Hałas od klimatyzatora: jak zmierzyć?

Hałas od klimatyzatora można zmierzyć zgodnie z dwoma metodami badawczymi jako emisję hałasu do środowiska lub w kontekście izolacyjności fasady budynku.

Jak powstaje hałas od klimatyzatora?

Hałas generowany przez klimatyzatory, zwłaszcza przez jednostki zewnętrzne starszego typu, jest głównym źródłem uciążliwości dźwiękowej dla użytkowników. Drgania wywołane przez pracę tych urządzeń mogą przenosić się przez konstrukcję budynku, rozprzestrzeniając hałas do innych pomieszczeń. Problem ten nie ogranicza się wyłącznie do transmisji drgań, ponieważ intensyfikacja pracy silnika podczas uruchamiania klimatyzacji również przyczynia się do zwiększenia poziomu hałasu. Taka zmienność dźwięków może być szczególnie męcząca dla osób o zwiększonej wrażliwości akustycznej, ponieważ trudno jest przyzwyczaić się do ciągłych zmian poziomu hałasu.

Mimo że instalacje klimatyzacyjne nowszej generacji charakteryzują się znacznie niższym poziomem hałasu, dzięki zaawansowanym technologiom i materiałom, to jednak poziom hałasu, który użytkownicy mogą doświadczać, zależy od wielu czynników. Producent informuje o generowanym poziomie dźwięku w specyfikacjach produktu, lecz ta informacja nie jest jedynym wyznacznikiem odczuwalnego hałasu. Warto zatem przy wyborze klimatyzatora zwrócić uwagę nie tylko na dane techniczne, ale również na umiejscowienie jednostek oraz potencjalne ścieżki transmisji dźwięku w budynku, aby zminimalizować uciążliwość hałasu.

jak powstaje halas od klimatyzatora

Po co mierzyć hałas od klimatyzatora?

Mierzenie hałasu od klimatyzatora jest niezbędne do sprawdzenia, czy poziomy dźwięku nie przekraczają ustanowionych norm dopuszczalnych dla emisji hałasu do środowiska. Pomiar ten umożliwia identyfikację potencjalnych problemów związanych z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu, co może być nie tylko uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu, ale również niezgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dokładna analiza hałasu pozwala na zrozumienie, czy źródłem problemu jest rzeczywiście klimatyzator, czy też inne czynniki, takie jak niewystarczająca izolacyjność akustyczna ścian w budynku.

W zależności od charakterystyki problemu, wybór odpowiedniej techniki pomiarowej jest kluczowy dla uzyskania wiarygodnych wyników. Przeprowadzenie pomiarów zgodnie z odpowiednimi normami i dokumentami zapewnia precyzję i obiektywność wyników, co jest istotne dla właściwej diagnozy problemu hałasu. Takie podejście pozwala na podjęcie skutecznych działań mających na celu redukcję hałasu, czy to poprzez modernizację systemu klimatyzacyjnego, czy poprawę izolacyjności budynku, co przyczynia się do poprawy komfortu życia użytkowników oraz dostosowania się do wymogów prawnych.

Dlaczego warto zmierzyć poziom hałas od klimatyzacji?

Mierzenie poziomu hałasu generowanego przez klimatyzację jest kluczowe, gdyż umożliwia stwierdzenie, czy emitowany dźwięk przekracza ustalone normy dopuszczalne. To pozwala na podejmowanie działań prawnych i dochodzenie roszczeń wobec właściciela systemu klimatyzacyjnego, który w takim przypadku jest zobowiązany do zmniejszenia poziomu hałasu. Prowadzi to nie tylko do poprawy komfortu życia w otoczeniu instalacji, ale także zapewnia zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

Ponadto, długotrwała ekspozycja na nadmierny hałas może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, w tym zaburzeniami układu nerwowego, obniżeniem jakości samopoczucia, chronicznym zmęczeniem, a nawet trwałą utratą słuchu. Właśnie dlatego monitorowanie poziomu hałasu jest istotne nie tylko z punktu widzenia przestrzegania norm, ale również ochrony zdrowia osób narażonych na jego działanie.

Kto wykonuje pomiary poziomu hałasu od klimatyzacji?

Pomiary poziomu hałasu od klimatyzacji przeprowadzane są przez specjalistyczne laboratoria badawcze wyposażone w odpowiedni sprzęt do tego typu badań. Choć rozporządzenia prawne nie określają bezpośrednio wymagań dotyczących firm wykonujących te pomiary, to istotne jest, aby instytucja ta dysponowała niezbędnymi miernikami, które są regularnie kalibrowane, oraz posiadała odpowiednie doświadczenie w przeprowadzaniu pomiarów akustycznych. Takie podejście zapewnia wiarygodność wyników oraz ich zgodność z obowiązującymi standardami.

W kontekście rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym hałasem od urządzeń klimatyzacyjnych zaleca się korzystanie z usług laboratoriów akredytowanych. Laboratoria te spełniają surowe kryteria dotyczące jakości i precyzji pomiarów, co gwarantuje, że wyniki pomiarów są dokładne i rzetelne. Akredytacja takiego laboratorium stanowi potwierdzenie, że przeprowadzane przez nie badania są zgodne z międzynarodowymi normami i że posiada ono odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do oceny poziomu hałasu generowanego przez systemy klimatyzacyjne.

Jakie są normy dla hałasu od klimatyzacji?

