Pomiary Akustyczne

Dokładne pomiary akustyczne są niezbędne do zrozumienia i kontrolowania dźwięku w różnych zastosowaniach, w tym w akustyce, inżynierii dźwięku i naukach o środowisku.

Pomiary akustyczne - co wiedzieć

Przeprowadzanie dokładnych pomiarów akustycznych wymaga dogłębnego zrozumienia definicji dźwięku i czynników wpływających na jego właściwości, takich jak prędkość czy propagacja. Ponadto podstawowa wiedza na temat wielkości pomiarowych dźwięku, takich jak SPL lub LEQ, pomaga dowiedzieć się więcej o technikach pomiarowych i ich zastosowaniach.

Definicja pomiarów akustycznych

Definicja pomiarów akustycznych w fizyce odnosi się do ilościowego określenia właściwości fal dźwiękowych, w tym ich częstotliwości w hercach i poziomu amplitudy w decybelach. Pomiary mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia i kontrolowania dźwięku w różnych zastosowaniach, od akustyki i inżynierii dźwięku po diagnostykę medyczną i naukę o środowisku.

sound measurements

Spis Treści

Jaka jest cel pomiarów akustycznych?

Cel pomiarów akustycznych to zrozumienie i kontrolowanie dźwięku w różnych zastosowaniach, od akustyki i inżynierii dźwięku po naukę o środowisku i diagnostykę medyczną. Dzięki ilościowemu określeniu właściwości dźwięku i uwzględnieniu czynników wpływających na dokładność, pomiary dźwięku pozwalają na skuteczną kontrolę hałasu, ocenę hałasu w środowisku, ochronę ludzkiego słuchu oraz postęp w badaniach naukowych i zastosowaniach inżynieryjnych.

Jakie czynniki mogą wpływać na dokładność pomiarów dźwięku?

Czynniki, które mogą wpływać na dokładność pomiarów dźwięku obejmują medium, przez które przemieszcza się dźwięk (powietrze, woda, ciała stałe), wiatr, wilgotność, temperaturę, ciśnienie powietrza i wibracje. Na przykład wiatr może powodować znaczne błędy pomiarowe, zwłaszcza w przypadku pomiarów poziomu dźwięku na zewnątrz budynków. Podobnie zmiany wilgotności i temperatury mogą wpływać na sposób rozchodzenia się dźwięku, potencjalnie zmieniając pomiary. Wibracje mogą wprowadzać obcy hałas, szczególnie podczas pomiaru dźwięków o niskim poziomie lub gdy wymagana jest wysoka precyzja. Nowoczesne mierniki poziomu dźwięku mogą wykrywać i uwzględniać te czynniki, aby poprawić dokładność pomiarów.

Wiatr

Wiatr może powodować znaczne błędy pomiarowe, zwłaszcza w przypadku pomiarów poziomu dźwięku na zewnątrz budynków. Szum wiatru jest wywoływany przez turbulencje, które powstają, gdy przepływa on nad mikrofonem, co może prowadzić do przeszacowania rzeczywistego poziomu hałasu. Aby złagodzić ten problem, podczas pomiarów na zewnątrz zazwyczaj stosuje się osłony przed wiatrem.

Wilgotność

Wilgotność może mieć wpływ na propagację dźwięku. Ogólnie rzecz biorąc, dźwięk rozchodzi się dalej w wilgotnym powietrzu niż w suchym. Wynika to z faktu, że wilgotne powietrze jest mniej gęste niż suche, a tym samym stawia mniejszy opór falom dźwiękowym. Wilgoć ma szczególny wpływ na membranę mikrofonu, dlatego profesjonalne monitory hałasu wykorzystują wewnętrzne systemy grzewcze do odparowywania wilgoci z mikrofonu.

Temperatura

Prędkość dźwięku zmienia się w zależności od temperatury. W powietrzu dźwięk przemieszcza się szybciej w cieplejszych temperaturach niż w chłodniejszych. Gradienty temperatury mogą powodować załamywanie się dźwięku, co może skutkować tym, że postrzegany poziom dźwięku różni się od rzeczywistego poziomu dźwięku w danym miejscu. Zazwyczaj monitory hałasu mogą pracować w warunkach od -10 °C do + 50 °C. Aby rozszerzyć zakres temperatur do -30°C i + 60°C, monitory hałasu wykorzystują systemy ogrzewania i chłodzenia.

