Akademia Svantek Logo

Częstotliwość Dźwięku

Częstotliwość dźwięku: wszechstronne zrozumienie właściwości, metod analizy i zastosowań jest niezbędne dla akustyki, z uwagi na wpływ częstotliwości na percepcję, zdrowie oraz aspekty technologiczne.

Częstotliwość dźwięku: co trzeba wiedzieć, aby mierzyć?

Częstotliwość dźwięku jest kluczową cechą w akustyce, niezbędną do zrozumienia charakterystyki i wpływu dźwięku na otoczenie. Dostarcza informacji na temat źródła dźwięku, propagacji fal  przez różne ośrodki oraz wpływu na percepcję ludzką, słuch i zdrowie. W dziedzinie akustyki analizę częstotliwości dźwięku przeprowadza się głównie za pomocą dwóch powszechnych metod: filtrowania n-oktawowego i metod Transformacji Fouriera (FFT).

Dzięki tym metodom akustycy i inżynierowie mogą rozłożyć dźwięk na części pierwsze i zrozumieć jego elementy składowe częstotliwości dźwięku, ułatwiając lepsze projektowanie dźwięku, kontrolę hałasu i środki ochrony słuchu. To zrozumienie jest fundamentalne w różnych zastosowaniach, od projektowania przestrzeni optymalizowanych akustycznie po rozwój technologii audio i ochronę zdrowia słuchowego.

what is sound frequency

Czym jest częstotliwość dźwięku?

W akustyce częstotliwość dźwięku mierzona w Hercach (Hz) odnosi się do liczby drgań lub cykli, które występują w fali dźwiękowej na jedną sekundę.

Składowe fali dźwiękowej są prezentowane jako spektrum częstotliwości. Polega to na podziale obserwowanego zakresu częstotliwości dźwięku na mniejsze, odrębne zakresy do szczegółowej analizy. Taki podział jest możliwy dzięki naturze sygnałów dźwiękowych, które zazwyczaj są kombinacją prostych częstotliwości. Analiza częstotliwości zatem polega na rozkładaniu złożonych sygnałów dźwiękowych na ich podstawowe częstotliwości.

 • Skład fali dźwiękowej: Fale dźwiękowe są złożonymi wibracjami cząstek powietrza składającymi się z wielu częstotliwości. Te częstotliwości określają ton i barwę dźwięku, przyczyniając się do jego unikalnych cech słuchowych.
 • Analiza spektrum częstotliwości: Analizowanie spektrum częstotliwości dźwięku polega na badaniu amplitudy jego różnych składników częstotliwościowych. Ta analiza pomaga w identyfikowaniu dominujących częstotliwości w dźwięku i zrozumieniu ich roli w ogólnym postrzeganiu dźwięku.
 • Zastosowania w akustyce: Analiza częstotliwości pomaga w identyfikowaniu źródeł hałasu w badaniach środowiskowych, optymalizacji jakości dźwięku w inżynierii audio i zrozumieniu wzorców mowy w lingwistyce.
 • Metody technologiczne: Techniki takie jak analiza pasm n-oktawowych i Szybka Transformata Fouriera (FFT) są stosowane do analizy częstotliwości dźwięku. Te metody pomagają w rozkładaniu złożonych dźwięków na prostsze składniki, co ułatwia badanie i manipulowanie dźwiękiem w różnych celach.

Które częstotliwości dźwięku są ważne?

Najważniejsze częstotliwości dźwięku w odniesieniu do percepcji ludzkiej, zdrowia i komfortu to te w zakresie słyszalnym, znane jako częstotliwości audio. Te częstotliwości, zwykle mieszczące się w zakresie od 20 Hz do 20 000 Hz, są kluczowe, ponieważ bezpośrednio wpływają na to, jak postrzegamy dźwięki, wpływają na nasze emocjonalne reakcje i mogą wpływać na nasze samopoczucie.

