Pomiary Akustyczne

Pomiary akustyczne to zbiór metod pomiarowych:
pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń, pomiary hałasu, mocy akustycznej lub emisji.

Czym są pomiary akustyczne?

Pomiary akustyczne to zbiór metod pomiarowych, które pozwalają na wyznaczenie parametrów akustycznych. Pomiary akustyczne wykonujemy przy użyciu miernika wyposażonego w mikrofon lub sondę akustyczną. Na pomiary akustyczne składają się pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń, pomiary hałasu czy pomiary mocy akustycznej lub wielkości emisji. Dodatkowo rozważając pomiary akustyczne nie należy też zapominać o pomiarach drgań, które także w dużym stopniu związane są z akustyką.

Czym są pomiary drgań?

Pomiary drgań to pomiary drgań mechanicznych wykonywane przy użyciu miernika z dołączonym przetwornikiem drgań. Pomiary drgań wykonujemy w przypadku diagnostyki maszyn, oceny wpływu drgań na konstrukcje, osoby wewnątrz budynków, a także do pomiarów drgań przenoszonych przez kończyny górne i drgań ogólnych działających na człowieka.

acoustic measurement
acredited measurement noise and vibration

Czym się różnią pomiary akustyczne od pomiarów drgań?

Pomiary akustyczne wykonywane są przy użyciu miernika wyposażonego w mikrofon i polegają na pomiarze parametrów, za które odpowiedzialny jest dźwięk. Pomiary drgań wykonujemy przy użyciu miernika z przetwornikiem drgań. Podczas tych pomiarów najczęściej mierzone są przyśpieszenie oraz częstotliwość drgań. 

 

Po co wykonywać pomiary akustyczne i pomiary drgań?

Pomiary akustyczne i pomiary drgań pozwalają kontrolować bezpieczeństwo osób pracujących w narażeniu na hałas i drgania. Pomiary te zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. powinny być wykonywane regularnie.
Na podstawie pomiarów akustycznych pomieszczeń można przygotować projekt akustyczny lub określić problemy akustyczne w danym pomieszczeniu. Ponadto pomiary drgań pozwalają także na zabezpieczenie budynków, które mogą być narażone na drgania w związku z np. remontami.

Ile kosztują pomiary akustyczne?

Cena pomiarów akustycznych zależy od rodzaju źródła hałasu oraz uzgodnionej metodyki. Przykładowo, cena pomiarów pomiary izolacyjności akustycznej to średnio 2900 zł. Ceny pomiarów natężenia dźwięku przy użyciu sondy kształtują to średnio 3500 zł. Całodobowe pomiary hałasu to średnio 2200 zł. Dodatkowym kosztem pomiarów mogą być są analizy obliczeniowe i raporty.

Cena pomiarów drgań zależy od rodzaju i źródeł wibracji. Przykładowo, pomiary drgań budynku lub pomiary wpływu drgań na ludzi w budynku kosztują średnio 3200 zł. Dodatkowym kosztem pomiarów mogą być są analizy obliczeniowe i raporty.

Kiedy jako pracownik mogę być narażony na hałas i drgania?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. określa progi zadziałania dla hałasu i drgań, powyżej których hałas i drgania uznaje się za szkodliwe. Pracodawca ma obowiązek monitorować hałas i drgania na stanowiskach pracy, na których pracownik może być na nie narażony. Monitorowanie może odbywać się na wiele różnych sposobów, każdy z nich jednak opiera się na konkretnym pomiarze akustycznym lub pomiarze drgań. 

Jak często wykonywać pomiary hałasu na stanowisku pracy?

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. ustalono, że pomiary na stanowisku pracy należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata – jeżeli wskaźnik NDN w ostatnim badaniu został przekroczony o wartość z przedziału 0,2-0,5, i co najmniej raz w roku jeżeli wskaźnik ten został przekroczony o więcej niż 0,5. Jeżeli wskaźnik NDN w ostatnich dwóch pomiarach nie przekroczył o więcej niż 0,2 to pracodawca może odstąpić od wykonywania pomiarów.

what tools for acoustic measurement

Czym wykonywać pomiary hałasu?

Pomiary hałasu należy wykonywać odpowiednim sprzętem pomiarowym z oszacowaną niepewnością. Najczęściej służą do tego mierniki poziomu dźwięku lub mierniki drgań. Profesjonalne mierniki, spełniające odpowiednie wymagania normatywne można znaleźć w ofercie Svantek. Aby mieć gwarancję, że pomiary zostały wykonane prawidłowo warto skorzystać z akredytowanych laboratoriów pomiarowych.