Ciśnienie powietrza

Przy wyższym ciśnieniu cząsteczki powietrza są bliżej siebie, co może zwiększyć prędkość dźwięku. Wyższe poziomy ciśnienia mogą zwiększyć intensywność fali dźwiękowej, sprawiając, że dźwięk jest głośniejszy dla słuchacza. Dzieje się tak dlatego, że im wyższe ciśnienie powietrza, tym więcej cząsteczek powietrza może wibrować i przenosić falę dźwiękową. Zmiany ciśnienia powietrza mogą powodować załamanie fal dźwiękowych lub zmianę ich kierunku. Wynika to z różnic w gęstości powietrza, które towarzyszą zmianom ciśnienia powietrza. Na przykład, dźwięk będzie kierował się w stronę obszarów o niższym ciśnieniu powietrza.

Wibracje

Wibracje mogą zakłócać pomiar dźwięku poprzez wprowadzanie obcych szumów. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku pomiarów dźwięków o niskim poziomie lub gdy wymagana jest wysoka precyzja. Nowoczesne mierniki poziomu dźwięku wykrywają wibracje zakłócające wyniki za pomocą wbudowanych akcelerometrów. Pomaga to wykluczyć wyniki, na które miały wpływ wibracje.

Jak zmierzyć prędkość dźwięku?

Jedną z powszechnych metod pomiaru prędkości dźwięku w laboratorium jest metoda rezonansowa. Wykorzystując zasadę rezonansu i obserwując wzorce fali stojącej, możliwe jest określenie długości fali dźwięku w rurze. Ponieważ znana jest częstotliwość (ustawiana przez generator funkcyjny), możliwe jest obliczenie prędkości dźwięku (prędkość = częstotliwość * długość fali). W ten sposób tuba rezonansowa zapewnia praktyczne i praktyczne podejście do badania propagacji fal dźwiękowych i pomiaru prędkości dźwięku.

Wskaźniki Akustyczne

Wskaźniki akustyczne oceniają dźwięki w sposób zgodny z tym, jak ludzkie ucho odbiera dźwięk, co może być szczególnie przydatne w kontekstach takich jak kontrola hałasu, projektowanie dźwięku oraz oceny zdrowia i bezpieczeństwa. W dziedzinie akustyki norma IEC 61672-1 definiuje wskaźniki pomiaru dźwięku w celu ilościowego określenia i oceny dźwięków w decybelach:

 • Uśredniony w czasie poziom dźwięku lub równoważny ciągły poziom dźwięku (LAeq) to logarytm do podstawy 10 stosunku ważonego częstotliwościowo ciśnienia akustycznego w przedziale czasu do podniesionej do kwadratu wartości odniesienia wynoszącej 20 mikropaskali. LEQ jest najczęściej używaną wielkością pomiaru dźwięku w akustyce, ponieważ odnosi się bezpośrednio do energii dźwięku.
 • Szczytowy poziom dźwięku (Lpeak) jest logarytmem do podstawy 10 stosunku podniesionego do kwadratu największego ciśnienia akustycznego (dodatniego lub ujemnego) w danym przedziale czasu do wartości odniesienia wynoszącej 20 mikropaskali.
 • Poziom ciśnienia akustycznego (Lp) to logarytm z podstawą 10 stosunku średniej kwadratowej ciśnienia akustycznego w czasie do kwadratu wartości odniesienia 20 mikropaskali. SPL mierzy decybele ze skalą ważenia A (dBA), aby zmierzyć reakcję ludzkiego ucha na różne poziomy ciśnienia akustycznego.
 • Poziom dźwięku ważony czasowo (LAF lub LAS) jest logarytmem do podstawy 10 stosunku średniej czasu ważonego czasem kwadratu sygnału ciśnienia akustycznego ważonego częstotliwością do kwadratu wartości odniesienia 20 mikropaskali. W przypadku pomiarów poziomów dźwięku ważonych w czasie symbolami są LAF, LAS, LCF i wagi A lub C oraz wagi czasu Fast (F) i Slow (S). Ważony w czasie poziom dźwięku jest zwykle używany do badań hałasu i pomiarów tła akustycznego.
 • Poziom ekspozycji na dźwięk (LAE) jest logarytmem do podstawy 10 stosunku ekspozycji na dźwięk ważonej A w przedziałach czasowych (T) do wartości odniesienia ekspozycji na dźwięk. LAE jest równy sumie LAeq w przedziale czasu i 10 logarytmów stosunku długości przedziału czasu do czasu odniesienia 1s. Z tego powodu LAE jest często definiowany jako LAeq znormalizowany do 1s. LAE jest stosowany w pomiarach hałasu w środowisku (przejazdy pojazdów: samochody, pociągi, samoloty).
 • LEX dzienny poziom ekspozycji na hałas – w przypadku hałasu zawodowego LEQ jest mierzony w ciągu 8 godzin dnia roboczego i taki wynik jest określany jako dzienny poziom ekspozycji na hałas (LEX). Zmierzony dzienny poziom ekspozycji na hałas można również przedstawić jako % dziennego limitu, a takie przedstawienie wyniku nazywa się dawką hałasu.
laeq energy