 • Częstotliwości słyszalne: Zakres ten obejmuje spektrum częstotliwości, które przeciętne ludzkie ucho może wykryć. Dźwięki w tym zakresie obejmują codzienne hałasy, mowę i muzykę. Umiejętność postrzegania i interpretowania tych częstotliwości jest podstawą komunikacji, świadomości środowiskowej i cieszenia się doświadczeniami dźwiękowymi, takimi jak muzyka i dźwięki natury.
 • Infradźwięki: Częstotliwości poniżej zakresu słyszalności, zwykle poniżej 20 Hz, są klasyfikowane jako infradźwięki. Te niskie częstotliwości, choć niesłyszalne, mogą być odczuwane jako wibracje i mają różne zastosowania i efekty. Na przykład infradźwięki są wykorzystywane w badaniach geofizycznych do monitorowania wulkanów i trzęsień ziemi oraz mogą również wpływać na zdrowie i zachowanie ludzi w pewnych środowiskach.
 • Ultradźwięki: Częstotliwości powyżej zakresu słyszalności, przekraczające 20 000 Hz, należą do kategorii ultradźwięków. Te wysokie częstotliwości, choć niesłyszalne dla ludzi, odgrywają znaczącą rolę w obrazowaniu medycznym, zastosowaniach przemysłowych i komunikacji zwierząt. Technologia ultradźwiękowa jest szeroko wykorzystywana w diagnostyce medycznej, takiej jak sonografia, oraz w czyszczeniu i przetwarzaniu przemysłowym.

Podsumowując, choć częstotliwości audio są najważniejsze dla codziennych czynności ludzkich i zdrowia, zarówno infradźwięki, jak i ultradźwięki mają znaczenie w specjalistycznych dziedzinach i mogą mieć pośredni wpływ na życie ludzkie. Zrozumienie pełnego spektrum częstotliwości dźwięku, włącznie z tymi poza zakresem słyszenia ludzkiego, jest niezbędne w różnych zastosowaniach naukowych, medycznych i przemysłowych.

zakres słyszalności SVANTEK

Jakie częstotliwości dźwięku występują najczęściej?

Najczęściej spotykanymi częstotliwościami dźwięku w otoczeniu ludzi są te związane z mową, podkreślając znaczenie słuchu i mówienia w codziennym życiu. Te częstotliwości, kluczowe dla ludzkiej komunikacji, są szeroko mierzone i analizowane w różnych dziedzinach. Ludzki głos zwykle działa w określonym zakresie częstotliwości: dorośli mężczyźni mają średnią podstawową częstotliwość około 120 Hz, podczas gdy dorosłe kobiety średnio około 210 Hz. Zakres mowy jest natomiast dynamiczny i mają na niego wpływ czynniki takie jak wiek, stan emocjonalny i ogólny stan zdrowia.

Zrozumienie zakresu częstotliwości mowy ludzkiej ma znaczące implikacje w technologii i akustyce. Stanowi podstawy do projektowania i kalibracji urządzeń audio, takich jak mikrofony i głośniki, zapewniając, że mogą one dokładnie rejestrować i odtwarzać właściwe częstotliwości. Ponadto, ta wiedza jest kluczowa w rozwijaniu skutecznych materiałów i technik izolacji dźwiękowej, które są używane do ochrony przed niechcianym hałasem i produkcji materiałów zwiększających wyrazistość mowy. 

common sound frequencies

Najbardziej niebezpieczne częstotliwości dźwięku to te, które stanowią ryzyko dla słuchu ludzkiego i mogą powodować uszkodzenia strukturalne środowiska, takie jak fale dźwiękowe pochodzące z eksplozji. Długotrwała ekspozycja na dźwięki o wysokiej intensywności, powyżej 85 decybeli (dB), może prowadzić do szumów usznych indukowanych hałasem. Ryzyko to jest zwiększone przy częstotliwościach między 2000 – 4000 Hz, gdzie ludzka wrażliwość słuchu jest najwyższa. Ponadto, skrajnie niskie częstotliwości przy wysokich intensywnościach mogą powodować dyskomfort i fizyczne wibracje, prowadząc do uszkodzeń strukturalnych w budynkach lub innych środowiskach, szczególnie jeśli te częstotliwości pokrywają się z częstotliwościami rezonansowymi obiektów.

