konsultanci svantek logo

Wzorcowanie Kalibratorów Akustycznych

Wzorcowanie kalibratorów akustycznych pozwala na wyznaczenie dokładnych parametrów tego kalibratora

Po co wzorcować kalibratory akustyczne?

Rozporządzenia związane z pomiarami hałasu i drgań narzucają laboratorium badawczym wykonywanie pomiarów przyrządami wzorcowanymi nie dawniej niż 5 lat. Kalibratory akustyczne są wymagane do skalibrowania toru pomiarowego miernika poziomu dźwięku przed pomiarem oraz po, dlatego konieczne jest posiadanie wzorcowanego kalibratora akustycznego. Ponadto laboratoria posiadające akredytację są zobowiązane do zachowania spójności pomiarowej, której elementem jest powiązanie wyniku pomiaru oraz niepewności z głównym wzorcem miary. Dodatkowo w raportach z pomiarów konieczne jest określenie przyrządów, które były wykorzystane podczas pomiarów oraz ich daty ostatniego wzorcowania. Rozporządzenia wymaga także posługiwania się kalibratorem klasy 1. Wzorcowanie kalibratora pozwala na wyznaczenie dokładnych parametrów tego kalibratora, a następnie zgodnie z świadectwem i niepewnością uwzględnienie tego w finalnych pomiarach.

wzorcowanie kalibratorów akustycznych
iec 60942 sound calibrators

Zgodnie z jaką normą są wzorcowane kalibratory akustyczne w SVANTEK?

W laboratorium wzorcującym SVANTEK kalibratory akustyczne są wzorcowane zgodnie z PN-EN 60942:2018-6 „Elektroakustyka — Kalibratory akustyczne”. Norma ta wyznacza wymagania dla poszczególnych klas kalibratorów: klasy 1, klasy 2 oraz klasy LS. Zaś w załączniku B definiuje badania okresowe, które powinny być wykonane w ramach wzorcowania w laboratorium wzorcującym. Na podstawie wyników wzorcowania laboratorium wydaje świadectwo wzorcowania ze zgodnością z wymaganiami normy. Powyższa norma w załączniku A definiuje też procedury związane z zatwierdzeniem typu kalibratorów. Zatwierdzenie typu jest konieczne na potrzeby wprowadzenia na zagraniczny rynek sprzętu takiego jak kalibrator akustyczny. W laboratorium wzorcującym SVANTEK wzorcowane są kalibratory 1-szej oraz 2-giej klasy dokładności.

Jakie wartości są mierzone podczas wzorcowania?

Podczas wzorcowania kalibratorów akustycznych wyznaczane są trzy parametry kalibratora. Pierwszy parametr to poziom ciśnienia akustycznego generowanego przez kalibrator, drugi to częstotliwość generowanego sygnału, ostatni wyznaczany parametr to zniekształcenia całkowite ciśnienia akustycznego wytwarzanego sygnału. W laboratorium wzorcującym SVANTEK poziom ciśnienia akustycznego kalibratora jest wyznaczany metodą porównawczą z wzorcowym kalibratorem akustycznym. Poziom ciśnienia akustycznego może być także wyznaczany w oparciu o wzorcowy mikrofon pomiarowy. Wszystkie pomiary związane z wzorcowaniem powinny być wykonane w odpowiednich zakresach warunków środowiskowych. Warunki te powinny być w zakresie dla temperatury: od 20 do 26 st. C, dla wilgotności od 25% do 70%, a dla ciśnienia od 970 hPa do 1050 hPa.

świadectwo wzorcowanie kalibratora akustycznego

Jakie informacje można znaleźć na świadectwie wzorcowania kalibratora akustycznego?

Na świadectwie wzorcowania kalibratora akustycznego znajdują się dane jednostki zgłaszającej, data wykonania pomiaru, typ oraz numer seryjny mierzonego kalibratora, zakres warunków meteorologicznych, zmierzony w laboratorium podczas pomiarów kalibratora oraz wyniki pomiarów kalibratora wraz z niepewnościami.

ile kosztuje wzorcowanie kalibratora akustycznego

Ile kosztuje wzorcowanie kalibratora akustycznego?

Cena wzorcowania kalibratora akustycznego jest zależna od ilości poziomów ciśnienia akustycznego, które chcemy wywzorcować.

Zapytaj o ofertę na
Wzorcowanie Kalibratora

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat wzorcowania. 

  processing...