konsultanci svantek logo

Jak zmierzyć hałas od windy? Praktyczne wskazówki

Hałas od windy może znacząco wpływać na komfort życia i zdrowie mieszkańców, szczególnie w budynkach z nieodpowiednio izolowanymi szybami wind. Pomiar tego hałasu, przeprowadzany przez akredytowane laboratoria, jest kluczowy dla identyfikacji i redukcji źródeł nadmiernego hałasu zgodnie z obowiązującymi normami.

Jak należy rozumieć hałas generowany przez windę?

Hałas od windy składa się z wielu różnych składowych, z najbardziej dokuczliwymi elementami związanymi z rozpoczynaniem ruchu i przejazdami windy. Wynika to z pracy silnika oraz napędu, przy czym zużyte elementy mechaniczne zwiększają poziom hałasu. Winda porusza się w szybie, który jest dobrym propagatorem dźwięków, więc szyb powinien być dobrze odizolowany, aby hałas nie przenosił się na resztę konstrukcji. Regularna konserwacja ma kluczowe znaczenie dla cichej pracy windy, a najbardziej narażeni na uciążliwość hałasu są mieszkańcy lokali bezpośrednio przylegających do szybu windy. W przypadku ukończonej budowy trudniej jest znaleźć skuteczne rozwiązania redukujące hałas.

halas generowany przez winde

Dlaczego warto zmierzyć poziom hałasu windy?

Hałas windy może bezpośrednio zagrażać zdrowiu mieszkańców, powodując problemy ze słuchem, zaburzenia nastroju, trudności w koncentracji, problemy z układem krążenia, zaburzenia snu oraz stały stres. Pomiar hałasu może wykazać przekroczenie dopuszczalnych poziomów, co może stanowić podstawę prawną do wszczęcia postępowania w celu ograniczenia hałasu.

Kto wykonuje pomiary poziomu hałasu windy?

Pomiar hałasu generowanego przez windę przeprowadzają specjalistyczne laboratoria badawcze, posiadające akredytację i odpowiedni sprzęt. Akredytowane laboratoria gwarantują, że pomiary będą rzetelne i zgodne z obowiązującymi standardami. Regularnie kalibrują swoje urządzenia pomiarowe i mają doświadczenie w dziedzinie akustyki, co pozwala na precyzyjne określenie poziomu hałasu i podjęcie skutecznych działań redukcyjnych.

jakie normy hałasu dla windy

Jakie są normy dla hałasu od windy?

Wytyczne pomiarowe dla hałasu od windy określają normy PN-B-02156:1987 oraz PN-B-02151-2:1987. Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A dla pomieszczeń mieszkalnych wynosi 40 dB w dzień i 30 dB w nocy. Dla hałasu przenikającego od wyposażenia technicznego dopuszczalne poziomy to 35 dB w dzień i 25 dB w nocy, zaś maksymalny poziom dźwięku wynosi 40 dB w dzień i 30 dB w nocy.

Jak należy zmierzyć hałas od windy?

Hałas od windy mierzy się w jednym z pokoi mieszkalnych, w porze dziennej (od 6 do 22) i/lub nocnej (od 22 do 6). Pomiar należy wykonać w momencie, gdy winda hałasuje najbardziej, co wymaga wizji lokalnej i analizy pracy windy. Wybiera się co najmniej trzy punkty pomiarowe, drzwi i okna powinny być zamknięte, a pomieszczenie umeblowane standardowo – nie należy zmieniać umeblowania w czasie pomiaru. W pomieszczeniu powinna znajdować się tylko osoba obsługująca sprzęt pomiarowy. Norma określa konkretne usytuowanie punktów pomiarowych – muszą być one w odpowiednich odległościach od ścian i sufitu.

Ile trwa pomiar hałasu od windy?

Czas pomiaru obejmuje kilka przejazdów windy w najbardziej niekorzystnym momencie, ale należy również uwzględnić proces przygotowania, wygrzewania oraz kalibracji sprzętu pomiarowego. Cała sesja pomiarowa, wraz z opracowaniem raportu, może trwać od kilku do kilkunastu godzin.

Jakim miernikiem należy wykonać pomiary hałasu od windy?

Do pomiarów hałasu używa się miernika klasy dokładności 1 z aktualnym świadectwem wzorcowania. Miernik powinien być wyposażony w mikrofon pola rozproszonego, mieć możliwość pomiaru z czasową Fast oraz filtry oktawowe lub tercjowe.

Praktyczne wskazówki:

 • Jeżeli hałas ma składową tonalną lub niskoczęstotliwościową, dopuszczalne poziomy należy obniżyć o 5 dB, a dla pokoi dziennych w porze dziennej można zwiększyć poziom hałasu o 5 dB.
 • Ważne jest uchwycenie charakterystyki źródła hałasu przez pomiar kilku przejazdów windy, aby wychwycić najbardziej uciążliwy hałas dla mieszkańców.
 • Konieczne jest również zmierzenie poziomu tła akustycznego w tych samych punktach pomiarowych przed lub po pomiarze hałasu od windy.

Kluczowe Wnioski

 1. Hałas windy pochodzi głównie z pracy silnika, napędu oraz propagacji dźwięków przez szyb, przy czym zużyte elementy mechaniczne zwiększają poziom hałasu.
 2. Stała ekspozycja na hałas windy może prowadzić do problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń snu, stresu oraz problemów z koncentracją i układem krążenia.
 3. Akredytowane laboratoria zapewniają rzetelne i zgodne ze standardami pomiary hałasu, co jest kluczowe dla precyzyjnego określenia poziomu hałasu i skutecznej redukcji.
 4. Obowiązujące normy określają dopuszczalne poziomy hałasu dla pomieszczeń mieszkalnych, z różnymi limitami dla pory dziennej i nocnej, a także specyficzne wymagania dla hałasu przenikającego od wyposażenia technicznego.
 5. Pomiary hałasu windy powinny być przeprowadzane w określonych punktach mieszkalnych pomieszczeń, z uwzględnieniem najbardziej hałaśliwych momentów pracy windy oraz warunków tła akustycznego.

Zapytaj o ofertę
pomiarów hałasu lub drgań

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

  processing...