Koncepcja częstotliwości rezonansowej w tym kontekście jest kluczowa. Rezonans występuje, gdy częstotliwość zewnętrznego dźwięku odpowiada naturalnej częstotliwości obiektu, prowadząc do wzrostu amplitudy i potencjalnych uszkodzeń strukturalnych. Jest to szczególnie istotne w akustyce architektonicznej i środowiskowej, gdzie zrozumienie i łagodzenie efektów rezonansu są kluczowe do zapobiegania uszkodzeniom. W zdrowiu ludzkim częstotliwości rezonansowe w ciele mogą się różnić, ale ekspozycja na intensywne częstotliwości rezonansowe może prowadzić do dyskomfortu lub nawet szkód fizycznych. Dlatego zarządzanie i kontrolowanie niebezpiecznych częstotliwości, czy to wysokich dla bezpieczeństwa słuchu, czy niskich dla integralności strukturalnej, jest kluczowym aspektem projektowania akustycznego i regulacji zdrowia publicznego.

Dźwięk przenosi energię przez swoją falową naturę, przez co może mieć wpływ na słuch ludzki a nawet struktury obiektów. Przenoszenie energii jest fundamentalnie związane z cechami fal dźwiękowych, takimi jak ich częstotliwość i amplituda. Fale dźwiękowe rozchodzą się, powodując wibracje cząsteczek w ośrodku (takim jak powietrze, woda lub struktury stałe), przenosząc energię z jednej cząsteczki na następną. Ilość i zasięg tego przenoszenia energii zależą w dużej mierze od częstotliwości i intensywności fali dźwiękowej.

Fale dźwiękowe o wysokiej energii i niskiej częstotliwości, takie jak te produkowane przez odrzutowce czy wiatraki, mogą podróżować na duże odległości i przenikać przez przeszkody, takie jak ściany, czyniąc je słyszalnymi nawet wewnątrz domów. Niskie częstotliwości o wysokiej amplitudzie towarzyszące eksplozjom mogą uwolnić dużą ilość energii w krótkim czasie, powodując fizyczne uszkodzenia struktur, takich jak okna szklane na szerokim obszarze. Z kolei dźwięki o wysokiej częstotliwości, choć mogą przenosić mniej energii na odległość, mogą nadal powodować znaczne szkody, jeśli ich intensywność jest wystarczająco wysoka, jak w przypadku fal czyszczarek ultradźwiękowych.

most dangerous frequencies

Jak charakteryzowana jest częstotliwość dźwięku?

Częstotliwość dźwięku charakteryzowana jest przez jej pomiar w Hercach (Hz), co jest odzwierciedleniem falowej natury dźwięku. Herc mierzy liczbę pełnych cykli, które fala dźwiękowa przechodzi na sekundę. Oznacza to, że częstotliwość jest nierozerwalnie związana z prędkością wibracji fali dźwiękowej. Wyższe częstotliwości są związane z większą liczbą cykli na sekundę ze względu na krótsze długości fali, podczas gdy niższe częstotliwości są wynikiem mniejszej liczby cykli na sekundę odpowiadających dłuższym długościom fali.

Użycie kiloherców (kHz), równych 1 000 Hz, jest powszechne do opisywania wyższych częstotliwości, upraszczając wyrażenia liczbowe i obliczenia. To rozróżnienie między wysokimi a niskimi częstotliwościami jest kluczowe dla zrozumienia propagacji i zarządzania dźwiękiem. Dźwięki o niskiej częstotliwości, z ich rozszerzonymi długościami fali, są zdolne do podróżowania na znaczne odległości i przenikania przez przeszkody, co sprawia, że są trudne do tłumienia. Z drugiej strony, dźwięki o wysokiej częstotliwości, charakteryzujące się krótkimi długościami fali, są zazwyczaj łatwiejsze do kontrolowania i pochłaniania. W rzeczywistych sytuacjach dźwięk często składa się z mieszanki różnych częstotliwości, a skuteczne zarządzanie dźwiękiem wymaga zidentyfikowania i rozwiązania dominujących częstotliwości w sygnale dźwiękowym, ponieważ te częstotliwości głównie wpływają na cechy dźwięku i jego zachowanie w różnych środowiskach.

sound frequency characterised
długość fali i częstotliwość

Jaka częstotliwość jest używana jako referencyjna?

W akustyce najczęściej używaną częstotliwością referencyjną jest 1 000 Hz, czyli 1 kHz, która jest zgodna z maksymalną wrażliwością słuchu ludzkiego. Ta szczególna częstotliwość służy jako centralny punkt w różnych pomiarach akustycznych i procesach kalibracji. Dlatego urządzenia akustyczne są często strojone i kalibrowane z sygnałem referencyjnym na 1 kHz, aby zapewnić ich dokładność i niezawodność w naśladowaniu ludzkiej percepcji słuchowej.

