konsultanci svantek logo

Jak zmierzyć hałas od strzelnicy?

Hałas od strzelnicy należy mierzyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, które definiuje rozmieszczenie punktów pomiarowych oraz odpowiednie warunki meteorologiczne. Pomiary wykonują akredytowane laboratoria badawcze, używając mierników całkujących klasy 1 oraz kalibratorów akustycznych, a proces obejmuje rejestrację próbek hałasu, kalibrację sprzętu i analizę danych.

Co jest źródłem hałasu na strzelnicy?

Źródłem hałasu na strzelnicy są głównie wybuchy prochu strzelniczego w naboju. Hałas wystrzeliwanych pocisków jest niebezpieczny nie tylko dla osób znajdujących się na strzelnicy, ale także dla zabudowań mieszkalnych znajdujących się w najbliższej okolicy. Hałas wystrzałów nie jest hałasem ciągłym, co może powodować mylne wrażenie, że jest to hałas trudno mierzalny lub nieszkodliwy dla zdrowia. Normy jednak przewidują taki rodzaj hałasu i podlega on takim samym standardom jak hałas ciągły.

jak należy mierzyć hałas od strzelnicy?

Po co mierzyć hałas strzelnicy?

Warto monitorować hałas na strzelnicy i w jej okolicach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników oraz mieszkańców. Ponadto hałas ten może być niebezpieczny dla środowiska naturalnego, głównie dlatego że strzelnice często znajdują się w okolicy leśnej. Hałas strzelnicy klasyfikujemy jako emisję hałasu do środowiska, a zatem wymagania wobec tego hałasu są bardzo precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 7 września 2021 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Hałas może być zmierzony na potrzeby strzelnicy, ale także na potrzeby mieszkańców, którzy czują się zagrożeni.

Dlaczego warto zmierzyć poziom hałas od strzelnicy?

Kiedy pomiary wykonywane są na potrzeby strzelnicy możemy poznać wartość poziomu dźwięku, a co za tym idzie wprowadzić różne środki i metody ochrony przed hałasem dla użytkowników strzelnicy czy mieszkańców w najbliższej okolicy. Kontrola poziomu hałasu z perspektywy mieszkańców pozwala wykluczyć lub potwierdzić przekroczenie dopuszczalnych poziomów. W tym drugim przypadku na podstawie takich pomiarów można zawiadomić odpowiednie organy o przekroczeniu poziomu i dochodzić swoich praw sądowo.

Kto wykonuje pomiary poziomu hałasu od strzelnicy?

Pomiary poziomu hałasu od strzelnicy wykonują specjalistyczne, akredytowane laboratoria badawcze. Laboratorium musi posiadać na swoim wyposażeniu miernik całkujący lub całkująco-uśredniający klasy 1 oraz kalibrator akustyczny klasy dokładności 1. Sprzęt powinien być wywzorcowany nie później niż 24 miesiące przed pomiarem. Mikrofon pomiarowy musi mieć założoną osłonę przeciwwietrzną.

Jakie są normy dla hałasu od strzelnicy?

Metoda akredytowana pomiaru poziomu hałasu od strzelnicy jest zdefiniowana w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dn 7 września 2021 r. Ponadto w załączniku 8 tego rozporządzenia pojawiają się dwie normy, zgodnie z którymi pomiar należy wykonać. Pierwsza z nich to norma PN-ISO 10843 Akustyka – Metody opisu i pomiaru pojedynczych impulsów lub serii impulsów, druga to norma PN-ISO 1996-2:1999 Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Poziom hałasu nie powinien przekraczać 55 dB dla pory dnia oraz 45 dB dla pory nocy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielo rodzinnej.

monitoring halasu na strzelnicy

Jak należy zmierzyć hałas od strzelnicy?

Impulsowy hałas od strzelnicy powinien być mierzony zgodnie z powyższym rozporządzeniem. Rozporządzenie te w załączniku nr 7 definiuje rozmieszczenie punktów pomiarowych. Punkty pomiarowe powinny być w miejscach objętych ochroną, gdzie narażenie na hałas jest największe. Rozmieszczenie punktów pomiarowych jest różne ze względu na teren zabudowany lub niezabudowany. Pomiary należy wykonać w odpowiednich warunkach meteorologicznych zdefiniowanych w załączniku 7 rozporządzenia. Mierzymy dwa wskaźniki hałasu – LAeqD oraz LAeqN. Aby wyznaczyć równoważny poziom dźwięku A należy skorygować go poprawkami impulsowymi. 

Ile trwa pomiar hałasu od strzelnicy?

Pomiar hałasu od strzelnicy może trwać od kilku do kilkunastu godzin. Metodyka pomiarowa skupia się na rejestracji próbek hałasu. Ilość potrzebnych próbek wyznaczamy na podstawie różnic między najwyższą a najniższą wartością zmierzonego poziomu hałasu. Dodatkowo konieczne jest także wykonanie pomiaru poziomu tła akustycznego. Należy pamiętać, że na czas pomiaru składa się nie tylko sam pomiar, ale także kalibracja sprzętu, rozstawienie sprzętu wraz z uruchomieniem czy czas przygotowania analizy i raportu pomiarowego.

Jakim miernikiem należy wykonać pomiary hałasu od strzelnicy?

Rozporządzenie wymaga aby był to miernik całkujący lub całkująco-uśredniający klasy pierwszej. Miernik musi być wywzorcowany i skalibrowany kalibratorem klasy 1szej. W mierniku ustawiamy charakterystykę częstotliwościową A oraz stałą czasową Fast.

jakim miernikiem nalezy wykonac pomiary halasu od ulicy

Praktyczne wskazówki:

 • Należy pamiętać o nie wykonywaniu pomiarów w czasie deszczu oraz o odpowiednich warunkach meteorologicznych podczas pomiarów.
 • Hałas strzelnicy jest nietypowym przypadkiem hałasu impulsowego i wymaga indywidualnego podejścia

Kluczowe Wnioski

 1. Źródłem hałasu na strzelnicy są głównie wybuchy prochu strzelniczego w naboju, które są niebezpieczne zarówno dla osób przebywających na strzelnicy, jak i dla mieszkańców okolicznych zabudowań. Hałas wystrzałów, choć nieciągły, jest szkodliwy dla zdrowia i podlega takim samym standardom jak hałas ciągły.

 2. Monitorowanie hałasu na strzelnicy jest istotne ze względów zdrowotnych i środowiskowych. Hałas z wystrzałów jest klasyfikowany jako emisja do środowiska, a jego pomiary są precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 2021 roku.

 3. Pomiary hałasu od strzelnicy wykonują akredytowane laboratoria badawcze. Laboratoria te muszą posiadać odpowiedni sprzęt, w tym mierniki całkujące klasy 1 oraz kalibratory akustyczne, a także przestrzegać standardów i wymogów określonych w odpowiednich normach.

 4. Normy dla hałasu od strzelnicy są ściśle określone. Poziom hałasu nie powinien przekraczać 55 dB w dzień i 45 dB w nocy dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Pomiary muszą być zgodne z normami PN-ISO 10843 oraz PN-ISO 1996-2:1999.

 5. Pomiar hałasu na strzelnicy obejmuje kilka etapów i trwa od kilku do kilkunastu godzin. Procedura obejmuje kalibrację sprzętu, rozmieszczenie punktów pomiarowych zgodnie z wymogami oraz analizę zebranych próbek hałasu. Pomiary muszą być przeprowadzane w odpowiednich warunkach meteorologicznych, unikając deszczu.

Zapytaj o ofertę
pomiarów hałasu lub drgań

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

  processing...