Jak zmierzyć hałas od sąsiada?

Hałas od strzelnicy należy mierzyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, które definiuje rozmieszczenie punktów pomiarowych oraz odpowiednie warunki meteorologiczne. Pomiary wykonują akredytowane laboratoria badawcze, używając mierników całkujących klasy 1 oraz kalibratorów akustycznych, a proces obejmuje rejestrację próbek hałasu, kalibrację sprzętu i analizę danych.

Co jest źródłem hałasu od sąsiada w blokach mieszkalnych?

W zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej hałas od sąsiadów może być generowany przez wiele czynników. Jednym z nich jest wyposażenie techniczne budynku takie jak kotłownia, winda, czy wentylacja. Innym rodzajem hałasu jest hałas pochodzący z sąsiadujących lokali mieszkalnych. Największy wpływ mają najbliżej usytuowane lokale. Hałas w budynkach może przenosić się drogą powietrzną lub drogą materiałową. Oba rodzaje hałasu mogą być bardzo uciążliwe w dłuższej perspektywie zamieszkania.

Co jest zrodlem halasu od sasiada w bloku mieszkalnym?

Po co mierzyć izolacyjność ścian działowych?

Pomiar izolacyjności warto wykonać kiedy występuje podejrzenie, że przegrody nie spełniają wymagań obowiązujących norm. Wymagania te są zdefiniowane w polskiej normie PN-B-02151/03-2015-10 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”. Co więcej, oprócz izolacyjności warto zmierzyć także poziom hałasu w pomieszczeniu i wykonać ocenę poziomu hałasu zgodnie z norma PN-B-02151-2 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”. Wynik tych pomiarów może być dokumentem otwierającym możliwość dochodzenia swoich praw z deweloperem czy zarządcą budynku.

Dlaczego warto zmierzyć izolacyjność oraz poziom hałasu w pomieszczeniach?

Pomiary izolacyjności oraz hałasu w pomieszczeniach mogą wykazać przekroczenia norm. Poziomy hałasu, które są wyższe niż dopuszczalne poziomy hałasu zdefiniowane w normie mogą mieć bardzo negatywny skutek dla zdrowia człowieka. Narażenie na nieustanny hałas powoduje nie tylko problemy z narządem słuchu, ale także ma wiele konsekwencji związanych z układem nerwowym, krwionośnym czy ogólnie ze złym samopoczuciem.

Kto wykonuje pomiary poziomu hałasu z sąsiednich lokali mieszkalnych?

Kto wykonuje pomiary poziomu hałasu z sąsiednich lokali mieszkalnych?

Pomiary poziomu hałasu oraz izolacyjności wykonują specjalistyczne laboratoria badawcze. Warto skorzystać z akredytowanych laboratoriów, ze względu na wykorzystywane przez nich sprawdzone metody pomiarowe zdefiniowane w normach i rozporządzeniach. Ponadto hałas w pomieszczeniu wymaga szerszej analizy przed wykonaniem pomiaru, należy zdefiniować źródło hałasu i na tej podstawie wybrać najbardziej odpowiednie metody pomiarowe.

 

Jakie są normy dla hałasu w budynkach?

Do pomiaru hałasu w budynkach należy sugerować się zagadnieniami w normie PN-B-02156:1987 „Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.”, zaś do pomiaru izolacyjności u klienta należy wykorzystać normę PN-EN ISO 140-4:2000P „Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”. Do oceny hałasu wykorzystujemy normę PN-B-02151-2:1987 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach” i PN-EN ISO 717:2013 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych”

jakie są normy dla hałasu w budynkach?

Jak należy zmierzyć izolacyjność ścian i poziom hałasu w budynkach mieszkalnych?

Pomiary należy rozpocząć od wizji lokalnej, rozpoznania rozkładu pomieszczeń i źródeł hałasu. Należy wybrać odpowiednią przegrodę do pomiaru izolacyjności. Warto tutaj zwrócić uwagę, że aby zmierzyć izolacyjność przegrody musimy dostać się do sąsiedniego lokalu. Do pomiaru hałasu w pomieszczeniu wybiera się najbardziej narażone na hałas pomieszczenie lokalu. Do tego pomiaru należy zamknąć drzwi i okna, pomieszczenie powinno zostać umeblowane. Podczas pomiarów poziomu hałasu wyznacza się poziom dźwięku A i poziom maksymalny. Punkty pomiarowe muszą być w odległości co najmniej 1m od ściany, 1,5m od okna oraz 1,2m nad podłogą.