Czy mogę sam wykonać pomiary hałasu?

Bardzo orientacyjny pomiar, dający ogólny pogląd na sytuację akustyczną w pomieszczeniu można wykonać nawet przy użyciu aplikacji do pomiaru hałasu w telefonie. Na rynku istnieje też sporo mierników dźwięku, które nie spełniają wymagań normy. Służą one do wykonywania pomiarów głośności na swoje własne, nieprofesjonalne potrzeby. Wykonywanie pomiarów takim sprzętem nie ma jednak nic wspólnego z akredytowanymi pomiarami, które spełniają wymagania normatywne i jakościowe.

noise at home
ground vibration measurement

Kto może wykonać pomiary akustyczne?

W Polsce istnieje bardzo dużo firm, które zajmują się pomiarami akustycznymi. W przypadku pomiarów akustycznych i pomiarów drgań nie jest wymagane żadne upoważnienie do wykonywania takich pomiarów. W firmach jednak zatrudniani są często specjaliści z kierunkowym wykształceniem, dlatego że, oprócz samego pomiaru, konieczne jest opracowanie wyników i odpowiednia analiza. Najbardziej słusznym wyborem firmy pomiarowej jest wybór akredytowanej jednostki.

Czym jest akredytacja?

Akredytacja to jak podaje Wikipedia „udzielenie pełnomocnictwa”. Polskie Centrum Akredytacji udziela akredytacji laboratorium, które jest kompetentne do wykonywania odpowiednich procedur pomiarowych. Na potrzeby akredytacji konieczne jest aby laboratorium opracowało procedury pomiarowe, wykazało poprawność ich realizacji, oszacowało niepewności pomiarowe oraz spełniło wymagania jakościowe związane z obsługą klienta, nadzorem nad wyposażeniem itp.

what is accreditation
accredited laboratory

Po co są akredytowane pomiary hałasu i drgań?

Akredytowane laboratoria mają pełnomocnictwo Polskiego Centrum Akredytacji, a zatem mogą w swoich dokumentach deklarować zgodność z wymaganiami normatywnymi. Dzięki akredytacji klient ma gwarancję, że pomiary zostały wykonane zgodnie z wytycznymi norm i wyniki tych pomiarów mogą być podstawą do dalszych działań.

Kto może wykonywać akredytowane pomiary hałasu?

Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji znajduje się baza wszystkich akredytowanych jednostek w Polsce. Można tam znaleźć wszystkie laboratoria znajdujące się w danej lokalizacji czy wykonujące pomiary w konkretnej dziedzinie badań. Ogólnie dostępne są także zakresy akredytacji każdego z laboratoriów. Zakresy akredytacji to dokumenty, które zawierają informacje o przedmiotach badań laboratoriów i o metodach pomiarowych, które w danym laboratorium są wykorzystywane.

accredited consultant noise

Jakie są metody pomiarów hałasu?

Metody pomiarowe w zależności od konkretnego źródła dźwięku i celu wykonania pomiarów mogą się od siebie różnić. Na potrzeby pomiaru hałasu od ciągów komunikacyjnych często definiuje się wskaźniki takie jak LDWN, zaś dla pomiarów parametrów akustycznych pomieszczeń wykonuje się pomiar czasu pogłosu czy zrozumiałości mowy. W pomieszczeniach, które muszą spełniać wymagania Prawa Budowlanego należy zmierzyć także izolacyjność ścian, drzwi i okien. Podobnie jest w dziedzinie drgań, gdzie mierzymy drgania ogólne, drgania miejscowe, drgania maszyn czy drgania oddziałujące na budynki. W każdym z tych przypadków można mierzyć inne parametry dla innych, specyficznych częstotliwości. Ponadto dla hałasu przemysłowego bardzo często wykonuje się pomiary wielkości emisji.

Czym są pomiary wielkości emisji?

Pomiary wielkości emisji to pomiary hałasu, który jest generowany przez urządzenie lub instalację na terenie zakładu przemysłowego. W załączniku 7 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji znajdują się zdefiniowane metodyki pomiaru takiego hałasu w sposób okresowy. Zaś w załączniku 8 tego samego Rozporządzenia znajdują się informacje o metodykach okresowego pomiaru hałasu impulsowego pochodzącego z instalacji lub urządzeń.

Jak pomiary hałasu i drgań mogą chronić środowisko?