Ton kalibracyjny używany na tej częstotliwości zazwyczaj ma intensywność 94 dB, reprezentując sinusoidalną falę 1 kHz z energią dźwiękową równą 94 dB. To konkretne ustawienie jest standardem w dziedzinie do testowania i regulacji sprzętu audio. Poza kalibracją, różne tony częstotliwości, w tym 1 kHz, są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak ocena właściwości izolacyjnych materiałów. W środowisku miejskim odrębne tony częstotliwości są integralną częścią systemów alarmowych, z syrenami często używającymi określonych zakresów Hz do wytwarzania skutecznych dźwięków ostrzegawczych. Te zastosowania demonstrują praktyczne znaczenie częstotliwości referencyjnej 1 kHz w różnorodnych kontekstach akustycznych, od kalibracji sprzętu po bezpieczeństwo publiczne.

sond frequency reference

Jak wizualizowana jest częstotliwość dźwięku?

Częstotliwość dźwięku jest wizualizowana za pomocą spektrum częstotliwości (tzw. widmo częstotliwości lub spektrogram), gdzie Herc (Hz) jest wykreślany względem decybeli (dB). W tej reprezentacji Herc określa zakres częstotliwości, dzieląc spektrum na segmenty różnych częstotliwości, podczas gdy decybele wskazują energię lub natężenie niesione przez każdą częstotliwość.

Na przykład, w spektrum przedstawiającym zakres częstotliwości do 20 000 Hz (lub 20 kHz), pokazane są poziomy energii w tym zakresie, podkreślając dominujące częstotliwości. Szczyt widma w okolicach 1 kHz, na przykład, wskazywałby, że ta częstotliwość ma wyższy poziom energii w porównaniu do innych w spektrum. Takie wizualizacje są niezbędne w różnych zastosowaniach, w tym w inżynierii audio, badaniach akustycznych i projektowaniu dźwięku. Dostarczają one cennych wglądów w skład dźwięku, ujawniając dominujące częstotliwości i ich względne intensywności, co jest kluczowe dla analizy dźwięku, kontroli hałasu i optymalizacji audio.

What is the use of frequency spectrum

Jakie jest zastosowanie spektrum częstotliwości?

Spektrum częstotliwości jest narzędziem w akustyce i inżynierii audio, pozwalającym na analizę składu sygnału dźwiękowego. Poprzez wyświetlanie relacji między częstotliwością (mierzoną w Hercach) a aplitudą (mierzoną w decybelach), spektrum pozwala inżynierom dźwięku analizować i rozumieć strukturę dźwięku. Ta analiza jest niezbędna do inżynierii odwrotnej sygnału dźwiękowego, umożliwiając kontrolę i manipulację jego składnikami. Poprzez identyfikację, które częstotliwości są najbardziej dominujące lub problematyczne, inżynierowie mogą podejmować świadome decyzje o modyfikowaniu lub wzmacnianiu dźwięku.

Jedno z praktycznych zastosowań spektrum częstotliwości znajduje się w monitoringu stanu maszyn, gdzie pomaga identyfikować uszkodzone części na podstawie emitowanego przez nie dźwięku. W akustyce środowiskowej pomaga w lokalizowaniu źródeł dźwięku i opracowywaniu strategii ochrony słuchu bez całkowitego odcięcia dźwięku. Ponadto, spektrum jest stosowane w wykrywaniu częstotliwości harmonicznych, zjawiska, w którym pewne częstotliwości są wielokrotnościami całkowitymi częstotliwości podstawowej. Te harmoniczne odgrywają znaczącą rolę w postrzeganej jakości dźwięku, a zarządzanie nimi często rozwiązuje problemy akustyczne.

Inne ważne zastosowanie spektrum częstotliwości znajduje się w pomiarach częstotliwości głosu, kluczowych nie tylko w produkcji muzycznej i nadawaniu, ale także w projektowaniu systemów nagłośnienia w miejscach publicznych i sal audytorialnych. Zapewnienie, że te systemy są dostrojone do optymalnych częstotliwości głosu, zwiększa wyraźność i zrozumiałość, co jest kluczowe w miejscach takich jak audytoria, sale konferencyjne i systemy transportu publicznego.