Normy dotyczące hałasu od klimatyzacji obejmują dwa główne obszary: emisję hałasu do środowiska i izolacyjność akustyczną fasad budynków.

 1. Emisja hałasu do środowiska: Pomiary hałasu generowanego przez klimatyzację w kontekście emisji do środowiska wykonuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. Metodyka określona w załączniku 7 tego rozporządzenia – „Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego” – jest standardem dla oceny, czy klimatyzacja spełnia wymogi dotyczące poziomów hałasu emitowanego na zewnątrz.

 2. Izolacyjność akustyczna w budynkach: Aby mierzyć izolacyjność fasady budynku w kontekście ochrony przed dźwiękami powietrznymi, stosuje się normę PN-EN ISO 140-5:1999 „Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów”. Ocena hałasu powinna być przeprowadzona zgodnie z normą PN-EN ISO 717-1:2013 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”, która zapewnia metodykę oceny izolacyjności akustycznej fasad w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych wewnątrz budynków.

Jak zmierzyć hałas od klimatyzacji?

Aby prawidłowo zmierzyć hałas od klimatyzacji, należy stosować się do metodologii określonej w załączniku 7 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 roku. Metodyka ta opisuje dwa podejścia do określenia równoważnego poziomu dźwięku A: poprzez bezpośrednie pomiary lub obliczenia. Wymaga ona również przeprowadzenia analizy pracy hałasującego urządzenia, by określić okresy, w których urządzenie emituje większy hałas, jeśli taki hałas jest zmienny w czasie. Taki sposób postępowania pozwala na dokładniejszą ocenę wpływu hałasu klimatyzacji na otoczenie.

Ponadto, załącznik 7 szczegółowo określa, gdzie należy umieszczać punkty pomiarowe, aby wyniki były jak najbardziej reprezentatywne. Wskazuje, że punkty te powinny znajdować się w miejscach, które są najbardziej narażone na hałas: na wysokości 1,5 metra w terenie niezabudowanym lub w terenie zabudowanym od 0,5 do 2 metrów od elewacji najbardziej narażonych budynków, na wysokości okna.

W sytuacji, gdy pomiary w tych lokalizacjach nie są możliwe, rozporządzenie zaleca wykonanie ich na wysokości 4 metrów. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu tych wytycznych możliwe jest uzyskanie wiarygodnych danych na temat poziomu hałasu generowanego przez urządzenia klimatyzacyjne.

Ile trwa pomiar hałasu od klimatyzacji?

Czas trwania pomiaru hałasu generowanego przez klimatyzację zależy od charakterystyki emitowanego dźwięku. W przypadku hałasu o stałym poziomie, proces może być stosunkowo szybki i polegać na zebraniu kilku próbek w krótkim okresie. Jednakże, jeśli hałas charakteryzuje się zmiennym poziomem, konieczna jest wstępna analiza jego natury, co może wydłużyć cały proces pomiarowy.

Do czasu trwania pomiaru należy także doliczyć czynności przygotowawcze, takie jak uruchomienie i kalibracja sprzętu pomiarowego oraz odpowiednie rozstawienie punktów pomiarowych. Te etapy są kluczowe dla zapewnienia dokładności i wiarygodności wyników. W związku z tym, całkowity czas pomiaru może się różnić, zależnie od specyfiki danego przypadku i wymagań związanych z precyzyjnym badaniem poziomu hałasu.

Jakim miernikiem należy wykonać pomiary hałasu od klimatyzacji i kto może je wykonać?

Pomiary należy wykonać miernikiem, który spełnia wymagania załącznika 7 powyższego rozporządzenia. Konieczne jest zastosowanie miernika klasy dokładności 1, miernik ten musi być skalibrowany przy użyciu wzorcowego źródła dźwięku klasy dokładności 1. Ponadto przyrządy muszą być wywzorcowane nie dawniej niż 2 lata wcześniej, a cały zestaw musi obowiązkowo zawierać osłonę przeciwwietrzną nałożoną na mikrofon. Zestaw pomiarowy musi pracować w dopuszczalnych przez producenta zakresach parametrów meteorologicznych, jeżeli producent ich nie zdefiniował graniczne dla pomiarów są następujące wartości: dla temperatury od -10 st. C do 50 st. C, wilgotność w zakresie od 25% do 90%, średnia prędkość wiatru maksymalnie może wynosić 5 m/s zaś ciśnienie atmosferyczne powinno być w zakresie od 900 hPa do 1100 hPa.

Praktyczne wskazówki:

 • Zanim przystąpi się do pomiarów należy wykonać analizę problemu. Konieczna jest analiza jaka metodologia pomiarowa będzie najlepsza w tym konkretnym przypadku.
 • Jedną z najważniejszych rzeczy podczas pomiarów hałasu jest kalibracja sprzętu pomiarowego. Aby móc wykluczyć błąd pomiarowy wynikający z sprzętu pomiarowego konieczne jest aby skalibrować miernik przed pomiarem oraz tuż po pomiarze.
 • Należy też pamiętać o sprawdzeniu oraz zapisaniu warunków meteorologicznych, w szczególności temperatury, ciśnienia, wilgotności oraz prędkości wiatru. Podczas pomiarów nie mogą występować opady deszczu ani śniegu.
 • Oprócz hałasu instalacji konieczny jest też pomiar tła akustycznego, który pozwoli określić wpływ instalacji na ogólny obraz akustyczny danego miejsca.

Zapytaj o ofertę
pomiarów hałasu lub drgań

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

  processing...