BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest szeroko stosowaną metodą oceny zrównoważonego rozwoju budynków w Europie. Kładzie ona nacisk na aspekty ekologiczne i przyznaje punkty budynkom w oparciu o różne kryteria zrównoważonego rozwoju, w tym wymagania akustyczne. Pomiary akustyczne są istotnym elementem certyfikacji BREEAM i przyczyniają się do ogólnej oceny budynku.

Co to jest BREEAM?

BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to metoda oceny zrównoważonego rozwoju dla planowania, infrastruktury i budynków. Certyfikacja BREEAM jest najczęściej stosowaną metodą oceny budynków w Europie. Kładzie ona szczególny nacisk na ekologiczne aspekty. BREEAM jako metoda oceny budynków powstała w Wielkiej Brytanii opracowana przez Building Research Establishment czyli BRE. W kontekście akustyki dla budynków projektowanych wprowadza się odpowiednie zmiany, które pozwolą spełnić wymagania BREEAM, zaś dla budynków już istniejących mierzy się określone parametry akustyczne, które nie powinny przekraczać limitów podanych w wymaganiach. Pomiary akustyczne są jednym z elementów pełnej certyfikacji budynku.

Jakie wymagania stawia się budynkom podczas certyfikacji BREEAM?

W ramach certyfikacji od budynków wymaga się spełnienia wymagań w obszarze 10ciu kategorii: zarządzanie, woda, energia, transport, zdrowie i dobre samopoczucie, zasoby, odpady, ekologia, zanieczyszczenia, materiały, recykling i innowacje. Za spełnienie tych wymagań przyznawane są punkty z odpowiednimi wagami. Suma tych punktów decyduje o ostatecznej ocenie. Ponadto punkty można uzyskać za niestandardowe rozwiązania, które powodują, że budynek staje się bardziej przystępny dla środowiska w zakresie powyższych kategorii.

certyfikacja breeam
certyfikat breeam

Dlaczego warto posiadać certyfikat BREEAM?

Certyfikat BREEAM znacząco zwiększa wartość nieruchomości. Certyfikacja jest gwarantem stworzenia budynku oszczędnego energetycznie, bezpiecznego dla środowiska i komfortowego dla mieszkańców czy użytkowników. Jeżeli budynek ma certyfikat BREEAM można być pewnym, że przy jego projektowaniu pracowało wiele wysokiej klasy ekspertów. Ponadto budynki z certyfikacją są ekologiczne i energooszczędne

Jaką ocenę BREEAM może uzyskać budynek?

W ramach certyfikacji można uzyskać jedną z 6ciu ocen. Najlepsza z nich dla wyniku powyżej 85% to „Outstanding”, kolejna dla punktacji powyżej 70% to „Excellent”, powyżej 55% otrzymujemy „Very good”, powyżej 45% „Good”, powyżej 30% „Pass”, zaś dla wartości mniejszych niż 30% budynki ocenia się jako „Unclassified”. Kategorie certyfikacji mają kryteria, które muszą być spełnione obowiązkowo i za te kryteria budynek nie otrzymuje punktów.

certyfikacja breeam ocena budynku

Jakich budynków dotyczy BREEAM?

Certyfikacja BREEAM dotyczy budynków, które są na etapie projektowym, budynków modernizowanych, dzielnic na etapie planowania oraz budynków już istniejących. BREEAM obejmuje zatem kilka możliwych schematów. Do każdego z tych schematów przewidziany jest oddzielny dokument. BREEAM International New Construction 2016 dotyczy budynków projektowanych, BREEAM International Refurbishment & Fit-Out 2015 budynków modernizowanych, BREEAM Communities 2012 dla dzielnic, zaś BREEAM International In-Use dotyczy budynków istniejących. W zależności od tego jaki budynek jest certyfikowany należy dostosować odpowiedni dokument BREEAM.

Jaka część certyfikacji BREEAM dotyczy akustyki?

