Drgania Mechaniczne

Drgania mechaniczne to ruch oscylacyjny obiektu wokół pozycji odniesienia, charakteryzujący się częstotliwością, amplitudą i energią. Mogą pochodzić ze zjawisk naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, lub źródeł stworzonych przez człowieka, takich jak maszyny. Obejmują szerokie spektrum kontekstów fizycznych, wpływając na inżynierię, naukę o środowisku i zdrowie ludzkie poprzez swoje różnorodne formy i skutki.

Czym są drgania (wibracje)?

Drgania (wibracje) to okresowy ruch oscylacyjny obiektu wokół centralnego punktu odniesienia, powtarzający się w regularnych odstępach czasu. Wiążą się z przemianą energii potencjalnej w kinetyczną i odwrotnie. Kluczowe parametry opisujące drgania to amplituda, częstotliwość i faza. Amplituda reprezentuje maksymalne odchylenie od pozycji odniesienia, częstotliwość, mierzona w hercach (Hz), oznacza liczbę cykli na sekundę, a faza opisuje pozycję cyklu oscylacji względem punktu odniesienia.

Drgania mogą występować w różnych układach fizycznych, od prostych ruchów harmonicznych wahadła po złożone tryby wibracyjne cząsteczek i fale sejsmiczne generowane przez trzęsienia ziemi. Zrozumienie drgań jest fundamentalne dla analizy transferu energii przez systemy w postaci fal. W dziedzinach takich jak inżynieria mechaniczna, akustyka i materiałoznawstwo, kontrolowanie wibracji jest kluczowe dla postępu technologicznego i zrozumienia natury materii i energii.

What is a vibration definition in physics​

Czym są drgania mechaniczne?

Drgania mechaniczne to okresowy ruch oscylacyjny obiektu wokół pozycji odniesienia, charakteryzujący się częstotliwością, amplitudą i energią. Mogą pochodzić ze zjawisk naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, lub ze źródeł stworzonych przez człowieka, takich jak maszyny. Drgania mechaniczne obejmują szerokie spektrum kontekstów fizycznych i mogą być klasyfikowane jako drgania swobodne, wymuszone i tłumione. Wpływają na inżynierię, naukę o środowisku i zdrowie ludzkie poprzez różnorodne formy i skutki. Analiza drgań jest kluczowa dla zapobiegania nadmiernym odkształceniom i awariom, redukcji hałasu oraz poprawy wydajności maszyn i procesów technologicznych.

Jakie są cechy drgań?

Cechy drgań mechanicznych obejmują szereg parametrów i właściwości, które opisują ich charakterystykę:

 • Częstotliwość: Liczba cykli drgań wykonywanych w jednostce czasu, zwykle mierzona w hercach (Hz).
 • Amplituda: Maksymalne odchylenie od pozycji równowagi, wskazujące zakres oscylacji.
 • Okres: Czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego cyklu drgań, odwrotność częstotliwości.
 • Faza: Pozycja punktu w cyklu drgań w danym momencie czasu.
 • Energia drgań: Przemiana energii potencjalnej na kinetyczną i odwrotnie, wpływająca na intensywność i skutki drgań.
 • Tłumienie: Proces tracenia energii, zwykle w postaci ciepła, powodujący zmniejszenie amplitudy drgań z czasem.
 • Liniowość: Drgania mogą być liniowe, gdy wszystkie elementy układu zachowują się liniowo, lub nieliniowe, gdy którykolwiek element wykazuje nieliniowe właściwości.
 • Deterministyczność: Drgania mogą być deterministyczne (wymuszenie znane w każdym momencie) lub losowe (wymuszenie nieprzewidywalne).

Każda z tych cech wpływa na sposób, w jaki drgania oddziałują na systemy mechaniczne i konstrukcje, a ich analiza jest kluczowa dla projektowania i utrzymania różnych urządzeń i struktur.

Spis Treści

Czym dokładnie jest częstotliwość drgań?

Częstotliwość drgań to miara ilościowa wskazująca, jak często obiekt wykonuje jeden pełny cykl ruchu oscylacyjnego w ciągu jednej sekundy, wyrażona w hercach (Hz). Jest kluczowa w charakteryzowaniu dynamicznego zachowania systemów, od prostych układów mechanicznych po złożone zespoły, takie jak silniki spalinowe. Zrozumienie częstotliwości drgań pomaga w analizie zachowania systemu, diagnozowaniu problemów oraz projektowaniu struktur i komponentów w celu uniknięcia rezonansu, który może prowadzić do awarii lub nieefektywności.

czym dokladnie jest czestotliwosc drgan

Czym jest energia drgań?