Energia Akustyczna - LEQ

W praktyce pomiary akustyczne wykorzystują wielkości energii dźwięku, takie jak równoważny ciągły poziom dźwięku (LEQ), jako główny wskaźnik decybeli. Powodem jest bezpośredni związek energii dźwięku LEQ z ryzykiem uszkodzenia ludzkiego słuchu. LEQ jest wartością średnią, mierzoną w czasie, dającą pojedynczą wartość w decybelach, która reprezentuje taką samą ilość energii dźwiękowej, jak różne poziomy hałasu doświadczane w tym okresie. Z tego powodu jest często stosowany w środowiskach, w których ludzie są narażeni na różne poziomy hałasu w czasie, takich jak miejsca pracy lub w badaniach zanieczyszczenia środowiska hałasem.

sound pressure level

Szczytowe Ciśnienie Akustyczne

Szczytowe ciśnienie akustyczne to określona w ustalonym przedziale czasu największa wartość bezwzględna chwilowego ciśnienia akustycznego. Szczytowy poziom dźwięku (Peak) to stosunek szczytowego ciśnienia do ciśnienia odniesienia 20 mikropaskali. Pomiary szczytowego poziomu dźwięku są wykorzystywane w różnych dziedzinach, w tym w akustyce, inżynierii dźwięku i medycynie pracy.

W miejscach pracy, w których istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu z powodu wysokiego poziomu hałasu, pomiary poziomu dźwięku często wykorzystują wartość szczytową C (maksymalna wartość chwilowego ciśnienia akustycznego ważonego częstotliwością „C”). Szczytowe ciśnienie akustyczne może wystąpić w bardzo krótkim czasie (np. kilka sekund) i może nie być odzwierciedlone przez Leq, który jest średnią z dłuższych przedziałów czasowych. Dlatego pomiar wartości szczytowej jest szczególnie ważny dla monitorowania i zarządzania narażeniem na hałas w miejscach pracy w celu ochrony zdrowia słuchu pracowników.

Skala Decybeli

Pomiary akustyczne wykorzystują skalę decybeli (dB). Decybel to jednostka logarytmiczna, która odzwierciedla stosunek poziomu ciśnienia dźwięku do wartości odniesienia. Wartość referencyjna decybeli jest ustawiona na najcichszy dźwięk, jaki może usłyszeć przeciętne ludzkie ucho: 20 µPa (mikropaskali). Wartość ta jest oznaczana jako 0 dB, oznaczając próg słyszalności człowieka. W zależności od techniki i zastosowania pomiary hałasu są wykonywane w skali do 130 dB (63,2456 Pa) – na przykład w środowisku. Pomiary szczytowych poziomów dźwięku do 140 dB (200 Pa) są wykonywane w hałaśliwych miejscach pracy, ponieważ poziom ten może prowadzić do natychmiastowego uszkodzenia i potencjalnie trwałej utraty słuchu.

decibel scale

Techniki Pomiarowe

W praktyce akustycy stosują specjalistyczne techniki pomiarowe, które zapewniają dokładność. Wybór odpowiedniej techniki pomiaru dźwięku zapewnia kontrolę nad jego właściwościami akustycznymi i czynnikami na nie wpływającymi. Poniżej wymieniono najczęściej stosowane techniki pomiarowe:

 • Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego : Podstawową techniką pomiaru dźwięku jest badanie hałasu przy użyciu oceny poziomu ciśnienia akustycznego SPL w decybelach. Technika ta jest stosowana we wszystkich rodzajach pomiarów akustycznych jako wstępna ocena tła akustycznego. Gdy pomiar jest wykonywany w czasie, stosuje się równoważny poziom dźwięku LEQ.
 • Dozymetria: Dozymetryczne pomiary akustyczne mierzą narażenie pracownika na dźwięk w ciągu dnia pracy. Dźwięk jest mierzony za pomocą dozymetru przymocowanego do ubrania w pobliżu wejścia do ucha w celu oceny hałasu docierającego do ucha.
 • Analiza częstotliwości: Analiza częstotliwości jest integralną częścią technik akustycznych, takich jak moc dźwięku, intensywność lub głośność. W praktyce jest ona wykonywana w pasmach 1/1 lub 1/3 oktawy lub w FFT. Wynik takiej analizy nazywany jest widmem częstotliwości i reprezentuje szum w kolejnych zakresach częstotliwości (wąskie pasma częstotliwości).
 • STIPA: Pomiary dźwięku STIPA (wskaźnik transmisji mowy dla systemów nagłośnieniowych) mierzą efekty wpływające na zrozumiałość mowy w akustyce pomieszczenia i/lub systemach nagłośnieniowych.
 • RT 60: Pomiary dźwięku RT 60 (czas pogłosu) są wykorzystywane do określenia wymaganej akustyki pomieszczenia. Czas pogłosu RT60 w pomieszczeniu zależy od właściwości absorpcyjnych powierzchni odbijających i odległości między nimi. Celem tego pomiaru jest uzyskanie obiektywnego, ilościowego wskaźnika jakości akustycznej pomieszczenia w budynku.
 • Moc akustyczna: Moc akustyczna odnosi się do szybkości, z jaką energia jest emitowana w postaci dźwięku, wyrażonej w watach. Jest to pomiar całkowitej ilości energii dźwiękowej emitowanej przez źródło dźwięku w jednostce czasu. Jest ona wykorzystywana głównie w zastosowaniach produkcyjnych i przemysłowych do oceny dźwięku emitowanego przez różne maszyny, narzędzia, pojazdy, a nawet całe fabryki.
 • Natężenie dźwięku: Natężenie dźwięku to szybkość, z jaką energia dźwiękowa przepływa przez jednostkę powierzchni prostopadłą do kierunku propagacji dźwięku, wyrażona w watach na metr kwadratowy. Jest to miara siły dźwięku w danym punkcie i może być wykorzystana do określenia kierunku źródła dźwięku. Oprócz pomiarów kierunku dźwięku, natężenie dźwięku może być wykorzystywane do obliczania mocy dźwięku.
 • Głośność dźwięku: Głośność dźwięku to subiektywny wskaźnik tego, jak silnie ludzie odbierają dźwięk. Jest to sposób pomiaru dźwięku, który odpowiada ludzkiej percepcji i różni się od wielkości fizycznych, takich jak ciśnienie akustyczne, natężenie dźwięku lub moc dźwięku. Głośność jest zwykle mierzona przy użyciu algorytmów, takich jak metoda głośności Zwickera, która wykazała najwyższą korelację z głośnością postrzeganą przez człowieka. Głośność jest powszechnie wykorzystywana w różnych zastosowaniach, w tym w redukcji hałasu w miejscach pracy, rankingu hałaśliwości i uciążliwości oraz ocenie uciążliwości sygnałów/dźwięków alarmowych i dźwięków akcji, ze szczególnym uwzględnieniem prywatności i zakłóceń snu.
 • Tonalność dźwięku: Pomiary tonalności dźwięku mierzą jakość dźwięku, która koreluje z tym, jak ludzie postrzegają tonalne składniki dźwięku. Pomiar barwy dźwięku identyfikuje i mierzy tony w określonym spektrum hałasu.
 • Faza dźwięku: Faza fali dźwiękowej jest mierzona podczas interakcji wielu źródeł dźwięku. Pomiary fazy identyfikują zakłócenia oraz konstruktywne i destrukcyjne wzorce fal. Jest to szczególnie ważne w inżynierii dźwięku, akustyce koncertowej lub konfiguracji systemu dźwięku przestrzennego.

Zastosowania

Dokładny pomiar dźwięku wymaga zrozumienia właściwości akustycznych dźwięku, a także czynników na nie wpływających. W praktyce akustycy stosują specjalistyczne techniki pomiaru dźwięku w zależności od zastosowania. Poniżej wymieniono najczęstsze zastosowania pomiarowe:

