konsultanci svantek logo

Hałas Lotniczy

Hałas lotniczy w odniesieniu do lotnisk to rodzaj hałasu generowanego przez statki powietrzne podczas startów, lądowań i manewrów na terenie lotniska.

 

Czym jest hałas lotniczy?

Hałas lotniczy w odniesieniu do lotnisk to rodzaj hałasu generowanego przez statki powietrzne podczas startów, lądowań i manewrów na terenie lotniska. Jest to szczególnie istotne zagadnienie ze względu na bliskie sąsiedztwo lotnisk z osiedlami mieszkalnymi, co może powodować negatywne skutki dla zdrowia i jakości życia mieszkańców. W celu ograniczenia skutków hałasu lotniczego, stosuje się różne technologie oraz procedury organizacji ruchu lotniczego, a także tworzy się obszary ograniczonego użytkowania, w których obowiązują szczególne wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z tych terenów.

czym jest halas lotniczy
dlaczego nalezy kontrolowac halas na lotniskach

Dlaczego należy kontrolować hałas generowany przez lotniska?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 czerwca 2011 r. zobowiązuje lotniska do wykonywania pomiarów akustycznych. Takie pomiary hałasu na lotniskach powinny być wykonywany co 5 lat. Ponadto w rozporządzeniu określono także, kiedy należy wykonywać pomiary okresowe, a kiedy konieczne jest wprowadzenie monitoringu ciągłego. Pomiary okresowe hałasu na lotniskach powinny być wykonywany co 5 lat.

Kiedy należy przeprowadzać pomiary okresowe lotnisk, a kiedy ciągły monitoring?

Okresowe pomiary hałasu przeprowadza się dla lotnisk, na których łącznie odbywa się rocznie co najmniej 5 tys startów, lądowań i przelotów. Zaś ciągłe pomiary są wykonywane w przypadku lotnisk, na których łącznie ma miejsce co najmniej 50 tys startów, lądowań i przelotów w roku bez względu na położenie lotniska lub 10 tys startów, lądowań i przelotów w roku nad obszarami aglomeracji.

 

Hałas lotniczy: jakie wskaźniki wyznacza się przy pomiarach ciągłych?

W przypadku monitoringu ciągłego wyznacza się wskaźnik LDWN czyli długookresowy średni poziom dźwięku A w dB, wyznaczony na przestrzeni wszystkich dób w roku dla pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy. Ponadto wyznacza się też wskaźnik LN – czyli długookresowy średni poziom dźwięku A dla wszystkich pór nocnych w roku. Dodatkowo wyznacza się też te same wskaźniki co dla pomiarów okresowych – czyli LAeqD i LAeqN – równoważne poziomy dźwięku A dla konkretnych pór dnia. Wszystkie te parametry wyznacza się dla pojedynczych zdarzeń akustycznych – czyli dla startów, lądowań i przelotów. Ponadto zdarzenia te należy rozdzielać uwzględniając typ statku oraz symbol drogi startowej. Dla każdej klasy zdarzeń należy obliczyć średnią logarytmiczną wartość poziomu ekspozycyjnego LAEk zgodnie z następującym wzorem:

 

halas lotniczy wzor

w którym:

n – liczba pojedynczych zdarzeń akustycznych w danej klasie, w dB,

LAEk – wartość poziomu ekspozycyjnego dla pojedynczych zdarzeń w danej klasie, w dB.

 

Zaś jeżeli chodzi o wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku A, należy skorzystać z wzoru:

 

hałas lotniska wzór

w którym:

x – pora dzienna, wieczorowa lub nocna,

T – czas odniesienia w sekundach, który dla pory dnia wynosi 43 200 s, dla pory wieczoru 14 400 s, a dla pory nocnej 28 800 s,

NK – liczba pojedynczych zdarzeń z danej klasy w czasie odniesienia,

m – liczba klas pojedynczych zdarzeń.

 

Finalnie wskaźnik LDWN wyznacza się z następującego wzoru:

 

Ldwn wzor halas lotniczy monitoring
monitoring halasu
punkty pomiarowe

Jak ustawić punkty pomiarowe dla pomiarów ciągłych i okresowych?

