LEQ Równoważny Poziom Dźwięku

LEQ równoważny poziom dźwięku to kluczowa miara w akustyce i badaniach hałasu, reprezentująca średni poziom dźwięku w wyznaczonym okresie. Odzwierciedla on energię dźwięku i potencjalne uszkodzenie słuchu w wyniku skumulowanej ekspozycji.

Co to jest LEQ w akustyce?

Leq (równoważny poziom dźwięku) to kluczowy wskaźnik w akustyce i badaniach hałasu, reprezentujący średni poziom dźwięku w wyznaczonym okresie. Termin „równoważny” wskazuje, że łączna energia pochodząca ze zmiennych poziomów dźwięku w danym przedziale czasowym jest równoważna energii pochodzącej ze stałego, niezmiennego poziomu dźwięku w tym samym czasie. Leq reprezentuje energię zmieniającego się dźwięku w danym okresie tak, jakby utrzymywał stały poziom decybeli przez cały obserwowany okres.

Co reprezentuje wynik Leq?

Wynik Leq reprezentuje tę samą zawartość energii i potencjał uszkodzenia słuchu, co zmienny poziom dźwięku. Energia dźwięku ma kluczowe znaczenie przy rozważaniu potencjalnego uszkodzenia słuchu. Ludzkie ucho reaguje na energię dźwięku, a skumulowana ekspozycja w czasie może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu.

What does the Leq result represent

Leq może być używany do reprezentowania hałasu w różnych zastosowaniach, takich jak środowiska pracy (np. fabryki), środowiska rekreacyjne (np. koncerty) lub obszary miejskie (np. hałas drogowy). Pomaga on decydentom, specjalistom i badaczom oceniać i porównywać narażenie na hałas oraz ustalać dopuszczalne limity. Leq oferuje kompleksowy sposób reprezentowania złożonych środowisk hałasu za pomocą jednej wartości, ułatwiając komunikację, zrozumienie i podejmowanie działań w związku z potencjalnym wpływem hałasu na zdrowie, samopoczucie i inne aspekty życia.

Zalety stosowania Leq w pomiarach hałasu obejmują:

 • Leq jest uznanym na całym świecie parametrem, który podsumowuje zmienne poziomy hałasu w danym okresie do wartości średniej. To sprawia, że jest to wygodne narzędzie do komunikowania ogólnego narażenia na hałas lub środowiska.
 • Leq z filtrem A (LAeq) podkreśla częstotliwości, na które ludzkie ucho jest najbardziej wrażliwe i pomija te częstotliwości, na które nasz słuch jest mniej wrażliwy. Sprawia to, że LAeq jest szczególnie istotny dla narażenia ludzi, ponieważ reprezentuje hałas w sposób zgodny z naszą reakcją percepcyjną.
 • LAeq zapewnia średnią całego słyszalnego zakresu częstotliwości, co ma kluczowe znaczenie dla całościowego zrozumienia środowiska dźwiękowego.
 • Leq może być ważony częstotliwościowo (np. wagi A, C lub Z), aby zapewnić wgląd w określone częstotliwości, w tym wpływ niskich częstotliwości.
 • Leq integruje różne poziomy dźwięku w czasie, zapewniając spójną reprezentację jako pojedynczą wartość dB, która przedstawia równoważną ciągłą ekspozycję na dźwięk.
 • Leq służy jako podstawowa miara, z której można wyprowadzić różne inne wskaźniki akustyczne, takie jak LEX,8h dla hałasu w miejscu pracy lub Rating Level dla hałasu w środowisku.
 • Leq można przedstawić jako widmo częstotliwości w 1/1 lub 1/3 oktawy, aby dokładnie ocenić składowe hałasu.

Jaki jest wzrór na Leq?

Definicja z normy IEC 61672-1 dla równoważnego ciągłego poziomu dźwięku (Leq) jest często wyrażana matematycznie jako wzór:

LEQ equation formula

Gdzie:

 • LAeq to równoważny ciągły poziom dźwięku skorygowany charakterystyką A
 • pA(t) oznacza sygnał ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A
 • T to czas trwania pomiaru.
 • p0 referencyjne ciśnienie powietrza wynosi 20μPa (mikropaskali).

