Wzorcowanie Filtrów

Wzorcowanie Filtrów Oktawowych i Tercjowych zgodnie z PN-EN 61260

Po co wzorcować filtry akustyczne?

Głównym powodem wzorcowania filtrów pasmowych w miernikach jest konieczność zachowania spójności pomiarowej z głównym wzorcem jednostki. Jeżeli laboratorium badawcze posiadające akredytację wykonuje pomiary korzystając z filtrów w mierniku jest zobowiązane do wzorcownia tych filtrów w równych odstępach czasu. Filtry pasmowe w miernikach są przydatne na potrzeby pomiaru widma hałasu lub udziału konkretnej częstotliwości.

wzorcowania filtrów
laboratorium wzorcujące svantek

Zgodnie z jaką normą są wzorcowane filtry pasmowe w SVANTEK?

W laboratorium wzorcującym SVANTEK są wzorcowane filtry pasmowe tercjowe oraz oktawowe. Wzorcowanie wykonywane jest zgodnie z PN-EN 61260:2000 „Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy” lub PN-EN 61260-3:2016-10 „Elektroakustyka. Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy. Część 3: Badania okresowe”. Wykorzystanie dwóch metod pomiarowych wynika, podobnie jak w przypadku mierników poziomu dźwięku, z zatwierdzeń typu dla dwóch wydań normy. W zależności od roku wydania normy, dla której miernik ma zatwierdzenie typu stosuje się procedurę związaną z nowszym lub starszym standardem pomiarowym dla filtrów pasmowych.

Jakie wartości są mierzone podczas wzorcowania?

Podczas wzorcowania filtrów pasmowych zgodnie z starszym standardem mierzone są tłumienie względne dla wszystkich częstotliwości środkowych filtrów, błędy liniowości i płaska charakterystyka częstotliwościowa. Nowszy standard znacznie ograniczył ilość mierzonych częstotliwości jeżeli chodzi o tłumienie względne. Zgodnie z wydaniem z 2016 r. mierzone jest tłumienie względne tylko dla 3 częstotliwości – najmniejszej – 20 Hz dla tercji lub 31,5 Hz dla oktaw, środkowej – 1000 Hz oraz największej 20 000 Hz dla tercji i 16 000 Hz dla oktaw. Ponadto dla nowszego standardu dołączono pomiar dolnej granicy liniowości dla wszystkich częstotliwości środkowych filtrów oraz wyznaczenie błędów liniowości z uwzględnieniem przełącznika zakresu. Wzorcowanie musi być wykonane w odpowiednich warunkach środowiskowych – dla temperatury powinno być to od 20 do 26 st. C, dla wilgotności od 25% do 70%, dla ciśnienia od 970 hPa do 1050 hPa. Warunki te kontrolowane są przed serią pomiarów, a także po niej.

świadectwo wzorcowanie kalibratora akustycznego

Jakie informacje można znaleźć na świadectwie wzorcowania filtrów pasmowych?

Świadectwo wzorcowania filtrów pasmowych zawiera informacje o zgłaszającym, mierzonym sprzęcie, dacie wydania świadectwa oraz dacie pomiarów. Ponadto w świadectwie zapisuje się też warunki meteorologiczne w których wykonano pomiary oraz kompletne wyniki pomiarów wraz z niepewnościami przedstawione w formie tabelarycznej.

wzorcowanie filtrów pasmowych

Ile trwa wzorcowanie filtrów pasmowych w laboratorium SVANTEK?

Wykonanie wzorcowania filtrów pasmowych trwa zwykle ok. 2-3 dni roboczych. W zależności czy są to filtry zgodne z najnowszym standardem czy starszą wersją mogą być mniej lub bardziej pracochłonne. Starsza wersja normy zobowiązuje laboratoria do pomiarów tłumienia dla wszystkich częstotliwości środkowych, jest to aż 31 częstotliwości dla tercji. Ograniczenie ilości częstotliwości do 3 sztuk znacznie skraca czas pomiaru. Jednak kosztem skrócenia tego czasu do nowszego standardu dołożono więcej pomiarów – m. in. pomiar dolnej granicy liniowości dla wszystkich filtrów.

Zapytaj o ofertę na
Wzorcowanie Miernika Dźwięku

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat wzorcowania. 

  processing...