Laboratorium

              Laboratorium Badawcze SVANTEK posiada akredytację POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI nr AB 1391, opartą o normę PN-EN ISO/IEC 17025. Szczegółowe informację dotyczącą pełnego zakresu akredytacji odnajdą Państwo na stronach Polskiego Centrum Akredytacji: link

                     
OFERTA LABORATORIUM BADAWCZEGO

AKREDYTOWANE POMIARY I ANALIZY HAŁASU I DRGAŃ
(CERTYFIKAT AKREDYTACJI PCA AB 1391)

 • Ciągłe pomiary hałasu lotniczego

Prowadzimy ciągłe pomiary hałasu pochodzącego od 6 polskich lotnisk zgodnie z Załącznikiem 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824).

 • Okresowe pomiary hałasu lotniczego

Wykonujemy pomiary hałasu lotniczego w całym kraju, zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824).

 • Pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez drogi, linie kolejowe i tramwajowe

Badania wykonujemy zgodnie obowiązującą metodyką referencyjną – z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16.06.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824).

 • Pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia, instalacje i zakłady przemysłowe

Prowadzimy krótko i długotrwałe (tygodniowe) pomiary hałasu zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).

 • Pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych

Weryfikujemy izolacyjność akustyczną przegród pomiędzy pomieszczeniami, fasad i stropów zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN ISO 140-4:2000, PN-EN ISO 140-5:1999 oraz PN-EN ISO 140-7:2000.

 • Pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Prowadzimy pomiary hałasu w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych pochodzącego od źródeł zewnętrznych (ruch drogowy) oraz instalacji budynku (wentylacja, węzeł cieplny). Pomiary wykonujemy zgodnie z Polską Normą PN-B-02156:1987.

 • Pomiary przyspieszeń drgań oddziałujących na budynki oraz ludzi w budynkach

Wykonujemy okresowe i ciągłe pomiary drgań zgodnie z normami PN-B-02170 oraz PN-B-02171.

 • Obliczeniowe metody oceny hałasu emitowanego do środowiska

Wykonujemy mapy akustyczne lotnisk oraz zakładów przemysłowych w oparciu o obliczenia prowadzone przy użyciu najnowszego oprogramowania, walidowane za pomocą pomiarów dla zapewnienia odpowiedniej zgodnej z przepisami wiarygodności obliczeń.


OFERTA LABORATORIUM BADAWCZEGO

POMIARY I ANALIZY POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI

 • Pomiary na potrzeby certyfikacji BREEAM

Przygotowujemy ekspertyzy oceniające zgodność inwestycji z wymogami POL 5/POL 8 oraz HEA 5/HEA 13.

 • Analiza propagacji fali akustycznej przez przegrodę metodą pomiaru natężenia dźwięku

Korzystając z zaawansowanych technik pomiarowych oferujemy możliwość identyfikacji przyczyn problemów z niewystarczającą izolacyjnością akustyczną fasady czy ściany.

 • Pomiary mocy akustycznej urządzeń

Wykonujemy terenowe pomiary mocy akustycznej rozmaitych urządzeń zgodnie z normami PN-EN ISO 3746 oraz PN-EN ISO 3744.

 • Projekty akustyczne budynków

Na podstawie wyników pomiarów i symulacji rozkładu poziomu dźwięku formułujemy wymagania oraz przygotowujemy zalecenia pozwalające na zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego i spełnienie wymagań normowych (PN-B-02151-3) w nowo projektowanych budynkach.

 • Pomiary ekspozycji na hałas na stanowiskach pracy

Wykonujemy zgodnie z normą PN-EN-ISO 9612 pomiary ekspozycji na hałas także z zastosowaniem dozymetrów, co zmniejsza uciążliwość prowadzonych badań dla pracowników. Przeprowadzamy także badania poziomu dźwięku pod ochronnikami słuchu bądź słuchawkami techniką MIRE.

 • Analizy dróg propagacji drgań
Określając funkcję przejścia ze źródła drgań na narażone elementy pomagamy zlikwidować przykre wibroakustyczne skutki oddziaływania silnie wibrujących urządzeń takich jak agregaty chłodnicze i prądotwórcze.

OFERTA LABORATORIUM BADAWCZEGO

Aparatura

SVANTEK to firma należąca do światowej czołówki producentów aparatury do pomiarów drgań i hałasu. Dzięki temu mamy dostęp do najwyższej jakości aparatury pomiarowej:

 • mierników poziomu dźwięku 1 klasy dokładności,
 • automatycznych stacji monitoringu hałasu 1 klasy dokładności,
 • mierników przyspieszeń drgań wyposażonych w czułe, trójosiowe przetworniki piezoceramiczne,
 • zestawu do generacji hałasu na potrzeby badań akustyki budowlanej,
 • stacji meteorologicznych,
 • kalibratorów akustycznych i wzorcowych wzbudników drgań.

Aparaturę pomiarową wzorcujemy w akredytowanych laboratoriach.

OFERTA LABORATORIUM BADAWCZEGO

Kontakt

W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu:

SVANTEK SP. Z O.O.
Laboratorium Badawcze
ul. Strzygłowska 81
04 - 872 Warszawa
Tel. (22) 51 88 336, (22) 51 88 337, (22) 51 88 338, (22) 51 88 339
Fax (22) 51 88 312
E-mail: pomiary@svantek.com.pl

OFERTA LABORATORIUM BADAWCZEGO

Misja

Misją Laboratorium Badawczego SVANTEK jest świadczenie naszym klientom usług badawczych na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem renomowanej aparatury pomiarowej.

Cele strategiczne Laboratorium Badawczego

 • zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego wszystkich wykonywanych pomiarów przy zachowaniu spójności pomiarowej w ramach Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI,
 • zapewnienie rzetelności, bezstronności i poufności w odniesieniu do świadczonych usług oraz do Klientów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 • budowanie zaufania Klientów do jakości usług świadczonych przez Laboratorium, w celu uzyskania ich zadowolenia, między innymi poprzez terminową realizację wykonywanych badań,
 • nieangażowanie się pracowników Laboratorium w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do ich kompetencji, bezstronności i rzetelności,
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i podnoszenie kompetencji pracowników Laboratorium.

Powyższe cele strategiczne Laboratorium realizuje poprzez:

 • rozwój bazy technicznej oraz wdrażanie najnowszych metod pomiarowych,
 • wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów,
 • uczestnictwo w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne,
 • ciągłe monitorowanie jakości wykonywanych pomiarów z uwzględnieniem opinii i sugestii Klientów,
 • dążenie do uzyskania satysfakcji zawodowej pracowników poprzez stałe monitorowanie ich kompetencji do wykonywanych powierzonych zadań oraz ich potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji i jednocześnie stwarzanie możliwości stałego podnoszenia tych kwalifikacji,
 • zaangażowanie kierownictwa w ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania i zwiększanie jego skuteczności.

Potrzebujesz więcej informacji?

Created by Click House