W równaniu Leq wyrażenie wewnątrz logarytmu reprezentuje średnią kwadratu ciśnienia akustycznego w czasie T. Ta średnia jest następnie porównywana z kwadratem ciśnienia odniesienia przy użyciu logarytmu w celu przekształcenia stosunku na skalę decybelową. Ważne jest, że poniższy wzór Leq dotyczy ciśnienia akustycznego ważonego częstotliwością A, co oznacza, że uwzględnia on różną wrażliwość ludzkiego ucha na różne częstotliwości.

Co to jest Leq skorygowany charakterystyką A?

 Leq skorygowany charakterystyką A, powszechnie reprezentowany jako LAeq, oznacza, że Leq jest mierzony z zastosowanym ważeniem A. Waga, czyli filtr cyfrowy – korekcyjny, podkreśla lub tłumi określone częstotliwości w szerokopasmowym sygnale dźwiękowym, aby odzwierciedlić odpowiedź częstotliwościową ludzkiego ucha. W akustyce stosuje się różne wagi w celu dostosowania pomiarów dźwięku, aby były bardziej reprezentatywne dla ludzkiego słuchu, przy czym waga A jest najbardziej rozpowszechniona. Podkreśla ona częstotliwości, zwłaszcza między 1 kHz a 4 kHz, na które ludzkie ucho jest szczególnie wrażliwe.

frequency curves

Co to jest dB(A) Leq?

dB(A) Leq odnosi się do wyniku w decybelach Leq mierzonego z zastosowanym filtrem A, który został zaprojektowany zgodnie z normą IEC 61672-1 w celu przybliżenia odpowiedzi częstotliwościowej ludzkiego ucha przy typowych poziomach konwersacji.

Jaka jest różnica między LEQ a SPL?

Leq (równoważny poziom dźwięku) i SPL (poziom ciśnienia akustycznego) to wskaźniki stosowane w akustyce do opisywania charakterystyki dźwięku. SPL jest ważony częstotliwościowo (jak ważenie A, C lub Z), ale dodatkowo jest ważony ze stałą czasową (Fast, Slow), z uwagi na to że określa poziom dźwięku w danym momencie (z reguły za okres 1 sekundy). Natomiast Leq jest uśrednionym poziomu ciśnienia akustycznego w określonym przedziale czasu (np. 5 minut), który jest ważony częstotliwościowo, ale bez ważenia czasowego Fast lub Slow stosowanego w pomiarach SPL.

Co to znaczy, że Leq jest liniowe?

Leq jest liniowe, co oznacza, że jest obliczane na podstawie średniej liniowej, która nie uwzględnia dodatkowych wag czasowych, takich jak Fast lub Slow, które są używane w miernikach poziomu dźwięku do odczytów chwilowych SPL.

Zgodnie z normą IEC 61672-1, wskaźniki używające wagi czasu, takie jak Fast i Slow, takie jak poziom dźwięku LAF czy LAS, lub maksymalny poziom dźwięku LASmax i LAFmax, są uśredniane wykładniczo (eksponencjalnie).

SPL vs LEQ

Czym są Lmax i Lmin?

Lmax i Lmin to maksymalne i minimalne poziomy dźwięku ważone w czasie, które dostarczają kluczowych informacji na temat zmienności poziomów hałasu w określonym przedziale czasu. Pomagają one w ocenie zarówno najwyższych, jak i najcichszych środowisk hałasu, co może być szczególnie ważne w takich kontekstach, jak badania hałasu w środowisku lub oceny hałasu w miejscu pracy. Zgodnie z wytycznymi IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) do oznaczania maksymalnego poziomu dźwięku określonego przy częstotliwościowych charakterystykach korekcyjnych A i C oraz charakterystykach czasowych F i S stosuje się następujące symbole literowe: LAFmax, LASmax, LCFmax, LCSmax

Indeks dolny „A” oznacza zastosowanie ważenia częstotliwości A, które ma na celu odzwierciedlenie odpowiedzi częstotliwościowej ludzkiego ucha. „F” oznacza Fast czyli szybkie ważenie czasowe, które ma czas reakcji 125 milisekund. Podobnie, „S” LASmax reprezentuje „powolne” ważenie czasowe, którego czas reakcji wynosi 1 sekundę. Symbol „max” oznacza, że jest to maksymalna wartość zarejestrowana przy danym ważeniu czasowym w okresie pomiaru.

