Jak zmierzyć hałas od ulicy? Praktyczne wskazówki

Hałas od ulicy to istotny problem zdrowotny i środowiskowy, wynikający głównie z tarcia opon, pracy silników oraz oporu powietrza, którego poziom zależy od otoczenia. Pomiar i analiza tego hałasu są kluczowe dla ochrony zdrowia mieszkańców oraz środowiska, umożliwiając podjęcie działań redukujących jego negatywne skutki.

Czym jest hałas od ulicy?

Hałas od ulicy to hałas komunikacyjny, emitowany w obszarze dróg i autostrad, pochodzący głównie od przejeżdżających samochodów. Kluczowe źródła to tarcie opon o asfalt, praca silników oraz opór powietrza. Otoczenie ma duży wpływ na poziom hałasu; wysokie budynki i brak zieleni sprzyjają propagacji dźwięków, natomiast zalesienie działa jako naturalny rozpraszacz. Hałas komunikacyjny analizuje się w kontekście jego emisji do otoczenia.

czym jest hałas od ulicy?

Po co mierzyć poziom hałasu od ulicy?

Pomiar hałasu od ulicy jest istotny dla zdrowia mieszkańców obszarów przy drogach szybkiego ruchu. Ciągła ekspozycja na hałas może prowadzić do problemów ze słuchem, układem nerwowym, zaburzeń snu oraz problemów sercowych. Hałas jest również szkodliwy dla środowiska, szczególnie dla zwierząt. Dlatego pomiary te mają na celu ochronę zarówno ludzi, jak i przyrody, analizując hałas emitowany do środowiska oraz ten wpływający na ludzi w budynkach.

Dlaczego warto zmierzyć poziom hałasu od ulicy?

Pomiar hałasu od dróg i autostrad pozwala na podjęcie działań mających na celu redukcję tego hałasu. Wyniki pomiarów mogą służyć jako podstawa do interwencji odpowiednich jednostek zarządzających, co może prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony zdrowia. Procedury te pomagają w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz redukcji hałasu w danym obszarze.

kto wykonuje pomiary halasu od ulicy

Kto wykonuje pomiary poziomu hałasu od ulicy?

Pomiary hałasu od ciągów komunikacyjnych przeprowadzają specjalistyczne laboratoria badawcze, które posiadają odpowiednie narzędzia i akredytacje. Wybór akredytowanego laboratorium zapewnia, że pomiary są wiarygodne i zgodne z obowiązującymi standardami. Laboratoria te regularnie kalibrują swoje urządzenia pomiarowe i mają doświadczenie w dziedzinie akustyki, co pozwala na dokładne określenie poziomu hałasu i skuteczne jego redukowanie.

Jakie są normy dla hałasu od ulicy?

Normy dla hałasu od ulicy w Polsce są określone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. Dokument ten zawiera informacje o dopuszczalnych poziomach hałasu w zależności od terenu i pory dnia. Normy są bardziej restrykcyjne w nocy i różnią się w zależności od źródła hałasu, czy to statki powietrzne, czy naziemne ciągi komunikacyjne.

jakie sa normy dla halasu od ulicy

Jak należy zmierzyć hałas od ulicy?

Hałas od ulicy mierzy się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 16 czerwca 2011 r., które określa metodyki pomiarowe. Pomiary dotyczą dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie lub z udziałem pojazdów ciężkich powyżej 20% przy średnim dobowym ruchu powyżej 5 tys. pojazdów. Kluczowe wskaźniki to LAeqD i LAeqN, mierzące dzienny i nocny poziom hałasu. Istnieją cztery procedury pomiarowe: ciągła rejestracja hałasu, pomiary poziomu ekspozycyjnego pojedynczych zdarzeń akustycznych (dla dróg o natężeniu ruchu nie większym niż 300 pojazdów na godzinę), metoda próbkowania (dla dróg o natężeniu większym niż 300 pojazdów na godzinę) oraz metoda obliczeniowa. Wybór odpowiedniej procedury zależy od charakteru hałasu i warunków lokalnych.

Ile trwa pomiar hałasu od ulicy?

Czas trwania pomiaru hałasu od ulicy zależy od wybranej metodyki i może trwać od kilkunastu godzin do kilkunastu dni. Pomiary ciągłe przeprowadza się w wielogodzinnych lub wielodniowych sesjach, podczas gdy metoda próbkowania wymaga pobrania od 3 do 6 próbek hałasu, co jest znacznie szybsze. Niezależnie od metody, konieczne jest zmierzenie tła akustycznego oraz warunków meteorologicznych, co wydłuża czas całej procedury. Dodatkowy czas obejmuje przygotowanie sprzętu i sporządzenie raportu. Pomiary te powinny być przeprowadzane co pięć lat.

Jakim miernikiem należy wykonać pomiary hałasu od ulicy?

Pomiary hałasu od ulicy wykonuje się miernikami całkującymi lub całkująco-uśredniającymi klasy 1, takimi jak SVAN 979, wzorcowanymi co najmniej co dwa lata. Mierniki muszą mieć stałą czasową FAST oraz osłony przeciwwietrzne na mikrofony, a wyniki powinny być zapisywane w pamięci z maksymalnym krokiem próbkowania 1s. Przed i po pomiarze zestaw musi być skalibrowany, a przy pomiarach ciągłych wymagane jest stałe zasilanie miernika, zwłaszcza podczas wielogodzinnych lub wielodniowych sesji.

jakim miernikiem nalezy wykonac pomiary halasu od ulicy

Praktyczne wskazówki:

 • Podczas pomiarów należy monitorować i zapisywać warunki meteorologiczne, takie jak temperatura, ciśnienie, wilgotność i prędkość wiatru.
 • Pomiar warunków meteorologicznych może być wykonany maksymalnie na wysokości 3,5 m nad poziomem terenu.
 • Zdarzenia akustyczne związane z przejazdem samochodów dzieli się na cztery klasy: pojazdy lekkie i ciężkie poruszające się w lewo oraz w prawo.
 • Oprócz pomiarów hałasu, należy również przeprowadzić ilościowy pomiar przejeżdżających samochodów z każdej klasy.

Kluczowe Wnioski

 1. Hałas od ulicy, głównie komunikacyjny, pochodzi z tarcia opon o asfalt, pracy silników i oporu powietrza, a jego poziom zależy od otoczenia, w tym obecności budynków i zieleni.

 2. Pomiar hałasu jest istotny dla zdrowia mieszkańców obszarów przy drogach szybkiego ruchu, ponieważ ciągła ekspozycja na hałas może powodować problemy zdrowotne oraz wpływać negatywnie na środowisko.

 3. Wyniki pomiarów hałasu pozwalają na podjęcie działań redukujących hałas, co może poprawić jakość życia mieszkańców i chronić ich zdrowie.

 4. Pomiary hałasu są przeprowadzane przez specjalistyczne, akredytowane laboratoria, które zapewniają wiarygodność i zgodność z obowiązującymi standardami dzięki regularnej kalibracji i doświadczeniu w dziedzinie akustyki.

 5. Normy hałasu są określone w polskich przepisach, a pomiary powinny być wykonywane co pięć lat, z użyciem specjalistycznych mierników, które muszą spełniać określone wymagania techniczne i warunki meteorologiczne podczas pomiarów.

Zapytaj o ofertę
pomiarów hałasu lub drgań

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

  processing...