Jedną z części certyfikacji BREEAM są punkty, które budynek otrzymuje za realizację akustycznych wymagań. Pierwszym z tych wymagań jest dla BREEAM 2008 Pol 08 a dla BREEAM 2013 Pol 05. Dokument ten dotyczy hałasu, który jest emitowany do środowiska z budynku certyfikowanego. Drugim dokumentem jest Hea 13 (Breeam 2008) lub Hea 5 (Breeam 2013). Jest on związany z czasem pogłosu w pomieszczeniach oraz izolacyjnością między pomieszczeniami w certyfikowanym budynku. 

Po co sprawdzać parametry akustyczne zgodnie z BREEAM?

Certyfikacja BREEAM zawiera kilka punktów krytycznych, które każdy certyfikowany budynek musi spełniać. Jednym z tych punktów jest zapis, który mówi o obowiązku zatrudnienia wykwalifikowanego akustyka do przygotowania projektu akustycznego obejmującego najważniejsze aspekty akustyki w danym budynku oraz o spełnieniu wymagań związanych z parametrami akustycznymi. Praca z akustyką w pomieszczeniu na etapie projektu może przynieść bardzo dużo korzyści. Można na tym etapie wskazać źródła hałasu i w odpowiedni sposób zareagować wykorzystując materiały akustyczne lub inne rozwiązania.

Jakie wymagania musi spełniać akustyk aby mógł wykonać certyfikację BREEAM?

Wymagania, które musi spełniać akustyk w certyfikacji BREEAM są określone w dokumencie Hea 13/ Hea 5 – Acoustic Performance. Akustyk jest określony jako SQA (ang. suitably qualified acoustician) czyli specjalista, który musi posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie akustyki. Ponadto konieczne jest minimum 3-letnie doświadczenie w ciągu ostatnich 5-ciu lat. Projekt może być przygotowany przez akustyka nie spełniającego powyższych wymagań, ale w tej sytuacji konieczne jest zatwierdzenie tego projektu przez SQA.

Jakie są wymagania certyfikacji BREEAM związane z akustyką?

Certyfikacja BREEAM w zakresie akustyki mówi o spełnieniu odpowiednich wymagań związanych z poziomem hałasu w pomieszczeniach biurowych, stołówkach, pomieszczeniach typu sale konferencyjne oraz pomieszczeniach wrażliwych akustycznie. Dodatkowo dla pomieszczeń, które mają być certyfikowane w pełnym zakresie, należy zmierzyć izolacyjność akustyczną pomiędzy pokojami wrażliwymi akustycznie a innymi pomieszczeniami. Wymagania odnośnie parametrów pomieszczeń zawarte są w dokumencie Hea 13/Hea 05. Pomiary izolacyjności należy wykonać zgodnie z ISO 16283. Należy zmierzyć poziomy równoważnego poziomu dźwięku A LAeq,T, zaś pomiary te powinny być wykonane w już wybudowanych pomieszczeniach, ale bez wyposażenia. Ocena hałasu powinna zostać wykonana zgodnie z EN ISO 717-1:1996. Pomiary należy wykonać dla czasu 8 godzin pomiędzy 9:00 a 17:00, jednak nie jest to wymagane w przypadku kiedy można wyznaczyć krótki, reprezentatywny odcinek czasu.  

wymagania akustyczne certyfikacja breeam

Jakie są wytyczne związane z emisją hałasu do środowiska?

W dokumencie BREEAM International 2013 w punkcie Pol 5/Pol 8 –  Noise Attenuation jest informacja, że należy wykonać ocenę emisji hałasu do środowiska dla obszarów wrażliwych akustycznie w obrębie do 800 m od badanego budynku. Takie obszary to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa, szpitale, szkoły, biblioteki czy miejsca kultu. Różnica między emitowanym poziomem dźwięku A, a poziomem tła powinna być w porze dziennej mniejsza niż 5 dB, a w porze nocnej mniejsza niż 3 dB. Pora dzienna określana jest jako zakres godzin od 7:00 do 22:00, zaś pora nocna od 22:00 do 7:00. Ponadto na potrzeby Pol 05/08 konieczny jest także pomiar emisji hałasu do środowiska zgodnie z PN-ISO 1997-1:2006 lub zgodnie z brytyjskimi normami BS 4142 i BS 7445. Jeżeli w obrębie budynku nie ma żadnych zewnętrznych źródeł dźwięku możliwe jest pominięcie pomiarów. Zamiast pomiarów akustyk przygotowuje wtedy dokument potwierdzający brak źródeł hałasu.

