Hałas od pompy ciepła: jak zmierzyć?

Pomiary poziomu hałasu od pompy ciepła  pozwalają na ustalenie, czy konieczne jest podjęcie działań w celu zredukowania hałasu, co może obejmować modyfikację instalacji lub zastosowanie dodatkowych rozwiązań wyciszających. 

Jak powstaje hałas od pompy ciepła?

Hałas od pompy ciepła powstaje głównie na skutek pracy sprężarki, wentylatora i parownika. Te komponenty, w zależności od ich specyfikacji oraz warunków pracy, mogą emitować dźwięki, które okazują się być uciążliwe. Intensywność hałasu jest zmienna i zależy od wielu czynników, takich jak moc urządzenia, jego budowa i sposób instalacji. Na poziom generowanego hałasu wpływ mają również charakterystyki techniczne, które można znaleźć na karcie produktu pompy ciepła.

Aby zminimalizować hałas, zalecane jest wybieranie wentylatorów i parowników o dużej powierzchni i wolniejszych obrotach, co sprzyja cichszej pracy. Inwestycja w sprężarki inwerterowe, które są znane z mniejszej emisji hałasu, również może przyczynić się do redukcji dźwięków. Dodatkowo, odpowiedni montaż urządzenia, z dala od ścian i innych powierzchni mogących nasilać propagację hałasu, pomoże ograniczyć jego poziom w otoczeniu. Zastosowanie tych metod może znacząco poprawić komfort akustyczny w miejscu instalacji pompy ciepła.

jak powstaje hałas od pompy ciepła

Po co mierzyć hałas od pompy ciepła?

Mierzenie hałasu od pompy ciepła jest ważne, aby ocenić, czy jego poziom nie jest szkodliwy dla środowiska lub nie zakłóca znacząco spokoju domowego mieszkańców. Pomiary te są niezbędne w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie, że emitowany hałas może przekraczać normy ustanowione przez prawo, konkretne w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku dotyczącym dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Jeżeli poziom hałasu przekracza ustalone granice, konieczne może być zastosowanie metod wyciszających lub nawet zatrzymanie działania pompy ciepła w celu zmniejszenia emisji hałasu.

Podczas pomiarów może również wyjść na jaw, że choć normy hałasu nie są przekroczone, problem leży w niewystarczającej izolacyjności akustycznej fasady budynku. Taka sytuacja wymaga holistycznego podejścia do problemu hałasu, uwzględniającego zarówno poziomy emisji dźwięku, jak i warunki architektoniczne obiektu. Dokładna diagnoza pozwala na wybór najbardziej efektywnych metod redukcji hałasu, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska.

Dlaczego warto zmierzyć poziom hałasu od pompy ciepła?

Mierzenie poziomu hałasu od pompy ciepła jest ważne, aby sprawdzić, czy nie przekracza on dopuszczalnych norm i czy nie stanowi zagrożenia dla zdrowia oraz spokoju domowego osób w jego otoczeniu. Precyzyjne pomiary pozwalają na ustalenie, czy konieczne jest podjęcie działań w celu zredukowania hałasu, co może obejmować modyfikację instalacji lub zastosowanie dodatkowych rozwiązań wyciszających. Takie działania są kluczowe dla zapewnienia komfortu akustycznego mieszkańcom oraz ochrony przed potencjalnie negatywnymi skutkami zdrowotnymi długotrwałej ekspozycji na hałas.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia, że poziom hałasu przekracza ustalone przez prawo limity, pomiary te mogą stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń prawnych. Jest to szczególnie istotne dla osób, które mogą odczuwać negatywne skutki hałasu na swoje zdrowie i samopoczucie, włączając w to schorzenia układu nerwowego, pogorszenie samopoczucia, przewlekłe zmęczenie, czy nawet ryzyko utraty słuchu. Zapewnienie zgodności z normami hałasu jest więc ważnym elementem zarządzania instalacjami takimi jak pompy ciepła, mającym na celu ochronę zdrowia publicznego i jakości życia w środowisku zamieszkania.

pomiary hałasu od pompy ciepła

Kto wykonuje pomiary poziomu hałasu od pompy ciepła?

Pomiary poziomu hałasu od pompy ciepła wykonują specjalistyczne laboratoria badawcze wyposażone w odpowiednie urządzenia pomiarowe. Chociaż przepisy nie definiują konkretnych wymagań dotyczących firm wykonujących te pomiary, zaleca się korzystanie z usług laboratoriów posiadających akredytację, zwłaszcza w sytuacjach, gdy konieczne jest rozwiązanie problemów z nadmiernym hałasem.

Wybór akredytowanego laboratorium gwarantuje, że przeprowadzone pomiary będą wiarygodne i zgodne z obowiązującymi standardami. Takie laboratoria dysponują nie tylko odpowiednim wyposażeniem, ale również przeprowadzają regularne kalibracje urządzeń pomiarowych oraz mają odpowiednie doświadczenie w zakresie akustyki. Dzięki temu możliwe jest dokładne określenie poziomu hałasu generowanego przez pompę ciepła i podjęcie odpowiednich działań w celu jego redukcji.

Jakie są normy dla hałasu generowanego przez pompy ciepła?

Normy dla hałasu generowanego przez pompy ciepła określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r., które definiuje dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Dla obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej limit wynosi 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy, zaś dla zabudowy wielorodzinnej 55 dB w ciągu dnia i 45 dB w nocy. Te wartości są istotne dla oceny, czy działanie pompy ciepła nie przekracza ustalonych granic akceptowalnego hałasu.