Energia drgań odnosi się do energii kinetycznej związanej z ruchem oscylacyjnym obiektu, reprezentując zdolność tego ruchu do wykonywania pracy lub przekazywania naprężeń na materiały i struktury. Ma kluczowe znaczenie dla oceny wpływu drgań na integralność, wydajność i trwałość produktów i zespołów narażonych na działanie różnych środowisk wibracyjnych. Oceniając energię, inżynierowie i naukowcy mogą określić trwałość i odporność materiałów, przewidzieć potencjalne awarie i zaprojektować produkty, które wytrzymają określone naprężenia wibracyjne, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo w ich zastosowaniu.

W jaki sposób wibracje wytwarzają dźwięk?

Wibracje wytwarzają dźwięk, gdy ruch obiektu zakłóca otaczające powietrze, generując fale ciśnienia. Fale te przemieszczają się w powietrzu, aż docierają do naszych uszu, powodując wibracje błony bębenkowej. Wibracje błony bębenkowej są przekształcane w sygnały elektryczne, które mózg odbiera jako dźwięk. Ta konwersja ruchu fizycznego na dźwięk pozwala nam doświadczać różnych hałasów i muzyki, przy czym wysokość i głośność dźwięku zależą od częstotliwości i amplitudy wibracji.

Rodzaje wibracji

Rodzaje wibracji można ogólnie podzielić na dwie główne kategorie: naturalne i nienaturalne (spowodowane przez człowieka), z których każda ma określone typy i skutki.

Naturalne obejmują:

 • Trzęsienia ziemi: Aktywność sejsmiczna powodująca drżenie gruntu, oddziałująca na konstrukcje i powierzchnię ziemi.
 • Wiatr: Przepływ powietrza, który może prowadzić do drgań konstrukcji lub obiektów, wpływając na projekty inżynieryjne budynków i mostów.
 • Fale oceaniczne: Ruch wody, który wywołuje drgania w konstrukcjach morskich, ma kluczowe znaczenie dla projektowania portów i platform morskich.

Nienaturalne (spowodowane przez człowieka) są generowane przez:

 • Maszyny: Wynikające z ruchów mechanicznych, drgania te są kluczowe w monitorowaniu stanu i wydajności urządzeń przemysłowych.
 • Pojazdy: Powodowane przez silniki, nierówności dróg i siły aerodynamiczne, wpływające na konstrukcję pojazdów i budowę dróg.
 • Aktywność człowieka: Czynności takie jak chodzenie, bieganie lub używanie narzędzi generują wibracje, które mogą wpływać na ergonomię miejsca pracy i konstrukcję narzędzi.

Czas trwania wibracji dodatkowo dzieli je na:

 • Krótkotrwałe: Takie jak uderzenia młotkiem lub szybkie uwalnianie energii podczas eksplozji, istotne dla oceny bezpieczeństwa i projektowania ochrony.
 • Długotrwałe (ciągłe): Wibracje pochodzące od obracających się maszyn, turbin wiatrowych i ruchu ulicznego mają wpływ na harmonogramy konserwacji i trwałość konstrukcji.

Wibracje różnią się także w zależności od obiektu, na który oddziałują:

 • Wibracje ludzkie: Obejmują wibracje całego ciała i rąk, mające wpływ na zdrowie, od dyskomfortu po poważne schorzenia.
 • Wibracje maszyn: Obejmują drgania obrotowe i posuwisto-zwrotne, krytyczne dla konserwacji i projektowania maszyn.
 • Drgania konstrukcji: Obejmuje drgania rezonansowe i wymuszone, niezbędne w architekturze i inżynierii lądowej w celu zapewnienia integralności konstrukcji.
 • Drgania gruntu: Obejmują fale powierzchniowe i fale ciała, wpływając na praktyki budowlane i środki bezpieczeństwa sejsmicznego.
type of vibrations

W jaki sposób różne źródła drgań wpływają na ich nasilenie i charakter?