 • Hałas w miejscach pracy: Narażenie na hałas w miejscu pracy może występować w wielu branżach, takich jak produkcja, budownictwo i transport. W praktyce pomiary hałasu w miejscach pracy wykorzystują takie wielkości jak LEQ, PEAK i NOISE DOSE (LEQ znormalizowany do 8 godzin).
 • Hałas środowiskowy: Pomiary hałasu w środowisku chronią zdrowie publiczne i dobre samopoczucie przed negatywnym wpływem hałasu w środowisku. W praktyce pomiary hałasu w środowisku najczęściej wykorzystują LEQ.
 • Inżynieria dźwięku: Obejmuje projektowanie, kontrolowanie lub ograniczanie emisji hałasu w różnych środowiskach. Jej celem jest tworzenie maszyn i urządzeń, które wytwarzają mniej hałasu i środowisk, które są bardziej komfortowe dla ludzi. Przykłady inżynierii dźwięku obejmują stosowanie ekranów akustycznych, materiałów dźwiękochłonnych i ochronników słuchu.
 • Fizyka: Pomiary dźwięku są kluczowym narzędziem zarówno w nauczaniu, jak i badaniach w dziedzinie fizyki. Pozwalają one na badanie podstawowych zasad i zapewniają praktyczne zastosowania dla zaawansowanych badań naukowych. Typowe zastosowania pomiarów akustycznych w fizyce to analiza fal, efekt Dopplera, rezonans, natężenie dźwięku, przetwarzanie sygnału dźwiękowego i analiza FFT (szybka transformata Fouriera).
 • Nauka: Mikroskopia akustyczna i spektroskopia to techniki stosowane w materiałoznawstwie i inżynierii materiałowej do badania właściwości materiałów i struktur. Mikroskopia akustyczna wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do obrazowania i charakteryzowania mikrostruktury materiałów, podczas gdy spektroskopia akustyczna mierzy interakcję fal dźwiękowych z materiałami w celu analizy ich składu chemicznego i właściwości fizycznych.
 • Audiometria: Audiometria jest powszechnie stosowanym testem słuchu, który mierzy minimalny próg poziomów dźwięku o różnych częstotliwościach, które dana osoba może usłyszeć. Test jest wykonywany poprzez prezentację serii czystych tonów, zwykle w zakresie od 250 do 8000 Hz, do każdego ucha osobno, a pacjent jest proszony o wskazanie, kiedy słyszy ton. Wyniki są wykreślane na audiogramie, który pokazuje poziomy progu słyszenia dla każdej częstotliwości. Audiometria tonalna może pomóc w zdiagnozowaniu ubytku słuchu i oszacowaniu stopnia i rodzaju upośledzenia, takiego jak odbiorcze lub przewodzeniowe.
 • Psychoakustyka: Badanie sposobu, w jaki ludzki mózg interpretuje i przetwarza dźwięk, znane jest jako psychoakustyka i percepcja słuchowa. Percepcja wysokości, głośności, barwy i dźwięku przestrzennego to podstawowe aspekty percepcji słuchowej. Koncepcje te są niezbędne przy projektowaniu aparatów słuchowych i systemów audio, które mają na celu optymalizację wrażeń słuchowych dla osób z upośledzeniem słuchu.

Normy Akustyczne

Różnorodność zastosowań, technik i czynników wpływających na dokładność pomiarów akustycznych wymaga standaryzacji. Aby zapewnić dokładność i spójność, międzynarodowe organizacje, takie jak ISO, ustanowiły normy dotyczące pomiarów dźwięku dla każdego zastosowania. Normy uwzględniają czynniki wpływające na dokładność i wskazują wielkości pomiarowe, skale, oprzyrządowanie i techniki. Poniżej wymieniono najczęściej stosowane normy dotyczące pomiarów akustycznych:

 • ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) jest pozarządową organizacją międzynarodową, która ustanawia szeroki zakres norm, w tym normy dotyczące akustyki. ISO posiada różne standardy związane z pomiarami dźwięku. Na przykład ISO 1999 dotyczy określania utraty słuchu spowodowanej hałasem, podczas gdy ISO 9612 zawiera wytyczne dotyczące określania narażenia na hałas w miejscu pracy i szacowania uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem.
 • IEC: Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) również ustanawia normy, w szczególności dla elektrotechniki (w tym technologii dźwięku i audio). Przykładem jest norma IEC 61672, która określa standardy działania mierników poziomu dźwięku.
 • Normy amerykańskie (ANSI i OSHA): W Stanach Zjednoczonych American National Standards Institute (ANSI) zapewnia wytyczne dla różnych dziedzin, w tym akustyki. Jednym z takich standardów jest ANSI S1.4, określający specyfikacje dla mierników poziomu dźwięku. Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) również posiada normy związane z hałasem, w szczególności dotyczące dopuszczalnych poziomów narażenia na hałas w miejscu pracy w celu ochrony słuchu pracowników.
 • Dyrektywy UE: W Unii Europejskiej ustanowiono dyrektywy, które określają limity hałasu dla różnych środowisk (takich jak środowisko pracy, mieszkalne i rekreacyjne). Dyrektywy te nie są same w sobie normami pomiarowymi, ale raczej zapewniają ramy prawne, w których dźwięk musi być kontrolowany. Wytyczne techniczne dotyczące sposobu pomiaru hałasu w celu zapewnienia zgodności z tymi dyrektywami są często podawane w powiązanych normach ISO i/lub IEC.