Jak mierzyć częstotliwość dźwięku?

Pomiar częstotliwości dźwięku odbywa się za pomocą specjalistycznych urządzeń, z których najczęściej stosowane są analizatory dźwięku wyposażone w mikrofony o średnicy pół cala. Mierniki poziomu dźwięku z wbudowanymi możliwościami analizy częstotliwości, takie jak analiza pasm 1/1 lub 1/3 oktawy lub Szybka Transformata Fouriera (FFT), są popularnymi narzędziami w tej dziedzinie. Te metody stanowią podstawę szerokiego zakresu zastosowań w analizie dźwięku. Szczególnie analiza 1/3 oktawy jest wysoko ceniona, ponieważ ściśle odzwierciedla cechy słuchu ludzkiego. Sprawia to, że jest to niezbędne narzędzie do analizy częstotliwości głosu, akustyki budynków i oceny ekspozycji na hałas w miejscu pracy, gdzie zrozumienie niuansów dźwięku, tak jak jest postrzegany przez ludzkie ucho, jest kluczowe.

Różne typy analizatorów dźwięku są stosowane do specjalistycznych pomiarów niskich i wysokich częstotliwości. Niskie częstotliwości dźwięku, charakteryzujące się dłuższymi długościami fali, często wymagają większych mikrofonów (takich jak 1 cal) do dokładnego pomiaru. Odwrotnie, wysokie częstotliwości dźwięku, w tym ultradźwięki, są zwykle mierzone za pomocą mikrofonów o mniejszej średnicy (takich jak 1/4 cala). W zastosowaniach skupiających się na spektrum słuchu ludzkiego, mikrofon znany jako MIRE (Microphone in Real Ear) jest wkładany do kanału słuchowego w formie rurki do precyzyjnego pomiaru. Sygnały rejestrowane przez te mikrofony są przetwarzane przez procesor sygnałów cyfrowych (DSP), który oblicza i wizualizuje spektrogramy. Te spektrogramy dostarczają szczegółowego przedstawienia zawartości częstotliwościowej dźwięku, pozwalając na dogłębną analizę i zrozumienie cech dźwięku oraz jego wpływu.

Jakie są przykłady mierników częstotliwości dźwięku?

Mierniki częstotliwości dźwięku występują w różnych formach, każda zaprojektowana do pomiaru określonych zakresów częstotliwości dźwięku. Na przykład modele takie jak SVAN 979 są zdolne do mierzenia częstotliwości ultradźwiękowych do 40 kHz, co czyni je odpowiednimi do zastosowań, gdzie analiza dźwięku o wysokiej częstotliwości jest niezbędna. Ten model jest również stosowany do pomiarów niskich częstotliwości dźwięku, znanych jako infradźwięki. 

W dziedzinie częstotliwości audio urządzenia takie jak SV 971A są używane, które mogą mierzyć częstotliwości w zakresie od 5 do 20 kHz, obejmując większość zakresu słyszalnego dla ludzi. Ten zakres jest kluczowy dla ogólnych badań akustycznych, testowania sprzętu audio i monitorowania hałasu środowiskowego.

Ponadto, specjalistyczny sprzęt taki jak MIRE (Microphone in Real Ear) może być używany z urządzeniami takimi jak SV 102A do precyzyjnych pomiarów wewnątrz ludzkiego ucha. To zastosowanie jest szczególnie ważne w aplikacjach takich jak lotnictwo, gdzie piloci odrzutowców mogą być narażeni na specyficzne środowiska dźwiękowe, a dokładny pomiar ekspozycji na dźwięk w kanale słuchowym jest niezbędny do ochrony słuchu i oceny bezpieczeństwa. Każdy z tych mierników częstotliwości służy unikalnemu celowi, zaspokajając różnorodne potrzeby pomiaru częstotliwości dźwięku w różnych profesjonalnych i naukowych kontekstach.

częstotliwość dźwięku SV 971A

Jak mierniki poziomu dźwięku mierzą częstotliwości?

Mierniki poziomu dźwięku zazwyczaj mierzą częstotliwości, używając dwóch głównych metod: Filtracji N-Oktawowej i Szybkiej Transformaty Fouriera (FFT).

