processing...