Przyrządy Pomiarowe

Przyrządy pomiarowe w akustyce obejmują mierniki poziomu dźwięku, dozymetry hałasu oraz stacje monitoringu. Wybór oprzyrządowania zależy od zastosowania:

 • Mierniki poziomu dźwięku (SLM): Są to najczęściej używane urządzenia do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego. Rejestrują one chwilowe poziomy dźwięku, ale mogą również integrować poziomy dźwięku w pewnym okresie czasu, zapewniając poziomy średnie i szczytowe. Mierniki poziomu dźwięku są zwykle używane w takich zastosowaniach, jak ocena akustyki budynku, gdzie SLM jest zwykle montowany na statywie w celu zapewnienia stabilnych i dokładnych pomiarów.
 • Dozymetry hałasu: Osobiste mierniki ekspozycji na dźwięk (dozymetry hałasu): Są to urządzenia do noszenia zaprojektowane do pomiaru narażenia osoby na hałas przez pewien okres czasu. Są one zwykle używane w ocenie hałasu w miejscu pracy, gdzie pracownik nosi dozymetr na ramieniu podczas zmiany. Zapewnia to pomiar skumulowanej ekspozycji na dźwięk, jaką otrzymał pracownik, co jest ważne dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi narażenia na hałas w miejscu pracy.
 • Stacje monitoringu hałasu: Zewnętrzne stacje monitorowania hałasu (monitory hałasu): Są to zaawansowane systemy przeznaczone do długoterminowego, ciągłego monitorowania hałasu w środowisku. Są one zwykle używane do pomiaru hałasu pochodzącego ze źródeł takich jak ruch uliczny, budowa i działalność przemysłowa w środowisku miejskim i wiejskim. Aby uchwycić reprezentatywne próbki środowiska hałasu, monitory hałasu są często umieszczane na wysokości, np. 4 metrów nad ziemią.
 • Mikrofony i przedwzmacniacze: Mikrofony są niezbędne do przekształcania fal dźwiękowych w sygnały elektryczne. Różne typy mikrofonów mają różne poziomy czułości, kierunkowość i odpowiedzi częstotliwościowe, dzięki czemu nadają się do różnych rodzajów pomiarów. Przedwzmacniacze służą do wzmacniania tych sygnałów do poziomów odpowiednich do pomiarów lub nagrywania. Bardzo ważne jest, aby urządzenia te były odpowiednio skalibrowane i konserwowane w celu zapewnienia dokładności i niezawodności pomiarów dźwięku.
 • Kalibratory akustyczne: Mierniki poziomu dźwięku i mikrofony muszą być regularnie sprawdzane i kalibrowane, aby zachować ich dokładność. Kalibratory akustyczne to urządzenia, które generują dźwięk o znanej częstotliwości i amplitudzie, pozwalając użytkownikowi upewnić się, że jego sprzęt pomiarowy zapewnia dokładne odczyty. Ważne jest, aby używać kalibratorów, które są odpowiednie dla konkretnego sprzętu i warunków, w których będą wykonywane pomiary.
 • Źródła dźwięku: Urządzenia, które wytwarzają dźwięk i są wykorzystywane do przeprowadzania pomiarów lub symulacji akustycznych. Typowe źródła dźwięku stosowane w akustyce obejmują głośniki, które mogą emitować tony lub hałas o ustalonej głośności. Bardziej wyspecjalizowane źródła dźwięku, takie jak głośnik w kształcie dodekaedru, są zaprojektowane tak, aby emitować dźwięk równomiernie we wszystkich kierunkach. Są one często wykorzystywane w akustyce pomieszczeń do symulacji sposobu, w jaki dźwięk rozchodzi się w rzeczywistym środowisku. 

Zapytaj o ofertę na
profejsonalny miernik poziomu dźwięku

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Autoryzowany konsultant SVANTEK pomoże Ci w szczegółach, takich jak wymagane akcesoria do monitorowania hałasu.

  processing...