Analogicznie, minimalny poziom dźwięku (Lmin) jest to najniższy ważony czasowo poziom dźwięku zarejestrowany w określonym przedziale czasu. Podobnie jak w przypadku poziomów maksymalnych, na wartości te może mieć wpływ wybrana waga częstotliwości (zazwyczaj „A” dla odpowiedzi słuchowej) i waga czasu („Fast” lub „Slow”). Przykładowe oznaczenia poziomu minimalnego to LAFmin, LASmin, LCFmin, LCSmin

Czym jest Ldn w hałasie?

Ldn w hałasie jest opartym na Leq średnim dzienno-nocnym poziomem dźwięku. Jest to 24-godzinna średnia Leq poziomów hałasu, ale z karą 10 dB dodaną do poziomów hałasu mierzonych w godzinach nocnych (zazwyczaj od 22:00 do 7:00), aby uwzględnić zwiększoną wrażliwość na hałas w nocy. Jest on często wykorzystywany w badaniach hałasu środowiskowego, zwłaszcza w pobliżu lotnisk.

Co to jest Lden?

Lden to średni poziom dźwięku dzień-wieczór-noc. Jest podobny do Ldn, ale ma dodatkowy okres (wieczór) i zazwyczaj stosuje karę 5 dB w godzinach wieczornych i karę 10 dB w godzinach nocnych. Jest to wskaźnik stosowany w Unii Europejskiej do długoterminowej oceny hałasu w środowisku.

Czym jest CNEL w hałasie?

CNEL w hałasie oznacza Community Noise Equivalent Level używany w Stanach Zjednoczonych do oceny hałasu w środowisku. Jest podobny do Lden w Europie: uwzględnia okres wieczorny z karą. Konkretnie, jest to 24-godzinna średnia miara hałasu z karą 5 dB dodaną dla godzin wieczornych (zazwyczaj od 19:00 do 22:00) i karą 10 dB dodaną dla godzin nocnych (od 22:00 do 7:00).

Co to jest LEX,8h?

Dzienny poziom ekspozycji na hałas LEX,8h jest zdefiniowany przez ISO 1999 jako równoważny poziom dźwięku LAeq znormalizowany do 8-godzinnego dnia pracy. LEX,8h jest często stosowany w przepisach BHP w celu ustalenia limitów dopuszczalnej ekspozycji na hałas, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu. Dzienny poziom narażenia na hałas (LEX,8h) obejmuje wszystkie rodzaje narażenia na hałas w pracy, nawet te, które mają charakter impulsowy. Celem jest uchwycenie całej ekspozycji na hałas w ciągu standardowego dnia pracy, tak aby nawet jeśli rzeczywista ekspozycja pracownika jest różna (np. jest on narażony na hałas tylko przez 6 godzin), LEX,8h odzwierciedla, jaka byłaby jego ekspozycja, gdyby była rozłożona równomiernie na 8 godzin.

Czym jest LEPD w hałasie?

LEPD oznacza dzienne osobiste narażenie na hałas. Jest to miara używana do wyrażenia całkowitej ekspozycji na hałas odbieranej przez daną osobę w ciągu dnia roboczego. Termin ten jest często kojarzony z przepisami dotyczącymi narażenia na hałas w kontekście zdrowia w miejscu pracy i służy do oceny ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem w miejscu pracy. Termin LEX,8h stał się później szerzej stosowany, zwłaszcza w kontekście europejskim, aby reprezentować tę samą koncepcję, ale znormalizowaną do 8-godzinnego dnia pracy.

Czym są poziomy statystyczne L90, L50, L10?