Źródło odgrywa kluczową rolę w określaniu nasilenia i charakteru odczuwanych wibracji, wpływając na konstrukcje, maszyny, a nawet samopoczucie ludzi na różne sposoby. Naturalne źródła, takie jak trzęsienia ziemi i wiatr, mogą wytwarzać wibracje o szerokim zakresie nasilenia – od ledwo zauważalnych do niszczycielsko intensywnych – i częstotliwościach, które często są nieprzewidywalne i zróżnicowane. Na przykład drgania wywołane trzęsieniem ziemi są nagłe i losowe, co może powodować znaczne uszkodzenia konstrukcji, podczas gdy drgania wywołane wiatrem mogą powodować ciągłe, ale zmienne naprężenia w budynkach i mostach.

Drgania wytwarzane przez człowieka, generowane przez maszyny, pojazdy i działalność człowieka, mają zwykle bardziej przewidywalny i powtarzalny charakter, a ich nasilenie jest ściśle związane z intensywnością operacyjną źródła. Na przykład maszyny przemysłowe mogą wytwarzać trwałe wibracje, które z czasem mogą wpływać na integralność strukturalną pobliskich budynków, podczas gdy przerywane wibracje spowodowane działalnością człowieka, choć generalnie mniej dotkliwe, mogą zakłócać wrażliwe operacje w środowiskach takich jak szpitale lub laboratoria.

Czas trwania ekspozycji na wibracje – krótkoterminowe skutki, takie jak eksplozje, w porównaniu z długoterminowymi skutkami ciągłej pracy maszyn – dodatkowo wpływa na potencjał uszkodzeń lub dyskomfortu. Ostatecznie, zrozumienie specyfiki drgań pochodzących z różnych źródeł umożliwia skuteczniejsze zarządzanie ich wpływem, zwiększając bezpieczeństwo, komfort i niezawodność operacyjną w szerokim zakresie kontekstów.

Testowanie wibracji

Testowanie wibracji jest kluczowym procesem oceny, który określa, w jaki sposób różne produkty wytrzymują różne siły wibracyjne, integralne dla zapewnienia niezawodności i trwałości w sektorach takich jak motoryzacyjny, lotniczy i produkcyjny. Ta faza testowania ma kluczowe znaczenie dla ujawnienia potencjalnych awarii i słabych punktów projektu, ułatwiając w ten sposób zapobiegawcze ulepszenia przed wprowadzeniem produktu na rynek lub wdrożeniem operacyjnym. Testowanie zapewnia kompleksową ocenę odporności produktu.

Aspekty przewidywalności i częstotliwości źródeł drgań są metodycznie analizowane podczas tego procesu, umożliwiając inżynierom prognozowanie możliwych trybów awarii i dostosowanie projektu tak, aby był odporny na przewidywane uderzenia wibracyjne. Identyfikując częstotliwości rezonansowe produktu, testy zapewniają, że produkt może wytrzymać bez awarii. W związku z tym testy wibracyjne podkreślają zdolność produktu do przeciwstawiania się określonym siłom wibracyjnym, a także zwiększają jego bezpieczeństwo, funkcjonalność i żywotność, co czyni je istotnym elementem cyklu życia produktu.

Jakie są podstawowe parametry używane do opisu wibracji?

Podstawowymi parametrami opisującymi wibracje są przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie. Parametry prędkości lub przyspieszenia są często preferowane, ponieważ mają tendencję do generowania bardziej płaskiego widma częstotliwości, co pomaga w lepszym wykorzystaniu zakresu dynamicznego oprzyrządowania niż pomiary przemieszczenia.

Pomiary przyspieszenia są szczególnie przydatne, gdy zakres zainteresowania obejmuje wysokie częstotliwości, ponieważ przyspieszenie jest zwykle ważone w kierunku tych składników.

Pomiary przemieszczenia mają ograniczoną wartość w ogólnej analizie drgań, ponieważ znaczące przemieszczenia zwykle występują tylko przy niskich częstotliwościach, podczas gdy układy mechaniczne mogą wykazywać istotne cechy przy szerszym zakresie częstotliwości.

Czy parametry drgań mogą być konwertowane na siebie nawzajem?

Tak, parametry można konwertować między sobą. W przypadku sygnałów sinusoidalnych prędkość można uzyskać, dzieląc przyspieszenie przez współczynnik proporcjonalny do częstotliwości, a przemieszczenie można uzyskać, dzieląc przyspieszenie przez współczynnik proporcjonalny do kwadratu częstotliwości. Ta matematyczna konwersja jest zwykle wykonywana przez elektroniczne integratory w przyrządach pomiarowych.