 • Filtracja N-Oktawowa: W tej metodzie szeroki zakres słyszalnych częstotliwości jest dzielony na mniejsze, bardziej zarządzalne pasma, każde obejmujące oktawę. Oktawa reprezentuje pasmo częstotliwości, w którym najwyższa częstotliwość jest dwukrotnie wyższa niż najniższa częstotliwość. Poprzez stosowanie filtrów N-oktawowych, mierniki poziomu dźwięku mogą skutecznie kategoryzować i analizować częstotliwości dźwięku w tych pasmach. To podejście upraszcza złożone spektrum dźwięku, ułatwiając interpretację i zastosowanie danych w różnych kontekstach. Filtracja N-Oktawowa jest szczególnie korzystna w analizie hałasu i akustyce środowiskowej, gdzie ważne jest zrozumienie, jak energia dźwiękowa jest rozprowadzana w różnych pasmach częstotliwości.
 • Szybka Transformata Fouriera (FFT): zaawansowany algorytm matematyczny, konwertuje sygnał dźwiękowy z jego dziedziny czasu na dziedzinę częstotliwości. Ten proces konwersji ujawnia różne składniki częstotliwościowe dźwięku i kwantyfikuje ich intensywności. Metoda FFT jest stosowana do przeprowadzania dogłębnej analizy częstotliwości, szczególnie przy złożonych dźwiękach, takich jak muzyka, mowa lub sygnały elektroniczne. Dzięki FFT, mierniki poziomu dźwięku mogą oferować szczegółowy i kompleksowy widok cech dźwięku. To umożliwia precyzyjną identyfikację każdego składnika częstotliwościowego i jego wkładu w ogólny dźwięk, ułatwiając głębsze zrozumienie i bardziej efektywne zarządzanie dźwiękiem w różnych zastosowaniach.
How do sound level meters measure frequencies

Kluczowe Wnioski

 1. Częstotliwość dźwięku jest analizowana za pomocą narzędzi takich jak filtry oktawowe, tercjowe i FFT, pomagając w rozkładaniu złożonych spektrum dźwięku na części pierwsze w zastosowaniach takich jak projektowanie dźwięku i kontrola hałasu.
 2. Częstotliwość dźwięku, mierzona w Hercach (Hz), reprezentuje drgania cząstek powietrza na sekundę w fali dźwiękowej.
 3. Częstotliwości audio, w zakresie słyszalności ludzkiej od 20 Hz do 20 000 Hz, są kluczowe dla oceny percepcji dźwięku i wpływu na słuch.
 4. Główne nośne częstotliwości związane z mową ludzką, oscylują wokół 120 Hz dla mężczyzn i 210 Hz dla kobiet.
 5. Częstotliwości stanowiące ryzyko dla słuchu to szczególnie te powyżej 85 dB i w zakresie 2 000 do 4 000 Hz.
 6. Dźwięk przenosi energię przez propagację fal, z niskimi częstotliwościami podróżującymi dalej.
 7. Częstotliwość dźwięku charakteryzowana jest w Hercach (Hz), z wyższymi częstotliwościami mającymi więcej cykli na sekundę, a niższymi mniej, wpływając na propagację i kontrolę dźwięku.
 8. Częstotliwość 1 kHz, zgodna z maksymalną wrażliwością słuchu ludzkiego, służy jako referencja w pomiarach akustycznych i kalibracji, z zastosowaniami w bezpieczeństwie publicznym i technologii.
 9. Częstotliwość jest wizualizowana za pomocą spektrum (widma), wykreślając Herc względem decybeli, aby pokazać rozkład energii dźwiękowej, pomagając w inżynierii audio i optymalizacji dźwięku.
 10. Spektrum częstotliwości pomaga w analizie składu dźwięku, wykrywaniu uszkodzonych części maszyn, identyfikowaniu źródeł dźwięku i dostrojeniu systemów nagłośnienia w miejscach publicznych dla zrozumiałości mowy.
 11. Częstotliwość dźwięku jest mierzona za pomocą analizatorów z mikrofonami, z analizą 1/3 oktawy odzwierciedlającą słuch ludzki, oraz specjalistycznymi urządzeniami dla niskich i wysokich częstotliwości.

Zapytaj o ofertę cenową na miernik poziomu częstotliwości dźwięku

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Autoryzowany konsultant SVANTEK pomoże Ci w szczegółach, takich jak wymagane akcesoria do monitorowania hałasu i wibracji.

  processing...