Dzięki pomiarom hałasu w środowisku możliwe jest określenie miejsc, w których mieszkańcy mogą być narażeni na przekroczenia hałasu. Jest to punkt wyjścia do przygotowania odpowiednich map akustycznych, a co za tym idzie uruchomienia procedur związanych z redukcją hałasu w danym miejscu. Niższy hałas to przede wszystkim większy komfort dla mieszkańców. Pomiary drgań pozwalają na określenie przekroczeń drgań w obrębie budownictwa. Zatem dzięki takim pomiarom możemy uniknąć niechcianych ruchów gruntów, które w dalszym kroku mogą powodować pęknięcia czy uszkodzenia konstrukcji.

aircraft noise protection

Stanowiska pracy

Jakie są normy prawne odnośnie pomiarów hałasu?

noise protection laws

Częstotliwość wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy określono w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. możemy znaleźć informację o progach zadziałania dla hałasu i drgań.

Jak wykonać pomiary hałasu na stanowisku pracy?

noise at work

Dla hałasu należy zmierzyć poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy, a także szczytowy poziom dźwięku C. Dla drgań miejscowych i ogólnych wyznacza się ekspozycję dzienną odniesioną do 8 godzin.

Hałas lotniczy

Jakie są normy prawne odnośnie pomiarów hałasu lotniczego?

aircaft noise city

Częstotliwość oraz metodykę wykonywania pomiarów na lotniskach określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 16 czerwca 2011r . Zdefiniowano tam konieczność wykonywania pomiarów hałasu okresowo lub w sposób ciągły.

 

Jak mierzyć hałas lotniczy?

helicopter noise city

W przypadku hałasu lotniczego konieczne jest wykonanie pomiarów okresowych lub ciągłych. Dla pomiarów okresowych wyzaczamy wskaźniki LAeqD i LAeqN dla odpowiednich pór dnia. Można wykonać to poprzez pomiar lub poprzez obliczenia. Ponadto ściśle określone jest także ustawienie punktów pomiarowych. Aby poprawnie ustawić punkty pomiarowe należy rozważyć cel pomiarów, cechy charakterystyczne źródeł hałasu i parametry terenu. W przypadku ciągłych pomiarów lotnisk wykorzystuje się stacje monitoringu hałasu.

 

Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych

Jakie są normy prawne odnośnie pomiarów hałasu?

what causes traffic noise

Metodykę pomiarową hałasu komunikacyjnego w środowisku, identycznie jak dla lotnisk, definiuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 czerwca 2011 r. Do wykonania pomiarów konieczne jest użycie miernika poziomu dźwięku klasy 1, rejestratora audio/video, stacji czy stacji meteorologicznej.

Jakie są metody pomiary hałasu hałasu drogowego, hałasu linii kolejowych i tramwajowych?

railway noise and vibration

Podobnie jak w przypadku lotnisk wykonujemy pomiary wskaźników LAeqD i LAeqN dla odpowiednich pór dnia. Załącznik nr 3 bardzo precyzyjnie definiuje określenie punktów pomiarowych dla tych pomiarów. W przypadku tego hałasu konieczne jest rozważenie miejsc, w których hałas ten najbardziej oddziałuje na ludzi. Jeżeli na danym terenie są już zainstalowane ekrany akustyczne to także należy to uwzględnić. Procedury pomiarowe mają w tym wypadku wiele zmiennych. Teren na którym dokonywane są pomiary może być różnorodny.

Pomiary parametrów akustycznych wnętrz

Metodykę pomiarową parametrów akustycznych wnętrz określa norma PN-B-02151 „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach”. Wymaga ona określenia trzech parametrów akustycznych – wartość maksymalną czasu pogłosu dla oktaw, wartość minimalną wskaźnika transmisji mowy oraz wartość minimalną chłonności akustycznej dla 500, 1000 i 2000 Hz. Wymagania te są różne dla trzech grup pomieszczeń zdefiniowanych przez normę. Pierwszą grupą są pomieszczenia przeznaczone do komunikacji słownej np. sale konferencyjne, sądowe, wykładowe, lekcyjne. Dla tej grupy określamy maksymalny czas pogłosu i minimalną wartość wskaźnika STI, w zależności od kubatury pomieszczenia. Druga grupa to inne pomieszczenia, dla których zrozumiałość mowy nie jest aż tak ważna np. hale, sale w żłobkach, przedszkolach. Tutaj określamy tylko maksymalny czas pogłosu. Trzecia grupa to pomieszczenia takie jak biura wielkoprzestrzenne, centra obsługi telefonicznej, szatnie, korytarze, szpitale. Dla tej grupy definiujemy tylko minimalną chłonność akustyczną pomieszczenia.

Zapytaj o ofertę pomiarów lub szkoleń
Hałas i Drgania

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

  processing...