Jakie jednostki są zwykle używane do pomiaru parametrów drgań mechanicznych?

Parametry drgań mechanicznych są powszechnie mierzone w jednostkach metrycznych (np. mm, mm/s2, mm/s) zgodnie z wymaganiami ISO. Stała grawitacyjna „g” jest również używana do poziomów przyspieszenia i odnosi się do systemu metrycznego o współczynnik około 9,81, co pozwala na łatwą konwersję mentalną.

Co oznacza amplituda drgań i w jaki sposób wskazuje ona na dotkliwość?

Amplituda drgań odnosi się do zakresu ruchu oscylacyjnego wibrującego ciała i jest kluczowym wskaźnikiem nasilenia wibracji. Można ją określić ilościowo na kilka sposobów, z których każdy zapewnia inny wgląd w ruch wibracyjny i jego potencjalne skutki.

vibration amlitude whole-body vibration

Dlaczego wartość RMS jest uważana za najbardziej odpowiednią miarę amplitudy drgań?

Wartość RMS (Root Mean Square) jest najbardziej odpowiednią miarą, ponieważ uwzględnia historię czasową wibracji i koreluje bezpośrednio z zawartością energii. Sprawia to, że jest to krytyczna miara do oceny destrukcyjnego potencjału wibracji.

Ponieważ wartość RMS jest bezpośrednio związana z energią, można ją wykorzystać do oceny potencjału uszkodzenia lub zniszczenia. Wyższe wartości RMS zazwyczaj wskazują na większą energię, co może prowadzić do większego zużycia, zmęczenia lub uszkodzenia materiałów i konstrukcji poddanych wibracjom.

Czym jest wartość szczytowa i wartość międzyszczytowa?

Wartość szczytowa (Peak) ma kluczowe znaczenie dla scharakteryzowania najwyższego poziomu krótkotrwałych wstrząsów lub sił przejściowych w sygnale wibracyjnym.

Wartość międzyszczytowa (Peak-Peak) reprezentuje maksymalny zakres ruchu fali, od najwyższego do najniższego punktu. Jest to szczególnie ważne, gdy maksymalne przemieszczenie części maszyny ma krytyczne znaczenie dla oceny maksymalnego naprężenia lub zapewnienia, że luzy mechaniczne nie zostaną przekroczone.

Jak mierzy się częstotliwość drgań i jaka jest jej jednostka?

Częstotliwość drgań jest mierzona poprzez zliczanie liczby pełnych cykli oscylacyjnych, które wibrujący obiekt wykonuje w ciągu jednej sekundy, a miara ta jest wyrażana w jednostkach herców (Hz). Miara ta ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia natury ruchu wibracyjnego, służąc jako kluczowy wskaźnik charakterystyki wibracyjnej różnych materiałów, struktur lub układów mechanicznych. Określając częstotliwość, można wnioskować o różnych aspektach źródła wibracji, takich jak jego intensywność, stan operacyjny lub potencjał do wywoływania rezonansu w połączonych systemach.

Metoda oceny tego obejmuje analizę częstotliwości, technikę, która rozkłada sygnał na jego składowe. Analiza ta ma kluczowe znaczenie dla wskazania źródeł niepożądanych wibracji, umożliwiając identyfikację konkretnych elementów maszyn lub warunków operacyjnych, które mogą przyczyniać się do problemu. Analizując zawartość częstotliwości, specjaliści mogą opracować ukierunkowane strategie w celu złagodzenia lub wyeliminowania pierwotnych przyczyn zakłócających lub szkodliwych wibracji, zwiększając w ten sposób wydajność i trwałość sprzętu i konstrukcji.

how is the frequency of vibration meaured

Co to jest spektrogram?

Spektrogram to wizualna reprezentacja, która odwzorowuje amplitudę drgań w stosunku do częstotliwości w czasie, skutecznie odkrywając różnorodne składniki sygnału wibracyjnego. To narzędzie graficzne ma kluczowe znaczenie dla analizy złożonych sygnałów składających się z wielu częstotliwości, ponieważ rozkłada te komponenty, aby pokazać, jak amplituda zmienia się wraz z częstotliwością. Podział ten ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji istnienia różnych elementów wibracyjnych w sygnale, zwłaszcza gdy elementy te nakładają się lub zmieniają w czasie.