Ocena izolacyjności akustycznej budynku wobec hałasu od pompy ciepła opiera się na normie PN-EN ISO 140-5:1999, która dotyczy pomiarów izolacyjności akustycznej w budynkach i ich elementów, skupiając się na dźwiękach powietrznych ścian zewnętrznych. Zastosowanie tej normy pozwala na dokładne określenie, czy budynek zapewnia wystarczającą ochronę przed hałasem, co jest kluczowe zarówno dla komfortu mieszkańców, jak i zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska akustycznego.

Jak należy zmierzyć hałas od pompy ciepła?

Aby zmierzyć hałas od pompy ciepła zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 roku, należy stosować się do wytycznych zawartych w załączniku 7 tego rozporządzenia. Metodyka pomiarowa opisana w tym dokumencie pozwala na określenie równoważnego poziomu dźwięku A przy użyciu metod bezpośrednich lub obliczeniowych. Kluczowe jest dokonanie analizy pracy pompy ciepła, aby zidentyfikować momenty, w których urządzenie to generuje zwiększone poziomy hałasu, z uwzględnieniem jego zmiennej charakterystyki pracy.

Ważnym aspektem jest również właściwy wybór lokalizacji punktów pomiarowych, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku 7. Punkty te powinny być umiejscowione w miejscach najbardziej narażonych na hałas: na wysokości 1,5 m w obszarach niezabudowanych lub od 0,5 do 2 m od elewacji budynku w terenie zabudowanym, najlepiej na wysokości najbardziej narażonego na hałas okna. Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie pomiarów w wymienionych lokalizacjach, pomiary powinny zostać wykonane na wysokości 4 metrów. Przestrzeganie tych wytycznych jest niezbędne dla uzyskania rzetelnych wyników, które odzwierciedlą rzeczywisty poziom hałasu generowanego przez pompę ciepła.

Ile trwa pomiar hałasu od pompy ciepła?

Czas potrzebny na pomiar hałasu generowanego przez pompę ciepła jest zmienny i zależy od kilku czynników, głównie od charakterystyki pracy samej pompy. Ponieważ pompy ciepła mogą pracować cyklicznie – uruchamiając się i wyłączając w różnych odstępach czasu – szczegółowa analiza tych cykli jest czasochłonna, zwłaszcza jeśli występują różnice w cyklach pracy zależnie od dnia tygodnia. W takich przypadkach, aby dokładnie ocenić zmienność hałasu, potrzebny jest dodatkowy czas na obserwację i zapisywanie danych.

W sytuacji, gdy hałas generowany przez pompę ciepła jest stały, pomiar może być znacznie szybszy i sprowadzać się do pobrania kilku próbek w krótkim czasie. W każdym przypadku, oprócz samego czasu pomiaru, należy również uwzględnić czas potrzebny na przygotowanie sprzętu, jego kalibrację oraz odpowiednie ustawienie punktów pomiarowych zgodnie z wymogami normatywnymi. To wszystko wpływa na całkowity czas niezbędny do przeprowadzenia wiarygodnych pomiarów hałasu od pompy ciepła.

Jakim miernikiem należy wykonać pomiary hałasu pompy ciepła?

Do pomiarów hałasu od pompy ciepła należy użyć miernika poziomu dźwięku klasy dokładności 1, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku 7 wspomnianego rozporządzenia. Taki miernik musi być kalibrowany przy użyciu wzorcowego źródła dźwięku również klasy dokładności 1, co zapewnia wysoką precyzję pomiarów. Ważne jest, aby kalibracja przyrządów była przeprowadzona nie później niż 2 lata przed wykonaniem pomiarów, co gwarantuje aktualność i wiarygodność wyników. Niezbędnym elementem zestawu pomiarowego jest także osłona przeciwwietrzna na mikrofon, która ma za zadanie minimalizować wpływ zakłóceń na dokładność pomiarów.

Ponadto, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zestawu pomiarowego, należy przestrzegać określonych warunków meteorologicznych podczas pomiarów. Jeśli producent miernika nie zdefiniował specyficznych zakresów pracy urządzenia, pomiary należy przeprowadzać w temperaturze od -10°C do 50°C, przy wilgotności względnej od 25% do 90%, średniej prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s oraz ciśnieniu atmosferycznym w zakresie od 900 hPa do 1100 hPa. Przestrzeganie tych wytycznych jest kluczowe dla zapewnienia dokładności i rzetelności pomiarów hałasu generowanego przez pompy ciepła.

pomiary hałasu od pompy ciepła

Praktyczne wskazówki:

 • Zanim przystąpi się do pomiarów należy wykonać analizę problemu oraz dokładnie prześledzić cykl pracy pompy ciepła. Należy rozważyć jaka metodologia pomiarowa będzie najlepsza w tym konkretnym przypadku.
 • Jedną z najważniejszych rzeczy podczas pomiarów hałasu jest kalibracja sprzętu pomiarowego. Aby móc wykluczyć błąd pomiarowy wynikający z sprzętu pomiarowego konieczne jest aby skalibrować miernik przed pomiarem oraz tuż po pomiarze.
 • Należy też pamiętać o sprawdzeniu oraz zapisaniu warunków meteorologicznych, w szczególności temperatury, ciśnienia, wilgotności oraz prędkości wiatru. Podczas pomiarów nie mogą występować opady deszczu ani śniegu.
 • Oprócz hałasu instalacji konieczny jest też pomiar tła akustycznego, który pozwoli określić wpływ instalacji na ogólny obraz akustyczny danego miejsca.

Zapytaj o ofertę
pomiarów hałasu lub drgań

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

  processing...