Dopuszczalny poziom hałasu na stanowisku pracy

Dopuszczalny poziom hałasu na stanowisku pracy nie może przekraczać 85 decybeli. Peak C nie może przekraczać wartości 135 dB. Natomiast maksymalny poziom dźwięku A nie może przekraczać wartości 115 dB. 

Co oznaczają limity hałasu?

Limity hałasu są określane przez 3 różne wskaźniki, pomimo że każdy z nich jest wyrażony w decybelach, to są wyznaczane w inny sposób. Limit 85 dB jest obliczany (ekstrapolowany) w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego czasu pracy wyznaczonego dla przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (LEX,8h). Limit 115 dB jest to maksymalny poziom dźwięku (LAmax) mierzony bezpośrednio w trakcie pomiarów. Podobnie, limit szczytowego poziomu dźwięku (LCpeak) równy 135 dB jest mierzony bezpośrednio w trakcie pomiarów.   

Limit 85 dB dla LEX,8h

LEX,8h to równoważny poziom dźwięku LAeq w przeliczeniu na znormalizowany dzienny lub tygodniowy czas pracy. Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie wzoru z normy ISO 9612. Aby wyznaczyć LEX,8h, do zmierzonego (przez miernik) poziomu LAeq dodaje się logarytm dziesiętny ilorazu faktycznego czasu narażania na hałas do czasu 8 godzin.  Obliczenia poziomu ekspozycji na hałas można dokonać w programie Supervisor

occupational noise exposure

Limit MAX 115 dB oraz PEAK 135 dB

LAmax (tzw. MAX) to maksymalna wartość skuteczna uśredniana ze stałą czasową S (slow) poziomu dźwięku A w czasie narażenia. LCpeak (tzw. PEAK) to maksymalna wartość chwilowa (maksymalna wartość próbki) poziomu dźwięku C występująca w czasie narażenia. Oba wskaźniki są bezpośrednio mierzone przez mierniki poziomu dźwięku takie jak SV 971A czy SVAN 979. 

Ryzyko ekspozycji na hałas na stanowisku pracy

Narażenie na hałas przy pracy to istotne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Nadmierny hałas w miejscu pracy jest przyczyną wypadków, problemów z komunikacją a także ubytkami słuchu. Ubytki słuchu mają na ogół charakter kumulatywny i zwiększają się nie tylko wraz z czasem narażenia, ale także z poziomem hałasu. Raz nabyte uszkodzenie jest nieodwracalne.

Zapobieganie ekspozycji na hałas w miejscu pracy

Problem hałasu na stanowisku pracy dotyczy przede wszystkim przemysłu, ale też innych sektorów gospodarki jak transport, edukacja, rozrywka, rolnictwo oraz sektor usługowy. Dlatego,  zgodnie z dyrektywą UE wprowadzono przepisy dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.

Jak chronić się przed narażeniem na hałas w pracy?

Działania, które możesz podjąć aby ograniczyć ryzyko związane z hałasem w miejscu pracy:

  • unikaj źródeł hałasu, a te których nie da się uniknąć powinny być zmierzone w odniesieniu do limitów 
  • dostosuj projekt pomieszczeń i stanowisk pracy, a także zadbaj o organizację pracy (np. rotację przy hałaśliwych urządzeniach, dostępność ochronników słuchu)
  • wyeliminuj źródła zagrożenia, na przykład wymień głośne urządzenia na takie, które stwarzają mniejsze ryzyko

Czy zatyczki do uszu to jedyne właściwe rozwiązanie?

Nie! Nie należy polegać wyłącznie na osobistej ochronie słuchu (takiej jak zatyczki do uszu), jeśli istnieją inne środki pozwalające na wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka. Obowiązkiem pracodawcy jest usunięcie lub zmniejszenie ryzyka związanego z hałasem w miejscu jego powstawania, a także poinformowanie pracowników o nim oraz zapewnienie im odpowiedniej ochrony słuchu.

Pomiary hałasu w miejscu pracy

ISO 9612 to norma dotycząca pomiaru narażenia na hałas wśród pracowników. Zadaniem pomiarów jest weryfikacja dopuszczalnych poziomów decybeli. Każdy poziom określa, jakie środki należy podjąć, aby uniknąć utraty słuchu u personelu. Do pomiarów hałasu w miejscu pracy używa się mierników poziomu dźwięku takich jak SV 971A lub dozymetrów hałasu takich jak SV 104.

processing...