Czym są pomieszczenia wrażliwe akustycznie?

Zgodnie z certyfikacją BREEAM pomieszczenia wrażliwe akustycznie to takie pomieszczenia, w których ważne jest zachowanie prywatności. Takimi pomieszczeniami są biura, pokoje do spotkań, rozmów i konsultacji, a także pokoje do nauki i sale wykładowe. O tym czy dane pomieszczenie jest wrażliwe akustycznie może decydować projektant budynku.

Jakie są wytyczne do pomiarów hałasu wewnątrz pomieszczeń?

Wytyczne do pomiarów hałasu tła obejmują hałas od źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Jeżeli w pomieszczeniu docelowo mają być otwierane okna to pomiar należy wykonać przy otwartych oknach. Nie ma potrzeby uwzględniania hałasu od wyposażenia pomieszczeń. Pomiar należy wykonać w co najmniej 4 pomieszczeniach, w których spodziewamy się największych poziomów hałasu. Nie należy wykonywać pomiarów krótszych niż 5 minut, reprezentatywne wyniki można otrzymać już przy pomiarach dla ok. 30 minut. Izolacyjność powinno się zmierzyć dla 4 par pomieszczeń najbardziej narażonych na hałas.

noise measurement in a building

Jak BREEAM traktuje pomieszczenia wykorzystywane do pracy z mową?

Dla pomieszczeń wykorzystywanych do pracy z mową, czyli w których zrozumiałość mowy jest ważna lub na potrzeby odtwarzania muzyki, konieczne jest wykonanie pomiarów czasu pogłosu. W zależności od objętości pomieszczenia czas pogłosu dla mowy powinien narastać od 0,4 s dla pomieszczeń o objętości równej 50 m3, aż do 1 s dla pomieszczeń o objętości równej 2000 m3, zaś czas pogłosu dla muzyki od 1 s do 1,6 s. Sale wykładowe, studia nagrań i biblioteki mają swoje odrębne wymagania. Na potrzeby oceny tych pomieszczeń wykonujemy pomiar czasu pogłosu dla częstotliwości środkowych. Dla sal wykładowych powinien być poniżej 0,8 s dla małych pomieszczeń (poniżej 50 osób) i poniżej 1 s dla pomieszczeń, w których może przebywać więcej niż 50 osób. Studia nagraniowe powinny mieć czas pogłosu w przedziale od 0,6 s do 1,2 s, zaś pokoje odsłuchowe poniżej 0,5 s. 

Jakie są poziomy hałasu tła, które dopuszcza certyfikacja BREEAM?

Poziomy hałasu tła w pomieszczeniu, dopuszczane w certyfikacji BREEAM, są najbardziej rygorystyczne dla sal wykładowych – poniżej 35 dB poziomu hałasu. Hałas poniżej 40 dB powinien być zachowany w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia i małych pomieszczeniach biurowych, a także w salach spotkań. Wymagania dla takich pomieszczeń jak open-space, kuchnie, restauracje i powierzchnie handlowe są określone w zakresie od 40 do 55 dB.

poziom tła akustycznego dopuszczany przez certyfikację breeam

Czy Laboratorium Badawcze SVANTEK przeprowadza certyfikację BREEAM w zakresie akustyki?

W Polsce na potrzeby certyfikacji BREEAM projekt, pomiary i raporty przygotowuje Laboratorium Badawcze SVANTEK. Nasi akustycy spełniają wymagania SQA i posiadają odpowiednie doświadczenie w pomiarach na potrzeby certyfikacji BREEAM. Raporty przygotowane na potrzeby certyfikacji są kompletne i spełniają wszystkie wymagania.

Zapytaj o ofertę pomiarów lub szkoleń
Hałas i Drgania

  Podaj temat zapytania:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę otrzymywanie od SVANTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strzygłowskiej 81 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez SVANTEK Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Oświadczam, że zostałem poinformowany, że moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności dystrybutorom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Niektóre spośród podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Administrator weryfikuje, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Administratora.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.

  svantek consultant

  Konsultanci Svantek odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci podjąć decyzję na temat pomiarów hałasu i drgań. 

  processing...