Ile trwa pomiar hałasu z sąsiednich lokali?

Pomiary hałasu z sąsiednich lokali mogą trwać od kilkunastu godzin do nawet kilku dni. Ważne jest, aby ująć najbardziej niekorzystne warunki. Oprócz pomiarów izolacyjności, pomiaru poziomu hałasu w pomieszczeniu można także wykonać pomiary czasu pogłosu czy zarejestrować nagranie audio żeby móc zdefiniować źródła hałasu. Wszystkie te czynności mogą znacznie wydłużać czas pomiaru. Ponadto na czas pomiaru składa się także opracowanie wyników, wykonanie odpowiednich obliczeń, oszacowanie niepewności oraz analiza i przygotowanie raportu.

Jakim miernikiem należy wykonać pomiary?

Do pomiaru poziomu hałasu w pomieszczeniach wymagany jest miernik klasy 1. Miernik powinien być wywzorcowany i skalibrowany przed i po pomiarze. Bardzo wartościową funkcją miernika do takich pomiarów jest możliwość aby nie tylko mierzyć poziom dźwięku, ale także rejestrować sygnał audio. Dzięki tej funkcjonalności możliwa jest szybka i precyzyjna definicja źródeł hałasu. Do pomiarów izolacyjności konieczne jest wykorzystanie stukacza lub zestawu głośnikowego z wzmacniaczem.

jakim miernikiem nalezy wykonac pomiary halasu od ulicy

Praktyczne wskazówki:

 • Zidentyfikuj, czy hałas pochodzi od technicznego wyposażenia budynku (jak kotłownia, winda czy wentylacja) czy z sąsiednich lokali. Zrozumienie źródła hałasu pomoże w dalszych działaniach.

 • Skontaktuj się z akredytowanym laboratorium badawczym, które przeprowadzi profesjonalne pomiary izolacyjności ścian działowych oraz poziomu hałasu w pomieszczeniach. Wyniki tych pomiarów mogą być podstawą do działań prawnych.

 • Jeśli pomiary wykazały przekroczenia norm hałasu, skonsultuj się z prawnikiem lub odpowiednimi organami, aby podjąć dalsze kroki. Możesz złożyć skargę do dewelopera, zarządcy budynku lub odpowiednich służb, domagając się poprawy warunków akustycznych.

Kluczowe Wnioski

 1. Źródłem hałasu od sąsiada w blokach mieszkalnych są różne czynniki, w tym wyposażenie techniczne budynku jak kotłownia, winda, czy wentylacja oraz hałas pochodzący z sąsiednich lokali. Hałas ten może przenosić się drogą powietrzną lub materiałową, co może być uciążliwe dla mieszkańców.

 2. Pomiar izolacyjności ścian działowych jest ważny w przypadku podejrzenia niespełnienia wymagań norm, co może pomóc w dochodzeniu praw z deweloperem lub zarządcą budynku. Normy te są zdefiniowane w polskich przepisach, które określają dopuszczalne poziomy hałasu i izolacyjności akustycznej przegród.

 3. Pomiary izolacyjności i poziomu hałasu w pomieszczeniach mogą ujawnić przekroczenia norm, co ma znaczenie dla zdrowia mieszkańców. Przekroczone poziomy hałasu mogą powodować problemy zdrowotne, w tym uszkodzenia słuchu oraz negatywne skutki dla układu nerwowego i krwionośnego.

 4. Pomiary hałasu i izolacyjności wykonują specjalistyczne, akredytowane laboratoria badawcze, które korzystają z metod pomiarowych określonych w normach. Laboratoria te definiują źródła hałasu i wybierają odpowiednie metody pomiarowe, co zapewnia wiarygodność wyników.

 5. Normy dla hałasu w budynkach określają dopuszczalne poziomy dźwięku i metody pomiaru izolacyjności akustycznej, zgodnie z normami PN-B-02156:1987, PN-EN ISO 140-4:2000P oraz PN-B-02151-2:1987. Pomiary obejmują ocenę poziomu hałasu oraz izolacyjności przegród, a także rejestrację niekorzystnych warunków akustycznych.

Zapytaj o ofertę
pomiarów hałasu lub drgań

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

  processing...