Zapewniając szczegółowy przegląd ewolucji charakterystyki drgań, spektrogram służy jako niezbędny instrument do diagnostyki, konserwacji i badań. Umożliwia analitykom rozróżnienie wzorców, zdarzeń przejściowych i stanów ustalonych w sygnale, ułatwiając identyfikację normalnych zachowań operacyjnych w porównaniu z potencjalnymi usterkami. Zdolność do wizualnego rozróżnienia tych elementów pomaga w określeniu konkretnych problemów, takich jak zużycie mechaniczne lub nieefektywność operacyjna, i wspiera rozwój ukierunkowanych interwencji w celu złagodzenia lub wyeliminowania źródła niepożądanych wibracji.

Dlaczego analiza częstotliwości jest niezbędna do celów diagnostycznych?

Analiza częstotliwości jest niezbędna do celów diagnostycznych, ponieważ rozdziela sygnały na poszczególne komponenty, umożliwiając precyzyjną identyfikację źródeł niepożądanych wibracji. Proces ten jest niezbędny do wyizolowania konkretnych problemów mechanicznych lub operacyjnych, takich jak prędkości obrotowe wału lub częstotliwości zazębienia zębów przekładni, które mogą nie być widoczne z ogólnej obserwacji sygnału drgań. Ujawniając te odrębne komponenty sygnału, analiza zapewnia jasną ścieżkę do zrozumienia pierwotnych przyczyn wibracji i sformułowania skutecznych rozwiązań.

Wartość metody polega na jej zdolności do wykrywania i analizowania okresowych składowych częstotliwości, które korelują z charakterystyką operacyjną maszyn lub konstrukcji. Identyfikacja tych komponentów pozwala inżynierom i technikom dokładnie określić elementy lub warunki przyczyniające się do wibracji. Takie ukierunkowane podejście nie tylko ułatwia dokładniejsze strategie konserwacji i napraw, ale także zwiększa ogólną niezawodność i wydajność sprzętu.

Czym są mierniki drgań?

Mierniki drgań to przyrządy zaprojektowane do pomiaru poziomów i częstotliwości drgań maszyn, konstrukcji i innych obiektów. Urządzenia te są niezbędne do monitorowania, analizowania i diagnozowania stanu zdrowia i stanu operacyjnego różnych systemów, pomagając zidentyfikować wibracje, które mogą wskazywać na zużycie, niewyważenie, niewspółosiowość lub inne problemy mechaniczne. Mierniki zazwyczaj określają drgania w kategoriach prędkości, przemieszczenia i przyspieszenia, dostarczając danych, które inżynierowie i technicy wykorzystują do utrzymania wydajności sprzętu, zapobiegania awariom i zapewnienia bezpieczeństwa. Są one szeroko stosowane w przemyśle, budownictwie i inżynierii, gdzie zrozumienie i kontrolowanie wibracji ma kluczowe znaczenie dla przedłużenia żywotności maszyn i konstrukcji, a także w badaniach środowiskowych w celu oceny wpływu na otoczenie i samopoczucie ludzi.

czym są mierniki drgań

Jakiego rodzaju czujniki są używane do testowania drgań?

Do testowania drgań powszechnie stosuje się kilka rodzajów czujników, z których każdy jest dostosowany do rejestrowania określonych aspektów z wysoką precyzją i niezawodnością. Podstawowe czujniki obejmują:

 1. Akcelerometry: Są to najczęściej stosowane czujniki do testów wibracyjnych, zdolne do pomiaru sił przyspieszenia, które obiekty wykazują podczas wibracji. Akcelerometry są wszechstronne i mogą dostarczać dane w szerokim zakresie częstotliwości, dzięki czemu nadają się do wielu różnych zastosowań, od konserwacji maszyn przemysłowych po monitorowanie sejsmiczne.
 2. Czujniki prędkości: Czujniki te mierzą prędkość drgań, oferując bezpośredni wgląd w składową prędkości ruchów oscylacyjnych. Czujniki prędkości są szczególnie przydatne w zastosowaniach o niskiej i średniej częstotliwości, gdzie mogą dokładnie rejestrować tempo zmian pozycji w czasie.
 3. Czujniki przemieszczenia: Skoncentrowane na pomiarze odległości, na jaką obiekt porusza się od punktu odniesienia, czujniki przemieszczenia mają kluczowe znaczenie dla oceny amplitudy drgań. Są one szczególnie cenne w zastosowaniach, w których konieczne jest zrozumienie fizycznego ruchu komponentu, takich jak monitorowanie stanu mostów lub budynków.
 4. Wibrometry laserowe: Te bezdotykowe czujniki wykorzystują technologię laserową do pomiaru drgań poprzez wykrywanie przesunięcia Dopplera światła laserowego odbitego od wibrującej powierzchni. Wibrometry laserowe są idealne w sytuacjach, w których fizyczny kontakt z wibrującym obiektem jest niepraktyczny lub mógłby wpłynąć na pomiar.
 5. Tensometry: Chociaż nie są używane wyłącznie do pomiaru drgań, tensometry mogą dostarczać cennych danych na temat deformacji materiałów pod wpływem naprężeń wibracyjnych. Informacje te mają kluczowe znaczenie dla oceny integralności strukturalnej i przewidywania trwałości zmęczeniowej.
 6. Systemy mikro-elektro-mechaniczne (MEMS): Czujniki MEMS to kompaktowe, zintegrowane urządzenia, które mogą mierzyć przyspieszenie, a tym samym drgania. Są one coraz częściej wykorzystywane w aplikacjach przenośnych i wbudowanych ze względu na ich niewielkie rozmiary i niskie zużycie energii.

Każdy typ czujnika ma swoje zalety i jest wybierany w oparciu o specyficzne wymagania zadania testowania drgań, w tym interesujący zakres częstotliwości, charakter drgań i środowisko, w którym mają być wykonywane pomiary.

vibration sensors

Kluczowe wnioski

 1. Definicja i Charakterystyka Drgań Mechanicznych:

  • Drgania mechaniczne to ruch oscylacyjny wokół pozycji odniesienia, charakteryzujący się częstotliwością, amplitudą i energią.
  • Mogą pochodzić z naturalnych zjawisk (np. trzęsienia ziemi) lub źródeł stworzonych przez człowieka (np. maszyny).
 2. Parametry Drgań:

  • Główne parametry opisujące drgania to częstotliwość, amplituda, okres, faza, energia drgań, tłumienie, liniowość i deterministyczność.
  • Częstotliwość jest miarą liczby cykli drgań na sekundę, wyrażona w hercach (Hz).
  • Amplituda to maksymalne odchylenie od pozycji równowagi.
 3. Rodzaje Drgań:

  • Drgania można podzielić na swobodne, wymuszone i tłumione, z dodatkowym rozróżnieniem na liniowe i nieliniowe oraz deterministyczne i losowe.
  • Wibracje mogą być naturalne (np. trzęsienia ziemi, wiatr, fale oceaniczne) i nienaturalne (np. maszyny, pojazdy, aktywność człowieka).
 4. Wpływ Drgań:

  • Drgania mają szeroki wpływ na inżynierię, naukę o środowisku i zdrowie ludzkie, wpływając na integralność strukturalną, komfort i bezpieczeństwo.
  • Czas trwania i charakter drgań (krótkotrwałe vs. długotrwałe) dodatkowo wpływają na potencjalne skutki.
 5. Testowanie Drgań:

  • Kluczowy proces oceny produktów i struktur, który określa ich odporność na różne siły wibracyjne.
  • Testowanie pomaga ujawniać potencjalne awarie i słabe punkty projektu.
 6. Pomiar i Analiza Drgań:

  • Podstawowe parametry drgań obejmują przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie.
  • Parametry te mogą być konwertowane między sobą, a miary takie jak wartość RMS są kluczowe do oceny energii wibracji.
  • Spektrogramy i analiza częstotliwości są niezbędne do identyfikacji źródeł wibracji i diagnozowania problemów.
 7. Czujniki do Testowania Drgań:

  • Używane są różne typy czujników, takie jak akcelerometry, czujniki prędkości, czujniki przemieszczenia, wibrometry laserowe, tensometry i systemy MEMS.
  • Każdy typ czujnika ma swoje specyficzne zastosowania w zależności od charakteru drgań i środowiska pomiarowego.

Zapytaj o ofertę cenową na
Miernik wibracji

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Autoryzowany konsultant SVANTEK pomoże Ci w szczegółach, takich jak wymagane akcesoria do monitorowania hałasu i wibracji.

  processing...