Rozporządzenie określa także ustawienie punktów pomiarowych. Aby poprawnie ustawić punkty pomiarowe należy rozważyć cel pomiarów, cechy charakterystyczne źródeł hałasu i parametry terenu. Punkty pomiarowe na potrzeby pomiarów okresowych muszą znajdować się na terenie objętym ochroną przed hałasem, a dodatkowo muszą spełniać poniższe wytyczne:

 • na terenie niezabudowanym na wysokości 4 m +/- 0,2 m nad terenem
 • na terenie zabudowanym
  • w odległości od 0,5 m do 2 m od elewacji budynku, w świetle okna, w sytuacji kiedy jest to niemożliwe to wykonujemy pomiary 4 m nad terenem,
  • 4 m nad terenem na terenach otaczających budynki,
  • na dachu budynku kiedy pomiar wykonujemy na ostatniej kondygnacji.

Dla pomiarów ciągłych mikrofony pomiarowy powinien być ustawiony pionowo w górę. Ponadto miejsce pomiaru należy wybrać tak, aby można było jasno zidentyfikować hałas pochodzący od statków powietrznych. Pomiar nie powinien być zaburzony poprzez inne zjawiska akustyczne występujące w okolicy miernika poziomu dźwięku. Należy pamiętać aby wyniki pomiarów pomniejszych o 3 dB w sytuacji, kiedy pomiar wykonuje się przy elewacji budynku.

Dla pomiarów ciągłych jest też ważne, aby rozróżniać starty, lądowania i przeloty statków powietrznych na danym terenie. Bardzo dobre efekty uzyskują stacje ciągłego monitoringu z możliwością definiowania kierunku przelotów samolotów. Dzięki temu praca nad analizą wyników staje się pół-automatyczna.

Hałas lotniczy: jakie są wymagania co do sprzętu pomiarowego?

Rozporządzenie wymaga aby przyrządy pomiarowe składały się z miernika hałasu oraz miernika warunków meteorologicznych. Mierniki powinny być zdolne do wyznaczania ekspozycyjnego poziomu dźwięku na podstawie pomiarów z mikrofonów zabezpieczonych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Konieczne jest także, aby mierniki miały określony wpływ warunków meteorologicznych na wyniki pomiarów. Wszystkie mierniki powinny być 1 klasy dokładności. Jeżeli sprzęt służy do monitoringu ciągłego to powinien też posiadać możliwość zdalnej kalibracji toru pomiarowego. Wszystkie stacje monitoringu firmy SVANTEK są wyposażone w systemy do pomiaru warunków meteorologicznych. Systemy te zgodnie z rozporządzeniem powinny znajdować się na wysokości od 3,5 m do 10 m nad poziomem lotniska. Ponadto sprzęt monitorujący hałas lotniczy powinien być wywzorcowany w terminie nie dłuższym niż 5 lat.

halas lotniczy sprzet pomiarowy
halas lotniczy

W jakich warunkach meteorologicznych powinno się wykonywać pomiary?

Zakresy warunków meteorologicznych, w których należy mierzyć hałas lotniczy są następujące: dla temperatury od -10 do 50 st. C., dla wilgotności od 25% do 98%, dla prędkości wiatru do 5 m/s oraz dla ciśnienia atmosferycznego od 900 hPa do 1100 hPa. W przypadku analizy hałasu na lotniskach odrzuca się pomiary wykonane w warunkach meteorologicznych, które przekraczają powyższe zakresy.

 

Co należy kontrolować oprócz parametrów akustycznych?

Rozporządzenie wymusza aby systemy do kontroli warunków atmosferycznych mierzyły takie parametry jak prędkość i kierunek wiatru, temperaturę, wilgotność względną powietrza i wystąpienie opadów, a także ciśnienie atmosferyczne. Ponadto konieczna jest też ocena ilościowa liczby operacji lotniczych na poszczególnych pogram startowych – czyli typ operacji oraz typ statku powietrznego.

 

noise monitoring city center
aircraft noise acoustics map

W jaki sposób oszacować niepewności pomiarów hałasu na lotniskach?

Rozporządzenie zawiera także informacje i wytyczne  do szacowania niepewności dla przeprowadzonych pomiarów. Szacowanie niepewności wymaga technicznej wiedzy z zakresu akustyki. Niepewność powinna być szacowana dla poziomu ufności 95 % Przedział niepewności rozszerzonej musi być mniejszy niż 3 dB aby uznać wyniki pomiarów za prawidłowe.

 

Hałas lotniczy: jak powinny wyglądać sprawozdania z pomiarów ciągłych?