Poziomy statystyczne, oznaczane jako LN, zapewniają analizę poziomów dźwięku w określonym okresie pomiarowym. Oferują one wgląd w różne parametry hałasu, podkreślając najcichsze, najgłośniejsze i medianowe interwały hałasu. Informacje te mają kluczowe znaczenie dla określenia uciążliwości określonych źródeł hałasu w środowisku. Poziomy statystyczne są oparte na procencie czasu, w którym określone poziomy dźwięku są przekraczane:

L90: Ten poziom dźwięku jest przekraczany przez 90% czasu pomiaru. Jest często używany jako wskaźnik poziomu hałasu tła lub otoczenia, czasami obok L95.

L50: Reprezentuje poziom dźwięku, który jest przekraczany przez 50% czasu pomiaru. Jest powszechnie stosowany w badaniach hałasu w środowisku w celu przedstawienia mediany poziomu hałasu w otoczeniu.

L10: Jest to poziom dźwięku przekraczany tylko przez 10% czasu, oznaczający głośniejsze zdarzenia hałasu, które występują rzadziej w środowisku.

Warto zauważyć, że mierniki poziomu dźwięku określają poziomy statystyczne LN na podstawie krótkich wyników LEQ, takich jak interwały 100 ms. W takich przypadkach poziomy statystyczne LN są określane jako statystyki Leq.

LN L90 L10 L50 statistical level

Co to jest miernik poziomu dźwięku Leq?

Miernik poziomu dźwięku Leq to przyrząd do pomiaru dźwięku zaprojektowany do pomiaru średniego poziomu ciśnienia akustycznego w określonym czasie. Mierniki poziomu dźwięku Leq są używane do oceny potencjalnej szkodliwości hałasu dla ludzkiego słuchu, zwłaszcza w ocenie hałasu w miejscu pracy i środowiska, a także w innych zastosowaniach. Profesjonalny miernik poziomu dźwięku Leq ma takie funkcje, jak ważenie częstotliwości (np. ważenie A lub ważenie C) i wybierany interwał integracji Leq (np. 1 minuta lub 1 godzina).

leq application

Kluczowe wnioski

 1. Leq to skrót od „Equivalent Continuous Sound Level” (równoważny poziom dźwięku), podstawowej miary w akustyce i badaniach hałasu.
 2. Leq reprezentuje średni poziom dźwięku w wyznaczonym okresie, traktując zmienne poziomy dźwięku jako energię równoważną stałemu poziomowi dźwięku.
 3. Wynik Leq ma taką samą zawartość energii i potencjalne uszkodzenie słuchu, jak zmienne poziomy dźwięku.
 4. Wzór Leq jest zdefiniowany matematycznie przy użyciu ciśnienia akustycznego i czasu trwania, z uwzględnieniem ważenia częstotliwości.
 5. Leq jest liniowy, bez wag czasowych, takich jak Fast lub Slow.
 6. dB(A) Leq odnosi się do Leq mierzonego z filtrem ważącym A.
 7. Leq i SPL (poziom ciśnienia akustycznego) to wskaźniki akustyczne; Leq jest uśredniany w czasie, podczas gdy SPL jest natychmiastowy.
 8. Lmax i Lmin reprezentują maksymalne i minimalne poziomy dźwięku ważone w czasie, przydatne do oceny zmienności hałasu.
 9. Ldn jest opartym na Leq średnim dzienno-nocnym poziomem dźwięku, obejmującym karę nocną.
 10. Lden jest podobny do Ldn, w tym kary wieczorne i nocne, stosowane w Unii Europejskiej do oceny hałasu w środowisku.
 11. CNEL (Community Noise Equivalent Level) w USA i Lden w Europie są podobne, biorąc pod uwagę kary wieczorne i nocne.
 12. LEX,8h to dzienny poziom ekspozycji na hałas znormalizowany do 8-godzinnego dnia pracy, stosowany do zapobiegania uszkodzeniom słuchu.
 13. Poziomy statystyczne Leq (L90, L50, L10) zapewniają wgląd w ciche, średnie i głośne okresy hałasu.
 14. Miernik poziomu dźwięku Leq mierzy średni poziom ciśnienia akustycznego w określonym czasie, wykorzystywany do oceny hałasu.

Zapytaj o ofertę cenową na
Miernik poziomu dźwięku Leq

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Autoryzowany konsultant SVANTEK pomoże Ci w szczegółach, takich jak wymagane akcesoria do monitorowania hałasu i wibracji.

  processing...