Wyniki pomiarów ciągłych zbiera się w sprawozdaniach miesięcznych oraz sprawozdaniach rocznych dla danego roku kalendarzowego. W sprawozdaniu miesięcznym powinny znaleźć się informacje kto zarządza lotniskiem, jaka jest jego lokalizacja, kto wykonał pomiary i w jakim okresie. Ponadto trzeba też określić jakie statki powietrzne zostały zmierzone, jakiego sprzętu użyto do pomiarów, jaka jest charakterystyka terenu, na którym przeprowadzono pomiary, a także gdzie umieszczono punkty pomiarowe. Zamieszcza się także dane pomiarowe związane z wartościami parametrów meteorologicznych oraz wyniki pomiarów poziomów ekspozycji z precyzyjnymi informacjami o typie lotu. W sprawozdaniu rocznym należy ująć te same informacje, dodatkowo korzystając z mapy zawierającej położenie dróg startowych i odlotowych, punktów pomiarowych oraz wyniki pomiarów.

 

pomiary halasu na lotniskach

Co w sytuacji kiedy nie można wykonać pomiarów okresowych?

Pomiary okresowe można wykonać metodą pomiarową lub metodą obliczeniową. Ta druga powinna być wykorzystywana w sytuacji, kiedy niemożliwe jest wykonanie pomiarów. Stosuje się wtedy metodę obliczeniową INM zgodną z międzynarodowymi przepisami Circular 205 – AN/1/25/1998 i ECAC CEAC Doc. 29 Report on Standard Method of Computing Noise Countours around Civil Airports.

hałas lotniczy

Jakie wskaźniki wyznacza się przy okresowych pomiarach?

Konieczne jest określenie wskaźników LAeqD i LAeqN  czyli równoważny poziom dźwięku A w dB dla odpowiednich pór dnia. Można określić te wskaźniki poprzez pomiar lub poprzez obliczenia. Na podstawie tych wskaźników można wyznaczyć LDWN  czyli długokresowy średni poziom dźwięku A wyznaczony dla wszystkich dób roku z uwzględnieniem odpowiednich pór dnia lub LN czyli długookresowy średni poziom dźwięku A wyznaczony dla wszystkich pór nocy w danym roku.  Na potrzeby pomiarów okresowych mierzy się poziom ekspozycyjny dla każdej operacji lotniczej, ale nie uwzględniając klas. Następnie wyznacza się LAEsr  – średni poziom ekspozycyjny dźwięku zgodnie ze wzorem:

 

liczba przelotów wzor

w którym:

k – bieżąca liczba operacji lotniczych.

W tym przypadku przedział niepewności szacuje się przez obliczenie odchylenia standardowego.

Na podstawie tych wartości wyznacza się równoważne poziomy dźwięku A dla pory dziennej oraz pory nocnej z następujących wzorów:

 

Laeq wzory halas

w których:

kD i kN – liczba pojedynczych zdarzeń w odpowiedniej porze,

T – czas odniesienia w odpowiedniej porze, w sekundach.

Weryfikacja wyznaczonych zasięgów hałasu lotniczego

Jeżeli wykonujemy okresowe pomiary na potrzeby weryfikacji wyznaczonych zasięgów jaki ma hałas lotniczy w postaci linii równego poziomu dźwięku wartości LAeqD należy zmodyfikować zgodnie z następującymi wzorami:

 

wzory na hałas lotniczy

w których:

nDsr – średnia roczna liczba pojedynczych zdarzeń w porze dnia,

nNsr – średnia roczna liczba pojedynczych zdarzeń w porze nocy,

kD – liczba pojedynczych zdarzeń w porze dnia,

kN – liczba pojedynczych zdarzeń w porze nocy.

 

Hałas lotniczy: w jaki sposób firma SVANTEK realizuje pomiary na lotniskach?

Pomiary ciągłe w formie stałego monitoringu realizujemy na takich lotniskach jak: Warszawa Babice, Warszawa-Modlin, Katowice-Pyrzowice, Gdańsk-Rębiechowo czy Lublin-Świdnik. Dla tych lotnisk przygotowujemy raporty miesięczne i roczne. W naszych raportach typy statków powietrznych są przedstawione za pomocą kodów ICAO. Lotniska objęte monitoringiem ciągłym są obsługiwane przez co najmniej 2 stacje monitoringu typu SV 307 lub SV 200. W raportach znajdują się obszerne dane z każdego wykonanego pomiaru oraz informacje, które pomiary zostały wykonane w niesprzyjających warunkach meteorologicznych. Na potrzeby lotnisk wyznaczamy także krzywe jednakowego dźwięku A dla danego lotniska w formie graficznej.

 

pomiary ciagle halasu lotniczego

Zapytaj o ofertę pomiarów lub szkoleń
Hałas i Drgania

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

  processing...